دانلود پایان نامه قابلیت اعتماد یا پایایی و میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

میدانی


برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور نظرخواهی از مصرف کنندگان و آزمون فرضیات از این روش استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد رابینز(1998) می‌باشد. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 8 مولفه اصلی می باشد. طیف پاسخها نیز 5 گزینه‌ای لیکرت می باشد.
جدول(3-2): چگونگی توزیع پرسشنامه
متغیر تعداد گویه سوالات
رهبری 5 1و2و3و4و5
راهبرد 4 6و7و8و9
کارکنان 3 10و11و12
شراکت 4 13و14و15و16
فرایندها 3 17و18و19
نتایج جامعه 5 20و21و22و23و24
نتایج کارکنان 4 25و26و27و28
نتایج مشتریان 5 29و30و31و32
روایی و پایایی
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است(مؤمنی، 1386).
3-7-1- سنجش اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار پاسخ به این سئوال است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد. به عبارت دیگر: «آیا ابزار اندازه‌گیری، فقط همان چیزی را که می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم می‌سنجد یا نه؟» روشهای متعددی برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری وجود دارد که یکی از این ابزار اعتبار محتواست که در این پژوهش بکار می‌‌رود. در اعتبار محتوا، متخصص نظر می‌دهد که ابزار جمع‌آوری داده‌ها همان چیزی را که محقق به دنبال آن است، اندازه‌گیری می‌کند. این روش، روش متداولی است که در تحقیقات بازاریابی برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری بکار می‌رود (روستا و دیگران، 1384).
اگر سئوالهای ابزار اندازه‌گیری معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه‌ای باشند که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است (سرمد، بازرگان، حجازی، 1379).
در این تحقیق نیز برای اینکه مشخص شود که سئوالات پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق را جمع‌آوری می‌کنند، علاوه بر اینکه سئوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه هر کدام از متغیرها طراحی شد، با متخصصان و نظرات کارشناسان تحقیقات بازار و اساتید راهنما و مشاور نیز در رابطه با سئوالات پرسشنامه مشورت‌های لازم صورت گرفت.
سنجش اعتماد (پایایی) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات است و بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسانی تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد (سرمد، ‌بازرگان و حجازی، 1389: 166).
به عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه اگر یک وسیله‌ی اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ در واقع ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ‌نیا، 1388: 155).
از آنجا که این ضریب از 7/0 بیشتر می‌باشد، می‌توان گفت که اعتماد (پایایی) پرسشنامه مناسب است و می‌توان پرسشنامه را توزیع نمود.
جدول شماره(3-3): میزان آلفای کرونباخ مؤلفه‌های پژوهش
متغیر آلفای کرونباخ