دانلود پایان نامه میزان مشارکت اجتماعی و اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه

3-4-1- ابزار پژوهش
پرسشنامه از 10 بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به «مشخصات فردی پاسخگویان» است که شامل سن، جنس، تحصیلات، نوع گویش، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کشاورزی و سابقه فعالیت در برنجکاری است. در بخش دوم «ویژگیهای نظام زراعی» است که شامل، مساحت کل اراضی کشاورزی، تعداد قطعه شالیکاری، نوع مالکیت، میزان سطح زیرکشت برنج و نوع زمین زراعی برنج از نظر تجهیز و نوسازی اراضی فرد پاسخگو است. بخش سوم مربوط به «ویژگیهای اقتصادی شالیکاران» است که شامل، متوسط عملکرد شلتوک درهکتار، منابع درآمدی غیر از برنجکاری، درآمد سالانه از شغل کشاورزی، درآمد سالانه از برنجکاری، درآمد سالانه از فعالیتهای متفرقه، دریافت وام و تسهیلات بانکی برای انجام فعالیتهای کشاورزی و دریافت وام برای کشت و کار برنج است. بخش چهارم دانش کنترل کرم ساقه خوار برنج می باشد که شالیکار با توجه به نوع روش کنترل کرم ساقهخوار برنج در گروه سوالات الف و ب (شیمیایی یا بیولوژیک) سوالاتی از قبیل، تعداد مراحل کنترل شیمیایی و بیولوژیک، پرداخت هزینه برای کنترل شیمیایی و بیولوژیک، مقدار هزینه پرداختی برای کنترل شیمیایی و بیولوژیک، استفاده از سم یا کنترل بیولوژیک در کدام مرحله از چرخه زندگی ساقهخوار و رشد محصول برنج صورت میگیرد و همچنین مواردی از قبیل نوع سم مصرفی برای کنترل ( فرمولاسیون دانه یا مایع)، بخش پنجم مربوط به «نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران» میباشد که دارای چهار گویه بوده و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (از هیچ تا خیلیزیاد) سنجیده شده است. بخش ششم این پرسشنامه در خصوص «میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران» میباشد که دارای پنج گویه است و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (از خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده است. بخش هفتم این پرسشنامه در خصوص «فعالیتهای آموزشی- ترویجی کشاورزان» میباشد که دارای چهار گویه بوده و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (از هیچ تا خیلی زیاد) سنجیده شده است. بخش هشتم این پرسشنامه در خصوص «دانش فنی شالیکاران» میباشد که دارای 8 گویه بوده و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (از هیچ تا خیلی زیاد) سنجیده شده است. بخش نهم پرسشنامه در زمینه مشخص نمودن سه روش از شش روش مطرح شده برای نوع کانالهای ارتباطی شالیکاران بوده و بخش دهم پرسشنامه در زمینه اثرات زیست محیطی کنترل ساقهخوار برنج که داری 10 گویه بوده و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی (از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم) سنجیده شده است.
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درباره مهار فعالیت و ویژگیها


جدول 3-1- ارزشهای عددی گویههای پرسشنامه
دامنه پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ارزش عددی
5
4
3
2
1
از این جدول برای بخش مشارکت اجتماعی استفاده گردیده است.
جدول 3-2- ارزشهای عددی گویههای پرسشنامه
دامنه پاسخ
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
هیچ
ارزش عددی