راهبردهای فراشناختی

دانلود پایان نامه

با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شوند.
4-2-1- سن
نمونه اول (دانشجویان مشروط)
نتیجه تجزیه تحلیل داده های مربوط به سن افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط) در جدول (4-1) آمده است.
جدول 4-1- شاخص های توصیفی سن افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط)
متغیر
مقطع تحصیلی
میانگین
انحراف معیار
سن
کارشناسی
20.9
823 .
کارشناسی ارشد
23.04
1.621
کل
21.02
1.567
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول (4-1) میانگین متغیر سن افراد نمونه دانشجویان مشروط 21.02 با انحراف معیار 1.567 می باشد. کمترین سن افراد نمونه 19 سال و بالاترین سن نیز 28 سال می باشد.
نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط)
نتیجه تجزیه تحلیل داده های مربوط به سن افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط) در جدول( 4-2) آمده است.
جدول 4-2- شاخص های توصیفی سن افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط )
متغیر
مقطع تحصیلی
میانگین
انحراف معیار
سن
کارشناسی
20.04
747 .
کارشناسی ارشد
23.09
1.892
کل
21.09
1.697

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول (4-2) متغیر سن افراد نمونه دانشجویان غیر مشروط 21.09 با انحراف معیار 1.697 می باشد. کمترین سن افراد نمونه 19 سال و بالاترین سن نیز 27 سال می باشد.
4-2-2- وضعیت تاهل
نمونه اول (دانشجویان مشروط)
نتیجه تجزیه تحلیل داده های مربوط به وضعیت تاهل افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط) در جدول(4-3) آمده است.
جدول4-3- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد نمونه اول (دانشجویان مشروط )
مقطع تحصیلی
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
مجرد
132
87.42
متاهل
19
12.58
کارشناسی ارشد
مجرد
18
85.72
متاهل
3
14.28
کل
مجرد
150
87.21
متاهل
22
12.79
بر اساس آنچه که در جدول(4-3) به آن اشاره شده است از کل نمونه دانشجویان مشروطی که تعدادآن برابر با 172 نفر است، تنها 22 نفر از آنها متاهل هستند که از این تعداد 19 نفر در مقطع کارشناسی و 3 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.
نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط)
نتیجه تجزیه تحلیل داده های مربوط به وضعیت تاهل افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط) نیز در جدول (4-4) آمده است.
جدول4-4- شاخص های توصیفی وضعیت تاهل افراد نمونه دوم (دانشجویان غیر مشروط)
مقطع تحصیلی
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناسی
مجرد
128
84.77
متاهل
23
15.23
کارشناسی ارشد
مجرد
17
80.96
متاهل
4
19.04
کل
مجرد
145
84.31
متاهل
27
15.69
بر اساس آنچه که در جدول(4-4) به آن اشاره شده است از کل نمونه دانشجویان غیرمشروط که تعدادآن برابر با 172 نفر است، تنها 27 نفر از آنها متاهل هستند که از این تعداد 23 نفر در مقطع کارشناسی و 4 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.
4-2-3- داده های مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش
در جدول (4-5) مشخصات توصیفی کل نمونه شامل شاخص های پراکندگی(انحراف استاندارد،واریانس)و شاخص های گرایش به مرکز(میانگین،میانه) مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش آورده شده است.
جدول4-5- توصیف داده های جمع آوری شدن در هر متغیر
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
راهبردهای فراشناختی
252.64
52.52
راهبردهای شناختی
309.93
65.21
خودکارآمدی
48.6
11.83
4-3- آزمون معنادار بودن متغیرها
در این بخش برای انتخاب نوع آزمون آماری فرضیه های تحقیق از آزمون نرمال بودن توزیع داده های متغیر ها استفاده می شود. در صورتی که یک متغیر نرمال باشد می توان برای آزمودن آن از آزمون های پارامتری استفاده نماییم و در صورتی که متغیرها نرمال نباشد مجوز استفاده از آزمون های پارامتری را نداریم و باید برای آزودن متغیرها از آزمون های ناپارامتری استفاده شود.
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها
برای آزمون نرمال بودن متغیر های مورد پژوهش از آماره کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است.
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در بررسی نرمال بودن داد های متغیرهای پژوهش
متغیر
آماره کولموگرف اسمیرنف
سطح معناداری
راهبردهای فراشناختی
1.252
078.
راهبردهای شناختی
1.216
104.
خودکارآمدی
1.014
255.
یا توجه به نتایج جدول 4-6 چون مقدار سطح معنی داری برای همه متغیر ها بزرگتر از مقدار خطا (05/0) می باشد پس نتیجه می گیریم متغیر های پژوهش دارای توزیع نرمال می باشند.
4-4- تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول:
« دانشجویان مشروط نسبت به دانشجویان غیر مشروط به طور معناداری از میزان خودکارآمدی کمتری برخوردارند».
برای مقایسه دانشجویان مشروط و غیر مشروط از نظر میزان خودکارآمدی از آزمون t مستقل استفاده شد. در ابتدا مشخصات توصیفی متغیر خودکارآمدی در جدول (4-7) آمده است.
جدول 4-7- مشخصات توصیفی متغیر خودکارآمدی در دو گروه دانشجویان مشروط و غیر مشروط
خطای انحراف از میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
فراوانی
گروه
متغیر