دانلود پایان نامه محصولات کشاورزی و ویژگیهای فردی

دانلود پایان نامه

– مقایسه ویژگیهای زراعی شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی.
– مقایسه ویژگیهای اقتصادی شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی
1-4-2- سوالات
– آیا کنترل بیولوژیک ساقه خوار برنج با استفاده از زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens نسبت به کنترل شیمیایی با استفاده از حشرهکشها برای کشاورزان باصرفه تر میباشد؟
– چه تفاوتهایی بین ویژگیهای فردی، زراعی و اقتصادی شالیکاران استفادهکننده از کنترل بیولوزیک در مقایسه با شالیکاران استفادهکننده از کنترل شیمیایی وجود دارد؟
1-5 – محدوده تحقیق
1-5-1- محدوده موضوعی
این تحقیق در بین شالیکارانی که از کنترل شیمیایی و بیولوژیک برای کنترل ساقه خوار برنج در اراضی شالیکاری خود استفاده میکنند صورت گرفته است.
1-5-2- محدوده مکانی
با توجه به اینکه استان گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی برنجکاری بوده و در 16 شهرستان استان، کشت برنج انجام میگردد، این تحقیق در مورد شالیکاران شهرستان رشت، با سطح زیر کشتی در حدود60 هزار هکتار، صورت گرفته است.
1-5-3 – محدوده زمانی
با در نظر گرفتن زمان آماده سازی زمین برای کشت برنج در شهرستان رشت، همچنین زمان برداشت آن در نیمه دوم تابستان، این تحقیق از اسفندماه 1391 لغایت پایان مردادماه 1392 روی موضوع تحقیق صورت گرفته است.
1-6 – محدودیت تحقیق
از مهمترین محدودیتهای تحقیق میتوان به پراکندگی سطوح برنجکاری شهرستان رشت با توجه به وسعت اراضی شالیکاری در این شهرستان و نیز به سطح پایینسواد شالیکاران و عدم آشنایی آنان به پاسخگویی سوالات پرسشنامه اشاره نمود.همچنین با توجه به تغییر کاربریهای ایجاد شده در اراضی شالیکاری شهرستان رشت، آمار دقیق سطح زیر کشت و همچنین تعداد بهرهبرداران در دسترس نمیباشد.
1-7 – واژههای کلیدی
– کنترل بیولوژیک: کنترل بیولوژیک عبارت است از، استفاده از موجودات طبیعی یا تغییر یافتهی ژن و فرآوردههای ژنی، برای کاهش اثر موجودات مضر و مناسب کردن شرایط برای موجودات مفید مانند گیاهان زراعی، حشرات و میکروارگانیسمهای مفید(Gnanamanickam et al., 2002 ).
– زنبور تریکوگراما: زنبور تریکوگراماTrichogramma evanescens حشره ریزی است که کمتر از یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانوادهای از زنبورها تحت نامTrichogrammatidaeمیباشد. این خانواده از زنبورها بهطور کلی پارازیتوئید تخم بویژه پروانهها میباشند.
– آفت: آفت به کلیه جانورانی گفته میشود که به گیاه و اندامهای گیاهی و محصولات کشاورزی خسارت اقتصادی میرسانند، مانند حشرات، کنهها، نماتدها، جوندگان، پرندگان، حلزونها و . . . (زمردی، 1370).
– ساقهخوار برنج: کرم ساقهخوار برنج با نامهای کرم ساقه خوار آسیایی برنج ( asiatic rice borer ) و کرم ساقهخوار نواری برنج (striped stem borer) در آسیا و دیگر نقاط نامیده میشود.این آفت از راسته بالپولکداران(lepidoptera ) و خانواده پیرالیده(pyralidae) اولین بار در دنیا در سال 1863 توسط والکر (walker) شناسایی و نامگذاری شد.در ایران ابتدا در شهریور 1351 توسط آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تنکابن جمعآوری و پرورش یافته و سپس پروانههای خارج شده را ابرت (Ebert)حشرهشناس آلمانی در همین سال تشخیص داده است. موطن اصلی این آفت مناطق حاره و نیمه حاره آسیامیباشد. در حال حاضر مهمترین آفت زراعت برنج در اغلب مناطق برنجکاری ایران بهخصوص گیلان و مازندران
به شمار می آید.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
کرم ساقهخوار برنج در دنیا اولین بار در سال 1863 شناخته شده است و در ایران نیز ابتدا در شهریور ماه 1351 توسط آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی تنکابن و به احتمال قوی بوسیله مستوفیپور، دزفولیان از رامسر، آمل و چابکسر جمع آوری و پرورش یافته و پروانه های خارج شده را ابرت (Ebert) حشره شناس آلمانی در همین سال تشخیص داده است (ابرت، 1351).