دانلود پایان نامه مدلهای ارزیابی عملکرد و ارزیابی عملکردسازمانی

دانلود پایان نامه

پیشنهادات برای پژوهشگران دیگر
انجام پژوهش با ابزار اندازه گیری دیگر.


انجام پژوهش مشابه در سایر دانشگاهها
انجام پژوهش مشابه در سایر دانشگاهها و مقایسه نتایج آنها.

منابع فارسی
ادب، حسین و گل‌آور، مرتضی (1392)؛ ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM . فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیستم، شماره 70، بهار و تابستان 1392، صص 46-25.
انواری رستمی، علی اصغر و حسینی، سید حمید (1384). “بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور”. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی، 15 آذر 1384.
توکلی مقدم، رضا. حسنلی، سید نادر. طراحی الگوی ملی جهت ارتقای کیفیت، فصلنامه مدیریت دولتی. شماره_.
ربیعی مندجین، محمدرضا.”بررسی و تبیین الگوی چند معیاره ارزیابی عملکرد در شرکت‌های مختلف دولتی، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،1383 .
رفیع زاده، علاءالدین (1384).”تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد از حیث اهداف.مبانی، نتایج و دستاوردها”،دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،1384.
حکیمی‌فرد، احمد، بررسی ارزیابی عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان در تامین رضایت گروه‌های ذینفع مبتنی بر نظام‌های تعالی و سرآمدی سازمان‌ها (مورد روش EFQM)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت، دانشگاه پیام‌نور.
جعفری، سیروس؛ گودرزی، محمود، فراهانی، ابوالفضل و ملک‌نیا، حمیدرضا (1390)، مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 14، تابستان 1390.
جلوداری ممقانی، بهرام (1384). تعالی سازمانی، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان.
شایق،رضا. (1384).”آشنایی با تعالی سازمانی و خود ارزیابی”. دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،جهاد دانشگاهی،1384.
عابدیان، علی‌اکبر و بحرانی، امیر (1386)، ” بکارگیری مدل سرآمدی EFQM بمنظور بهبود عملکرد”. ماهنامه پیام دریا، 72-67.
فرهی یزدی، فرشید (1388). مدل تعالی: ابزاری برای سنجش سازمان، ماهنامه اکتشاف و تولید 66. صص: 24-20.
کریمی، تورج. “مطالعه تطبیقی مدلهای ارزیابی عملکردسازمانی”، کارشناسی ارشد مدیریت تولید دانشگاه تهران.
کریمی، مجید؛ حیدری، صفورا و نوش مهر ، علی ( 1392)، نمونه عملی اجرایی مدل تعالی سازمانی EFQM و منطق RADAR در سازمان‌های بهداشتی درمانی
مجیبی میکلایی، تورج. (1385) “ارائه الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان‎های دولتی” رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1385.
مجیبی میکلایی،تورج (1385).ارائه الگوی جامع ارزیابی عملکرد سازمان‎های دولتی،رساله دکتری رشته مدیریت دولتی،1385.
میرسپاسی، ناصر؛ طلوعی اشلقی، عباس، معمارزداده، غلامرضا و پیدایی، میر مهرداد (1389)، طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌ها دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی. مجله پژوهش‌های مدیریت، شماره 87.
میرفخر‌الدینی، سید حیدر، فرید، داریوش، صیادی تورانلو، حسین (1388)، به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های یزد).
همایونفر، مسعود (1382). بهره‌وری و تعالی سازمانی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 322.
همایونفر، سید مسعود و روغنی، مرتضی. (1384). پرسشنامه خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM، چاپ اول، تهران. موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
نبی لو، بهرام. (1382)”مطالعه تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان کشورهای منتخب : ارائه الگوبرای ایران”، رساله دکتری (Ph.D.) دانشگاه علوم پزشکی ایران”، تهران، 1382.