دانلود پایان نامه منابع انگلیسی و منابع انسانی

دانلود پایان نامه

نجفی، منوچهر و حسینی، سیروس (1382). مدل سرآمدی EFQM. موسسه مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی، تهران: انتشارات روناس
منابع انگلیسی
Allur , E (2010) The Dissemination of the EFQM Self-evaluation Model across Europe. Review of International Comparative Management , vol 11, No 5 .
Alfaro-Saiz, J.J., Carot-Sierra, J.M., Rodriguez-Rodriguez, R., & Javaloyes-Vivas, J.M. (2011). Seeking organizational excellence by using the information coming from the EFQM excellence model asstarting point: an application to a real case. Total Quality Management and Business Excellence, 22 (8), 853-868.
Andrews, R. & Boyne, G. A. & Walker, R. M. (2006), “Subjective and objective measuresof organizational performance: anempirical exploration”, in George A.
Boyne, et al. (eds.), Public service performance: perspectives on measurement and management (pp. 14-34), New York: Cambridge University Press
Antony, J. Bhattacharyya, S. (2010), “Measuring organizational performance and organizational excellence of SMEs ”, Journal of Measuring Business Excellence , 14(2), 3-11.
Baldrige, M. (2005). Education Criteria for Performance Excellence. USA: Baldrige National Quality Program.
Behn, Robert D. (2003), “Whay measure performance? different purposes require different measures”, public administration review, Vol. 63, No. 5, pp. 586-606
Bouckaert, G. & Halligan, J. (2006), “performance and performance management”, in B. Guy Peters and jon Pierre (eds.), Handbook of public policy (pp. 443-460),Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.
Campatelli, G., Cittib, P. & Meneghin, A., (2011). Development of a simplified approach based on the EFQM model and Six Sigma for the implementation of TQM principles in a university administration. Total Quality Management, vol.22, no.7, pp:691-704.
Dervitsiotis, Κ. (2001). Competitiveness with Total Quality Management, 3rd ed, INTERBOOKS., AthensBlanas, G. (2003). Total Quality Networking». Patakis, Athens
Davies, J., (2008). Integration: is it the key to effective implementation of the EFQM Excellence Model? International
Dahlgaard, S.M. Park (2009). Towards a human-oriented metrology for improvement and chang. Measuring Business Excellent.13,1.3-22.
EFQM (2009). EFQM Annual Report 2009. Brussels: European Foundation for Quality Management.
EFQM. (2012). EFQM Excellence Model 2013. Brussels: EFQM.
EFQM, (2013). Model Criteria, cited in www.efqm.org ,
García-Bernal, J., & Ramirez-Aleson, M. (2010). Increasing the organisational performance benefits of TQM: an approach based on organisational design. Total Quality Management and Business Excellence,21(4), 363-382.
Gerami, M. R. Alizadeh, H. R. (2008). Foundation for Quality Management Excellence Model, Publishing excelled.(in Persian).
Ghoorchian, N. (2009). Pattern Design Evaluation Branch, Islamic Azad University based on excellence indicators using data envelopment analysis technique, Journal of Educational Administration new approach. Marvdasht Islamic Azad University, second year. No. V , Fall. (in Persian).
George, C. & Cooper, F. & Douglas, A. (2003). Implementing the EFQM excellece model in a local authority. Managerial Auditing Journal, 18. 2, 122-127.
Hakes, Chris (2007), The EFQM Excellence Model to Assess Organizational Performance: A Management Guide, Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Harrington, D. (2005), the five pillars of organizational excellence, Handbook of Business Strategy
Hides, M. T., Davies, J.& Jackson, S., (2004). Implementation of EFQM Excellence Model Self-Assessment in the UK Higher Education Sector – Lessons Learned from other Sectors. TQM Magazine, vol.16, no.3, pp. 194-201.
Jacobs, B. Suckling, S. (2007), “Assessing customer focus using the EFQM excellence model : a local government cases” ,The TQM Journal ,.Vol. 19, No. 6 , PP:368-378.
Johannes M, Breinlinger-O’Reilly J, Elser J. Quality Management in German Health care the EFQM Excellence Model.Emerald, International Journal of Health Care quality Assurance 2000; 13(6): 254-8.