راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه

نخستین یافتهی این مطالعه این بود که آموزش این راهبرد منجر به افزایش زمان برنامهریزی در کودکان نارسا توجه/ فزونکنش شده است که این یافته با پژوهش جاکوبسن و رید (2012) و دلاپاز (2001) همسو بود. افزایش زمان برنامهریزی یک شاخص مهم است، زیرا افزایش زمان برنامهریزی کیفیت نوشتن را بهبود میبخشد (جاکوبسن، 2009). ضمن اینکه پژوهشهای چندی نشان دادهاند که افراد با اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی در استفاده از راهبرد برنامهریزی مشکل دارند (بارکلی، 1997؛ کلایگل، روپیتر، و ماکینلا، 2006). در فرایند برنامهریزی دانش آموزان اهدافی را برای نوشتن برمیگزینند و ایدههای اصلی که قرار است در مورد آن بحث کنند را مشخص میکنند. در این راستا، طرح کلی آنچه که قرار است نوشته شود مشخص میشود. این مولفه در چارچوب راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی تبیین میگردد که در آن افراد برای کاربرد راهبردهای شناختی و هدایت و نظارت بر آنها طرح ریزی میکنند.
سوال دوم پژوهش: آیا زمان نوشتن یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار می گیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
در این مطالعه شاهد افزایش قابل توجهی در زمان نوشتن انشا بودهایم که این نیز با پژوهش جاکوبسن و رید (2012) همسو بود. پژوهشهای پیشین حاکی از آن هستند که افزایش زمان نوشتن انشا موجب بهبود کیفیت نوشتن دانش آموزان میشود (سادلر، 2006؛ ترویا و گراهام، 2002؛ سکستون و همکاران، 1998). ادامه یافتن برنامهریزی در هنگام نوشتن انشا، موجب درگیری بیشتر دانش آموزان در فرایند نوشتن میشود، و به موجب آن کیفیت نوشتن نیز افزایش مییابد. افزایش زمان نوشتن، یا به عبارتی درگیری بیشتر در هنگام نوشتن نیز مربوط به راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی، بویژه راهبرد هدفگزینی و برنامهریزی، و راهبرد خودنظارتی میباشد. چون در این راستا دانش آموزان سعی میکنند به اهدافی که قبل از نوشتن تعیین کرده اند جامهی عمل بپوشانند و به بارش فکری ادامه دهند.
سوال سوم پژوهش: آیا طول یک متن نوشتاری در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
در خصوص سوال سوم این پژوهش میتوان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی طول انشا را به طور چشمگیری افزایش میدهد. این افزایش میتواند ناشی از برنامهریزی قبل و حین نوشتن انشا باشد. از آنجا که عناصر راهبرد برنامهریزی (STOP) شرایط بارش فکری را مهیا میکنند، بدیهی است که به موجب آن طول انشا نیز افزایش مییابد. راهبرد بسطدهی نیز به عنوان یکی از مولفههای شناختی راهبرد خودتنظیمی، در افزایش طول انشا تاثیر چشمگیری داشت. دانش آموزان توسط این راهبرد جزئیات بیشتری به ایدههای اصلی شان افزودند و از این طریق نوشتهشان را بسط و گسترش دادند. خلاصه کردن انشای نوشته شده در نتیجهگیری نیز موجب افزایش طول انشای این دانش آموزان شد. همچنین، هدفگزینی که یکی از مولفههای فراشناختی راهبرد خودتنظیمی میباشد، در افزایش طول انشا حائز اهمیت است. هدفگزینی پشتکار را افزایش میدهد و انگیزه پیشرفت و دستیابی به اهداف را در فرد ایجاد میکند. پس از آموزش راهبرد هدفگزینی، دانش آموزان هدفهایی را برای طول انشا تعیین کردند و برخلاف مطالعات قبلی که نشان دادهاند افراد با اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی در استفاده از یک راهبرد مشکل دارند (کافمن، لارسون، ماستوفسکی، 2008) توانستند به اهداف تعیین شده برسند. افزون بر آن، خودنظارتی که مولفهی دیگری از خودتنظیمی میباشد، بر افزایش طول انشا اثر گذار بود. دانش آموزان توسط نمودار یادآور تعداد واژهها بر عملکرد خودنظارت می کردند، که این راهگشای رسیدن به اهداف تعیین شده در مرحلهی قبل بود. به طور کلی، افزایش طول انشا با پژوهش رید و لینمن (2006)، لینمن، و همکاران (2006)، رید و لینمن، (2008) جاکوبسن و رید (2012)، لین، و همکاران (2008) و دلاپاز (2001) همسو بود.
سوال چهارم پژوهش: آیا استفاده از واژه ها و عبارتهای انتقالی/ پیوندی در یک متن نوشتاری، در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خود تنظیمی قرار می گیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
در خصوص چهارمین سوال این پژوهش باید گفت که جملات دانش آموزان در پیش آزمون، پراکنده و فاقد ارتباط معنادار بود. پس از آموزش واژههای انتقالی/ پیوندی، آنها به طور مشخص این واژهها را در جملات خود به کار بردند. این مولفه از انشانویسی در چارچوب راهبرد سازماندهی، که مربوط به راهبردهای شناختی خودتنظیمی میشود تبیین میگردد. به وسیله راهبردهای سازماندهی، اطلاعات در واحدهای کنار هم قرار گرفته و به صورت کاملا یکپارچه درمیآیند. در واقع استفاده از واژه های انتقالی/ پیوندی موجب انسجام و سازماندهی مناسب متن شده و در ذهن خواننده معنی ایجاد میکنند. این مولفه با پژوهش جاکوبسن و رید (2012) همسو بود.
سوال پنجم پژوهش: آیا گنجاندن عناصر اصلی در یک متن نوشتاری، در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
دانش آموزان در پیش آزمون به ندرت عناصر انشا را به کار بردند. نوشتههای آنها فاقد مقدمه و بیان دلیل برای اظهاراتشان بود، و تنها سه نفر از آنها انشا را با نتیجهگیری به پایان رساندند. انشاهای آنها بیشتر قالب خاطره نویسی داشت تا متقاعدکننده. یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که پس از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، دانش آموزان توانستند یک انشای متقاعدکننده با همهی عناصر آن بنویسند. در این مولفه نیز راهبردهای هدفگزینی و خودنظارتی در کاربرد عناصر انشا اثر گذار بود. یکی از هدفهایی که دانش آموزان پیش از نوشتن انشا تعیین کرده بودند، گنجاندن عناصر انشای متقاعدکننده در نوشتههایشان بود. آنها با استفاده از راهبرد خودنظارتی بر پیشروی خود به سوی اهداف نظارت میکردند و با استفاده از نمودار یادآور عناصر انشا توانستند این اهداف را تا دستیابی به آنها را در ذهن خود نگه دارند. از آنجا که دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی مشکلاتی در حافظه کاری خود دارند، نمودار یادآور عناصر انشا توجه آنها را جلب می کند و باعث میشود که اهداف آنها همواره در ذهنشان باقی بمانند.
از طرفی، رد کردن جنبهی مخالف یک موضوع که یکی از عناصر انشای متقاعدکننده می باشد، نیازمند تغییر توجه از یک جنبه به جنبهی دیگر است. پژوهشها نشان داده اند که افراد با اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی نمی توانند توجه خود را از یک کار به کار دیگر تغییر دهند (بارکلی 1997 و گوالتی یری و جانسون، 2006). عملکرد دانش آموزان در پیش آزمون مهرتاییدی بر این پژوهشها بود، اما در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری از نظر آماری در این عنصر مشاهده شد. دانش آموزان به طور مشخص، جنبهی مخالف موضوع را با یک استدلال رد کردند. گنجاندن عناصر اصلی انشا با پژوهش ماسون و شراینر (2008)، لینمن و همکاران (2006)، لین و همکاران، (2008) و جاکوبسن و رید (2012) همسو بود.
سوال ششم پژوهش: آیا کیفیت کلی متن نوشتاری دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرد خودتنظیمی قرار میگیرند، متفاوت از دانش آموزان گروه کنترل است؟
آموزش راهبرد خودتنظیمی کیفیت کلی انشا را نیز تحت تاثیر قرار داد. به نظر می رسد استفاده از واژههای انتقالی/ پیوندی و سازماندهی مناسب متن، در کیفیت کلی انشا نقش موثری داشته است. بهبود کیفیت کلی انشا با پژوهش لینمن و رید (2008)، رید و لینمن (2006)، جاکوبسن (2012)، لینمن و همکاران، (2006)، لین و همکاران (2008) و دلاپاز (2001) همسو بود.
2-5- نتیجه گیری
به طور کلی، یافتههای این مطالعه نشان داد که پس از آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، تفاوت معناداری از نظر آماری، در دو گروه آزمایش و کنترل و در همهی مولفههای این پژوهش مشاهده شد. بنابراین به روشنی میتوان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی روش موثری در افزایش برنامه ریزی قبل از نوشتن، افزایش زمان نوشتن، افزایش طول انشا، انسجام و سازماندهی مناسب متن و در نتیجه، افزایش کیفیت کلی انشا می باشد.
3-5- محدودیت های پژوهش
1. یکی از محدودیتهای این پژوهش این است که اعضای گروه نمونه را پسران پایه ششم ابتدایی تشکیل داده اند. بنابراین یافتههای این مطالعه قابل تعمیم به جنسیت و سنین مختلف نمیباشد.
2. نبود یک آزمون تشخیصی بیان نوشتاری از دیگر محدودیتهای این پژوهش میباشد.
3. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد، در تعمیم یافتههای آن باید احتیاط کرد.
4. در پژوهش حاضر، همهی انواع واژهها و عبارتهای پیوندی با هم محاسبه شدند، درصورتی که ممکن است دانش آموز به جای استفاده از واژههای پیوندی متفاوت، یک واژه پیوندی خاص را به دلیل آشنایی قبلی به طور مکرر مورد استفاده قرار دهد. این مورد، نتایج حاصل از بررسی واژه های پیوندی را تحت تاثیر قرار می دهد.
5. در مرحلهی پیگیری این پژوهش افت یک نفر از آزمودنیها را شاهد بودیم، که این مورد اثر بخشی یافتهها را تحت تاثیر قرار میدهد.
4-5- پیشنهادهای پژوهش
1-3-5- پیشنهادهای اجرایی
1. با توجه به اینکه اعضای گروه نمونه را پسران پایه ششم ابتدایی تشکیل دادهاند، لازم است پژوهشهایی با جنسیت و سنین متفاوت دانش آموزان انجام شود تا اثر بخشی این راهبرد قابل تعمیم به هر دو جنس و در همه سنین باشد.
2. پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی روش های نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرار گیرند تا نتایج پژوهش قابلیت تعمیم پذیری را داشته باشد.
3. در این پژوهش از پیگیری یک ماهه استفاده شد، بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از پیگیری 6-3 ماهه استفاده شود تا ماندگاری اثربخشی این یافتهها در دراز مدت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
4. پیشنهاد می شود که در پژوهشهای آتی، هر واژه و عبارت پیوندی که آموزش داده میشود به طور جداگانه محاسبه شود تا واژههای پیوندی نوشته شده در پیش آزمون، با واژههایی که پس از آموزش نوشته میشوند تداخل نکنند.
2-3-5- پیشنهاد کاربردی