دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

سوم- اگر طرفداری از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده­اند، به طریق اولی بایستی نظیرحکم ماده­ی 17، درمورد­ی ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­گردید؛اما از آنجائیکه حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی می باشد و بایستی در حدود نصّ اعمال گردد و از این جهت، حکم ماده­ی 17، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.[1]

4- غیرمنقول تبعی: طبقه­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی می باشد و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل نمود؛ پس اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم گردد، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، بایستی موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول می باشد، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­گردد و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول می باشد. به همین جهت قانون مدنی، در ماده­ی 18، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته می باشد و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول می باشد. همچنانکه حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن،در زمره­ی منقول می باشد؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده­ی 18 قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده می باشد، اما بایستی توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده می باشد و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.[2]

مطلب مشابه :  پایان نامه پایان نامه، مراجع

در مقابل حقوق عینی، حقوق دینی قرار دارد. حقوق دینی به طور کلی منقول محسوب می­شوند، مگر در موارد استثنایی. به همین دلیل می باشد که قانون­گذار در ماده­ی 18، تنها به حقوق عینی غیرمنقول و دعاوی تابع آن اشاره کرده و نامی از دیون غیرمنقول نبرده می باشد. حق دینی ممکن می باشد ناظر به تعهّد بر انتقال مال یا انجام

[1].همان ، ص 55.

[2].همان ، ص 56.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه