راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دانلود پایان نامه

3-6-1- راهبرد خود تنظیمی: فرایند مداوم خودهدایتی است که طی آن فرد بر پیشرفت خود نظارت میکند، نتایج یا پیامدها را بررسی میکند، و تلاشهای ناموفق را تغییر مسیر میدهد (برک، 2003؛ به نقل از جاکوبسن، 2009).
7-1- تعریف عملیاتی متغیر ها
1-7-1- اختلال نارسا توجه / فزون کنشی: کسب نمره برش در یکی از زیر ریختهای پرسشنامهی (فرم معلمان) SNAP-IV .
2-7-1- زمان برنامهریزی: ثبت مدت زمانی که دانش آموز از ابتدای برنامهریزی تا پایان آن؛ قبل از نگارش یک متن نوشتاری؛ صرف میکند.
3-7-1- زمان نوشتن: ثبت مدت زمانی که دانش آموز از ابتدای نوشتن انشا تا پایان آن صرف میکند.
4-7-1- طول متن نوشتاری: شمارش تعداد کلماتی که دانش آموز در یک متن نوشتاری به کار می برد.
5-7-1- عناصر اصلی متن نوشتاری: شمارش تعداد عناصری که دانش آموز از چهار عنصر اصلی انشا ( نوشتن پاراگراف مقدماتی، افزودن ایدههای حمایتکننده، رد کردن حداقل یک استدلال از جنبه دیگر، و پایان یافتن با یک نتیجه گیری) در متن به کار میبرد.
6-7-1- واژهها و عبارتهای انتقالی/ پیوندی: شمارش تعداد واژهها و عبارتهای انتقالی/ پیوندی که دانش آموز در متن میگنجاند.
7-7-1- کیفیت کلی یک متن نوشتاری: ارزیابی کیفیت کلی انشا در یک طیف پنج امتیازی لیکرت توسط پژوهشگر و معلم دانش آموزان.
8-7-1- تعریف عملیاتی آزمایشی راهبرد خودتنظیمی: آموزش راهبرد خودتنظیمی در این پژوهش، شامل هشت جلسهی 60 دقیقهای میباشد. خلاصهای از این پروتکل آموزشی در جدول شماره 1-1، و شرح کامل آن در پیوست 1 آمده است.
جدول شماره 1-1- پروتکل آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
جلسه اول
گام اول
بحث و گفتگو پیرامون فرایند نوشتن با تاکید بر برنامهریزی قبل از نوشتن
گام دوم
معرفی نمودار برنامهریزی و هدف از ارائه آن
گام سوم
توضیح هریک از عناصر برنامهریزی با استفاده از نمودار.
گام چهارم
تمرین عناصر برنامهریزی توسط دانش آموز با کمک و هدایت مربی.
جلسه دوم
گام اول
پرسش شفاهی و مرور درس گذشته.
گام دوم
ارائه نمودار عناصر انشا و توضیح اینکه یک انشای متقاعدکننده باید چهار عنصر مقدمه، ایدههای حمایت کننده، رد کردن جنبه مخالف با دلیل، و نتیجه گیری را داشته باشد.
گام سوم
ارائه یک نمونه انشا با همه عناصر آن به دانش آموزان و خواندن آن با صدای بلند توسط مربی؛ شناسایی عناصر انشا توسط دانش آموزان و خط کشیده زیر آنها