سازماندهی متن و ارتباط معنایی

دانلود پایان نامه

گام چهارم: تمرین و به یادسپاری عناصر انشا توسط دانش آموزان. در این مرحله مربی از آنها می خواهد تا عناصر انشا را نام ببرند.
جلسه سوم
گام اول: پرسش کلاسی از عناصر برنامه ریزی و عناصر انشا و مرور درس گذشته
گام دوم: خواندن انشاهای نوشته شده ی دانش آموزان در پیش آزمون توسط مربی و شناسایی عناصر انشا توسط دانش آموزان، برای بررسی سطح کنونی عملکرد آنها.
گام سوم: در این مرحله مربی در مورد عناصر از قلم افتاده و چگونگی جایگزینی آنها با دانش آموزان بحث می کند.
جلسه چهارم
گام اول: مرور عنصر برنامه ریزی و عناصر انشا
گام دوم: الگوسازی چگونگی استفاده از راهبرد و نوشتن یک انشای خوب توسط مربی. در این مرحله، مربی با استفاده از نمودار برنامه ریزی و نمودار عناصر انشا، یک انشای متقاعد کننده می نویسد و تمام مراحل راهبرد را برای دانش آموزان الگوسازی می کند. وی در این راستا برای نوشتن خود هدف تعیین می کند، بر نوشتن خود و دستیابی به اهداف نظارت می کند، با خود صحبت کرده و به خود بازخورد می دهد.
جلسه پنجم
گام اول: معرفی و ارائه لیستی از واژه های انتقالی / پیوندی به دانش آموز. در این مرحله مربی توضیح می دهد که استفاده از این واژه ها موجب بهبود کیفیت انشا، سازماندهی متن، و ایجاد ارتباط معنایی بین پاراگراف ها می شود.
گام دوم: خواندن انشای نوشته شده دانش آموزان در پیش آزمون و شناسایی واژه های انتقالی / پیوندی آنها توسط دانش آموزان. مربی در این مرحله در مورد جایگزینی واژه های بهتر با دانش آموزان بحث و گفتگو می کند.
گام سوم:تعیین هدف برای نوشتن انشا در جلسه آینده با همکاری مربی از جمله: برنامه ریزی قبل از نوشتن انشا، افزایش طول انشا، استفاده از واژه های انتقالی/ پیوندی، و گنجاندن عناصر اصلی انشا
جلسه ششم
گام اول: مرور اهداف تعیین شده در جلسه قبل و تاکید بر اهمیت دستیابی به آنها
گام دوم: در این مرحله دانش آموزان با حمایت و همکاری مربی یک انشا می نویسند. سپس مقدار زمان صرف شده برای برنامه ریزی و نوشتن انشا، تعداد واژه ها و عبارت های انتقالی / پیوندی، طول انشا، و تعداد عناصر گنجانده شده در متن توسط مربی ثبت می شود. در نهایت، این انشا ها با توجه به عناصر اصلی انشا، طول آن، و واژه های پیوندی، با انشاهای نوشته شده دانش آموزان در پیش آزمون مقایسه می شوند.
گام سوم: تعیین هدف: نوشتن انشای مستقل در جلسه بعد
جلسه هفتم
گام اول: مرور هدف تعیین شده در آخرین جلسه
گام دوم: در این مرحله دانش آموزان به طور مستقل و با استفاده از نمودار یادآور عناصر انشا، نمودار یادآور عناصر برنامه ریزی، و لیست واژه های پیوندی یک انشا می نویسند.
در این مرحله مربی بر کار دانش آموزان نظارت می کند و به آنها بازخورد می دهد. وی در صورت نیاز و در صورتی که دانش آموزان یک عنصر را از قلم می اندازند، آنها را راهنمایی می کند.
گام سوم: مربی انشاهای دانش آموزان را بررسی می کند، و در مورد عناصر از قلم افتاده و چگونگی جایگزینی آنها در متن با آنها گفتگو می کند.
گام چهارم:تعیین هدف برای جلسه بعدی: نوشتن انشا به طور مستقل، بدون نمودار یادآور عناصر برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژه های انتقالی/ پیوندی
جلسه هشتم
گام اول: مرور هدف تعیین شده در جلسه قبل
گام دوم: در این مرحله دانش آموزان به طور مستقل یک انشا می نویسند و برای آن برنامه ریزی می کنند. این انشا بدون استفاده از نمودار یادآور عناصر برنامه ریزی و عناصر انشا و لیست واژه های انتقالی/ پیوندی نوشته می شود.
گام سوم: مربی انشای دانش آموزان را با صدای بلند می خواند و دانش آموزان عناصر به کار برده شده در آن انشا را شناسایی می کنند. وی برای هر عنصری که به کار برده اند آنها را تشویق می کند و در مورد عناصر از قلم افتاده بحث می کند و چگونگی جایگزینی آنها را به دانش آموزان می آموزد. مقدار زمان صرف شده برای برنامه ریزی و نوشتن انشا، طول انشا و عناصر آن، و واژه های پیوندی در این مرحله ثبت می گردند.
پیوست2- عناصر راهبرد برنامه ریزی (STOP)