دانلود پایان نامه میزان مشارکت اجتماعی و مشارکت در تصمیمگیری

دانلود پایان نامه

منبع: یافتههای تحقیق
3-6- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی


3-6-1- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب میکنند تا تاثیر آن را روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهند. متغیرهای مستقل این تحقیق «ویژگیهای فردی»، «نوع نظام زراعی»، «ویژگیهای اقتصادی»، «نفوذپذیری اجتماعی»، «میزان مشارکت اجتماعی»، «فعالیتهای آموزشی- ترویجی»، نوع روشهای ارتباطی، اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خوار برنج و “دانش فنی” شالیکاران بوده است.
3-6-1-1- ویژگیهای فردی
شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، نوع گویش، تعداد اعضاء خانواده، سابقه فعالیت در کشاورزی و سابقه فعالیت در شالیکاری میباشد. این عوامل در پرسشنامه شامل سوالات 1 تا 7 میباشد.
3-6-1-2- ویژگیهای نظام زراعی
نظام زراعی یکی از ارکان مهم هر ساختار زراعی محسوب میشود که در چهره و چشمانداز نواحی روستایی نمایان است. نظام زراعی از اجتماع و اشتراک کشتهای مختلف در یک بهرهبرداری شکل میگیرد (دولفوس، 1373 به نقل از آمار و رضایی، 1385). نظامهای زراعی بر مبنای خصوصیات جغرافیایی، و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول میشوند. الزامات این دگرگونیها از زوایای گوناگون توسط اندیشمندان و صاحبنظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (خادم آدم، 1370 به نقل از آمار و رضایی، 1385).
گویههای مربوط به ویژگیهای نظام زراعی در پرسشنامه شامل 6 گویه میباشد.
3-6-1-3- ویژگیهای اقتصادی شالیکاران
ویژگیهای اقتصادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، شامل متوسط عملکرد شلتوک در هکتار، درآمد حاصل از شغل کشاورزی، درآمد حاصل از شغل شالیکاری، سایر درآمدهای شالیکاران، نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی و استفاده از تسهیلات بانکی بوده است. این بخش از پرسشنامه شامل7 گویه، میباشد.
3-6-1-4- دانش کنترل ساقهخوار برنج
در این قسمت متناسب با نوع روش کنترل ساقهخوار برنج (شیمیایی و بیولوژیک) تعدادی گویه در دو قسمت الف و ب انتخاب شده که شالیکاران متناسب با روش کنترلی که برای ساقهخوار برنج استفاده مینمایند باید به آن پاسخ دهند که در قسمت کنترل شیمیایی 9 گویه و برای کنترل بیولوژیک 8 گویه تعریف شده است.
3-6-1-5- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران
این بخش از پرسشنامه شامل4 گویه، میباشد.
3-6-1-6- مشارکت اجتماعی شالیکاران
آنچه مسلم است، جنبههای اساسی مشارکت اجتماعی در توسعه پایدار عبارتاند از: مشارکت در تصمیمگیری، مشارکت در برنامهریزی، مشارکت در اجرای تصمیمات، مشارکت در کنترل، ارزشیابی و بازنگری و مشارکت در سهمبندی منافع حاصل از اجرای طرحهای مشارکتی (فلسفی، 1377). مشارکت پایدار کشاورزان در هر شکل و در هر سطح، تنها در یک قالب نهادمند بروز و ظهور پیدا میکند که مهمترین مولفه آن شاخص پایداری است (فلسفی و حسینی، 1384). و فرض اولیه در مورد رهیافت مشارکتی درگیر شدن یا دخالت اکثر مردم محلی در شناسایی مشکلات محلی، تعیین راهحلها و اجرای آنها برای اطمینان از تاثیر و پایداری نتایج برنامههاست (Gueye, 2001).
در پرسشنامهها سه گویه برای تعیین میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران در نظر گرفته شده است.
3-6-1-7 – فعالیتهای آموزشی – ترویجی شالیکاران
اساس فعالیت های آموزشی- ترویجی بر پایه استفاده از یافتههای علمی علوم مختلف تحقیقاتی است. فلسفه آموزشی این مکتب غیر رسمی بر یافتههای علوم مختلف، کاربرد عملی آنها، نیازهای جامعه، توانایی و مشارکت افراد، امکانات و وسایل موجود استوار است. در این راستا می توان گفت انسانها محوریت اصلی این فلسفه در فرایند اجرای برنامه های آموزشی میباشند.
بدیهی است در طرح و اجرای برنامه های آموزشی- ترویجی آگاهی از فرآیند پذیرش و انتقال تکنولوژی نوین جایگاه خاص خود را دارد. به همین منظور در تدوین این گونه برنامهها میبایست تهیه کنندگان به گونهای عمل کنند تا آموزشگران، فراگیران، متخصصین و محققین دخالتی مستقیم در تدوین آنها داشته و تناسبی واقعی و حقیقی بین امکانات، شرایط محیطی و نیازهای جامعه برقرار سازند (گلمحمدی و معتمد، 1388).این بخش در پرسشنامه شامل چهار گویه میباشد.
3-6-1-8- دانش فنی
دانش فنی کشاورزی عبارت است از اطلاعات فنی و مهارتها و تجربههای یک کشاورز که در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول بهکار میگیرد (روستا، 1378). از آنجا که فنآوری، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای کاربردی است، آن را دانش فنی نیز مینامند. در واقع دانش فنی بخش اصلی و پیش نیاز فنآوری است، زیرا از یک طرف نهادهها و ماشینآلات (بخش سخت افزاری فنآوری) در نتیجه دانش، اختراع و ابداع میشوند و از طرف دیگر بهکارگیری این سختافزارها مستلزم دانش فنی و مهارت است (شهبازی،1375). این بخش از پرسشنامه شامل 8 گویه میباشد.
3-6-1-9- نوع کانالهای ارتباطی