دانلود پایان نامه ویژگیهای فردی و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

Bمتوسط = :Mean –SD ≤ B ≤ Mean
Cخوب = :Mean < C ≤ Mean + SD
Dعالی = :Mean + SD > D
3-8-2- آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. در این تحقیق با استفاده از آزمون tمستقل، نسبت به مقایسه میانگین دو گروه استفادهکننده از کنترل بیولوژیک و کنترل شیمیایی رابطه بین متغیرهای مستقل بررسی شد. ضمناً جهت بررسی اقتصادی روش کنترل بیولوژیک در مقایسه با کنترل شیمیایی، از اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه و نیز آمار موجود در مدیریت حفظنباتات استان گیلان استفاده گردید.
نرمافزار مورد استفاده در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها SPSS 21 و Excel 2007 میباشد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل دادهها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه آماری) فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها بهمنظور آزمون فرضیهها فراهم آید.
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ارائه میگردد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و توصیف ویژگیهای افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیههای پژوهش از نرمافزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شده ست. اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی تنظیم شده است.
4-2- یافتههای توصیفی
4-2-1- ویژگیهای فردی
براساس نتایج جدول 4-1، میانگین سن شالیکاران در این تحقیق 98/45 سال (98/9=SD) میباشدکه بیشترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی 50-41 (6/35 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی کمتر از 30 سال (9/6 درصد) میباشد. متغیر جنس نشان داد که اکثریت پاسخگویان در این پژوهش را مردان تشکیل میدادند (2/97 درصد). از لحاظ سطح تحصیلات نیز بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک تحصیلی ابتدایی با 5/42 درصد بوده و کمترین فراوانی متعلق به افراد با مدرک دانشگاهی با 3/0 درصد میباشد. به لحاظ گویش، بیشترین فراوانی مربوط به گویش گیلکی در پرسشنامه با 3/91 درصد و کمترین فراوانی مربوط به گویش ترکی با 3/0 درصد بوده است.تعداد اعضاء خانواده اکثر پاسخگویان 5-4 نفر با 3/60 درصد و کمترین فراوانی متعلق به بیشتر از 7 نفر با 3/1 درصد میباشد. از لحاظ متغیر سابقه فعالیت کشاورزی نیز بیشترین فراوانی در گروه 30-21 سال با 1/44 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه بیشتر از 50 سال با 9/0 درصد میباشد. میانگین سابقه فعالیت کشاورزی پاسخگویان حاضر در این تحقیق 68/27 سال (68/10=SD) میباشد. در زمینه سابقه فعالیت در برنجکاری بیشترین فراوانی در گروه 30-21 سال با 40 درصد و کمترین سابقه مربوط به گروه بیشتر از 50 سال با 3/0 درصد میباشد.میانگین سابقه فعالیت برنجکاری پاسخدهندگان 26/25 سال (65/10=SD) میباشد.
جدول (4-1) توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران (320=n)
ویژگی
طبقه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
سایر مشخصههای آماری
سن
کمتر از 30
22