راهبردهای شناختی و فراشناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه

3-3- جامعه آماری


جامعه آماری این پژوهش دانش‏آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 91-1390 در شهر سمنان به تحصیل اشتغال داشتند.
3-4- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
با توجه به ماهیت فرضیه ها (که نیازمند ارائه آزمون مداخله – کار گروهی- و مقایسه آن با روش سنتی است) پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می باشد. ضمن اینکه انتخاب گروههای آزمایش و کنترل نیز تصادفی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر سمنان که نمونه آماری برای دستیابی به حجم اثر35/0 و توان معادل 8/0به 30 آزمودنی در گروه آزمایش(روش کار گروهی) و 30آزمودنی در گروه کنترل(روش سنتی)نیاز است.که چون تدریس در کلاس درس صورت می گیرد (2کلاس پایه چهارم از یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی یکی از کلاسها گروه آزمایش(کار گروهی) و یک کلاس به روش سنتی به مطالعه می پردازیم.
3-5 – ابزار اندازه گیری
از آنجا که روش تدریس فعال شرایط فیزیکی خاص کلاس را می طلبد لذا چینش و گروه بندی دانش آموزان در کلاس با نظر معلمین کلاس انجام شد بطوریکه دانش آموزان در گروههای 3-5 نفره تقسیم شدند و این تقسیم بندی با نظر مستقیم معلم کلاس طوری طراحی شده است که در تمام گروهها تعداد دانش آموزان باهوش و ضعیف رعایت شده، و تقریبا یکسان می باشد. همچنین طرح درسهای اجرایی برای این گروه بر اساس آخرین یافته ها و معیارهای تدریس به روش پویا تنظیم شده و تایید معلمین مجرب و اساتید صاحبنظر رسیده است. در آزمودنیهای گروه ب تدریس به روش سنتی که تقریبا اکثر معلمین آنرا اجرا می کنند، استفاده شده است. یکی از ابزار معیار برای تحقیق نمرات آزمودنیهای دو گروه می باشد. این نمرات با برگزاری آزمونهایی حاصل شد که آزمونها استاندارد بوده و مطابق با آخرین یافته های حیطه ارزشیابی می باشد. ابزار اندازه گیری شامل دو آزمون پیشرفت تحصیلی پش آزمون وپس آزمون و به منظور جمع‌آوری داده‌ها،در این پژوهش،از پرسشنامه‌ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری‌ ( MSLQ )استفاده شد.این‌ پرسشنامه که دارای دو مقیاس باورهای انگیزشی(25 ماده)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22 ماده)می‌باشد و مجموع‌ ماده‌های مقیاس آن 47 عدد است،به وسیله پینتریچ و دی‌گروت‌ (1990)ساخته شده است.
3-6- اعتبار و روایی
مقیاس یادگیری خودتنظیمی،دارای دوخرده آزمون استفاده‌ازراهبردهای شناختی وخودتنظیمی می‌باشد.
ماده‌های این‌ پرسشنامه از نوع آزمون‌های«بسته پاسخ»پنج گزینه‌ای است(از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم).یادآوری این نکته لازم است که‌ بخش نخست پرسشنامه شامل سؤال‌هایی در مورد مشخصات فردی‌ دانش‌آموزان(جنس،سن،کلاس و…)بود.بررسی‌های پینتریچ و دی‌گروت(1990)برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری( MSLQ )نشان‌ داد که قابلیت پایایی برای عوامل سه‌گانه باورهای انگیزشی،یعنی‌ خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‌ 89/0،87/0 و 75/0 و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری‌ خودتنظیمی،یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی بود،به ترتیب83/0‌و 74/0 بود. اعتبار این آزمون را حسینی‌نسب(1379)با استفاده از روش‌ تحلیل عامل بررسی کرد که نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ‌ برای خودکارآمدی،ارزشگذاری درونی،اضطراب امتحان،و راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 41/0 ، 64/0 ، 77/0 و 68/0 بودند.همچنین البرزی و سامانی(1378)برای به دست‌ آوردن اعتبار«پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری»از روش بازآزمایی استفاده کردند که ضریب اعتبار 76/0 به دست‌ آمد.
3-7- روش تحلیل داده ها
از آنجا که هدف بررسی اعتبار فرضیه های مطرح شده می باشد و یکی از معیارهای بررسی اعتبار فرضیه ها نمرات آزمودنیهای دو گروه می باشد، بنابراین ضروری است که میانگینهای دو نمونه مستقل الف و ب مقایسه شوند.در این تحقیق از آمار توصیفی (طبقه بندی و نمودار- میانگین و انحراف استاندارد) استفاده می شود و همچنین از آمار استنباطی از آزمون T و تحلیل کو واریانس برای گروههای مستقل استفاده می شود.برای کنترل عوامل بیرونی مؤثر بر روایی آزمون،سعی شد آزمون درست و یکسان داده شد (بجز مرحله اجرای مقدماتی)،و سعی شد اجرای آزمون در جوّی مناسب صورت گیرد.به همه‏ گفته شد که این پرسشنامه امتحان نیست(برای کاهش اضطراب)،برای پژوهشگر فقط اظهار نظر هر شخص به صورت یک فرد مهم است(برای جلوگیری از رونویسی از روی‏ پرسشنامه‏های یکدیگر)،و وقت محدود نیست(برای افزایش دقت در پاسخگویی) محرکهای چهارگانه می باشد.
الف)محرکهای محیطی
ب)محرکهای هیجانی
ج)محرکهای جامعه شناختی
د)محرکهای فیزیولوژیکی
فصل چهار
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه:
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایههای اساسی هر روش تحقیق است. تجزیه و تحلیل بهطور کلی عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود ( دلاور، 1381).
فصل چهارم این پژوهش به ارایهی یافتههای تحقیق در ارتباط با سؤالات تحقیق میپردازد. محتوای این فصل شامل جداول، و تجزیه و تحلیل اطّلاعات مبتنی بر سؤالات تحقیق است که در دو قسمت مورد بررسی قرار میگیرد:
الف- تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها: در این قسمت توصیف ویژگیهای فردی شرکت کنندگان، مد نظر قرار گرفته است. سپس به توصیف دادههای استخراج شده از پرسشنامه اقدام و پاسخهای جمعآوری شده به صورت جداول توصیفی و نمودارها تنظیم گردیده است. این جدولها حاوی اطّلاعاتی نظیر توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار میباشد.
ب- تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها: در این قسمت برای آزمون سؤالات از T-test تک متغیّره استفاده شده است. و در نهایت با توجه به مراحل مذکور به تفسیر سؤالات ویژه پرداخته شده است.
4-2-تجزیه وتحلیل داده ها
4-2-1- فرضیه یک: