دانلود پایان نامه کارت امتیاز متوازن و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

کلفسیو و همکاران در پژوهش خود در سال 2008 با مطالعه ادبیات و تحلیل روندهای موجود به بررسی توسعه مدیریت کیفیت پرداختند و بر مفاهیم مدیریت ذی‌نفعان به عناون مفاهیم اصلی سیستم‌های مدیریت کیفیت تاکید کرده‌اند و بیان داشته‌اند تعالی باید بر اولویت مشتریان و ذی‌نفعان باشد. مفاهیمی مانند حقوق انسانی، توسعه جهانی و حفظ محیط می‌تواند در راستای همین انتظارات ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.
پدبنیک و دالینسک (2008) در پزوهش خود با عنوان رقابتی بودن و بهبود عملکرد: مدل یکپارچه مدیریتی، در یک شرکت بین‌المللی در اسلونی و با هدف بهبود رقابت‌پذیری و توسعه سازمان، به بیان فایده ترکیب برخی از مدل‌ها از جمله تعالی سازمانی کیفیت اروپایی و کارت امتیاز متوازن پرداختند و مدل جدیدی را برای رقابتی بودن سازمان ارائه دادند. این دو پژوهشگر با ارائه مدلی تجویزی که ترکیبی از دو مدل تعالی سازمانی کیفیت اروپایی بود، به بررسی مزایا و معایب هر مدل و فایده ترکیب دو مدل برای رفع معایب آنها پرداختند.
ونکاترامان (2007) نیز در پژوهشی با عنوان ” چارچوبی برای کاربرد تعالی سازمانی در برنامه‌های آموزش عالی” نشان داد که برخلاف صنایع برای کاربرد فلسفه تعالی سازمانی در برنامه‌ها و نهادهای آموزشی و بویژه ـآموزش عالی باید چارچوبی ویژه را ایجاد کرد. وی چارچوبی را برای این امر ارائه کرده که مبتنی بر فرایند ارزشیابی مداوم برنامه‎های آموزشی می‌باشد.
جورج و همکارانش (2003) در پژوهشی با عنوان کاربرد مدل تعالی سازمانی کیفیت اروپایی در سازمان نشان دادند که با یک مدل بی‌نظیر، مانند تعالی سازمانی کیفیت اروپایی می‌توانند همه کارکنان را در اداره سازمان درگیر کنند و از این رو، نتیجه مناسبی را به دست آورند و به مراحل بعدی در فرایند بهبود دست یابند.

مقدمه
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند.حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می‌باشند آنچه را که ایشان انجام می‌دهندو می‌یابند، می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور، 1381).دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد.«دکارت در این رابطه روش راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود»(خاکی، 1382).اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرها ست. در روش توصیفی مجموعه روش‌هایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می‌باشد(سرمد، 1380).در این فصل به تشریح روش شناسی تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد.
* تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، بعبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود (بازرگان و همکاران، 1380، 81).
* تحقیق توصیفی: این تحقیق از نوع توصیفی است، زیرا که هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می‌کند تا آنچه که هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (جواهری،1386، 42).
* تحقیق پیمایشی: روشی است برای بررسی ماهیت ویژگیها و ادراک شخصی (نگرشها، باورها، عقاید و امور مورد علاقه) مردم از طریق تحلیل پرسشهایی که تدوین شدهاند (طبیبی، ملکی، 1388، 138). در پژوهشهای پیمایشی به منظور کشف میزان وقوع و پراکندگی متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی و آموزشی و روابط بین آنها، از جامعه آماری نمونهگیری میشود (جزایری، 1386، 101).
جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. در پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و بازرگان، 1389: 178).
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنانی می‌باشد که در دانشگاه علوم پزشکی گرگان مشغول به کار هستند که تعداد آنها برابر با 149 نفر می باشد.
روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری
با توجه به حجم جامعه و مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان، حجم نمونه پژوهش برابر با 108 نفر در نظر گرفته شد.
روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونههای تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر اساس جنسیت استفاده گردید که جزییات آن در جداول 3-1 قابل ملاحظه میباشد:
جدول3-1: فراوانی جامعه و نمونه بر اساس دانشجویان مرد وزن
جنسیت حجم جامعه نسبت به درصد حجم نمونه
مرد 91 61% 66
زن 58 39% 42
مجموع 149 100% 108
روش‌ها وابزار گرداوری داده‌ها
کتابخانه‌ای:
از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد همچون بسیاتری از مطالعات توصیفی از منابع ثانویه برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای به عنوان مفیدترین روش استفاده می‌شود. از این روش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید.