سازمانهای دولتی و رتبه بندی عوامل

دانلود پایان نامه

9
3-1 طیف ساعتی
به منظوررتبه بندی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی ازپرسشنامه “سنجش عملکردعوامل موثربرناکارآمدی مناقصه های دولتی باتوجه به مبانی شکست این مناقصات “استفاده می شوددراین پرسشنامه ازخبرگان خواسته می شودتابه کمک اعداد1تا5(1=کم ترین اثر،5=بیشترین اثر)هرکام ازعوامل موثربرناکارمدی مناقصات دولتی تاچه میزان برمبانی شکست این مناقصات اثرمی گذارد.برای مشاهده این پرسشنامه به پیوست شماره 3رجوع شود.
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری
دروزارت جهادکشاورزی نیز همانند سازمانهای دولتی دیگر روندمناقصات دولتی بامشکلاتی همراه است باتوجه به بررسی های انجام شده ومصاحبه با خبرگان آشنانبودن برگزارکنندگان مناقصه باقانون ، رعایت نکردن اخلاق حرفه ای درکارو اقتداربوروکراتیک موجب عدم اجرای صحیح برگزاری مناقصات می گرددوهمچنین برگزاری مناقصات در روابط حامی _پیرو دراین سازمان امکان فضای رقابتی سالم میان شرکت کنندگان راازمیان می برد.
جامعه نظری این تحقیق شامل50نفراز کارشناسان, صاحب نظران ،مسئولان ،متخصصین ومدیران وزارت جهادکشاورزی هستند که به‌شیوه‌ قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب می‌شوند.
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
شکل 3-1، مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها را نشان می‌دهد.
الف ب
شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی
تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی به‌کمک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
شناسایی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی
غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی به‌کمک قاعده پاره‌تو
رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی به‌کمک روش تاپسیس
ج
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی شکست مناقصات دولتی
با انجام مطالعات کتابخانه ای و آرشیوی و بررسی تحقیقات صورت گرفته پیشین مبانی شکست مناقصات دولتی مشخص می‌شود. شناسایی این مبانی مستلزم مطالعه وسیع منابع تحقیقاتی، پژوهش‌ها و کتب مرتبط است. پس از تعیین مبانی شکست مناقصات دولتی، این مبانی به‌کمک پرسشنامه “سنجش اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصات دولتی “و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی اولویت‌بندی می‌شوند.
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی
به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی، از منابع آرشیوی، پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در صورت تعدد این عوامل، به کمک پرسشنامه ” ازریابی اولیه عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی “وبااستفاده از قاعده 80- 20 پاره‌تو ، تعدادی منطقی از این عوامل برای تحلیل‌های بعدی مشخص می‌شود.
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی