سرمایه گذاری صنعتی و کالاهای سرمایه ای

دانلود پایان نامه

-وجود مواد اولیه صنایع تبدیلی از نظر تولیدات کشاورزی و معدنی
-هماهنگی با برنامه های آتی ناحیه ای ، نظیر احداث راه ، خطوط راه آهن و نزدیکی این خطوط به روستا
-نزدیکی به خطوط اصلی گازرسانی و …. ، جهت بهره وری در صنایع
-عدم تعارض صنعت با کشاورزی ، نظیر تأمین آب که برای کشاورزان مهم است.
– عدم وجود محدودیت های خاص نظیر عوامل جوی بازدارنده ، برای بعضی از صنایع ، باید به بسته شدن راهها در زمستان ، مشکلات سیاسی و امنیتی ، توجه داشت.
بعضی از این عوامل بر دیگری ارجحیت دارند. لذا اولویت به عواملی داده می شود که ارجحیت بیشتری برخوردارند . نظیر نیروی انسانی ماهر در مقابل راه آسفالته ، که مسلماً اولویت با نیروی انسانی ماهر جهت ایجاد صنایع روستایی خواهد بود.(منبع پیشین،ص 124)
بنابر این ، می توان ، برای این عوامل با توجه به اولویت آنها ، امتیاز در نظر گرفت و روستاها را با توجه به امتیاز کسب شده ، از نظر ایجاد صنایع ، اولویت بندی کرد.
1-2-7- منابع مالی صنایع روستایی
یکی از مشکلات عمده در راه رشد صنایع کوچک روستایی، فقدان منابع مالی برای این صنایع در روستاها است. بنابراین ، دسترسی به اعتبار کوتاه مدت و بلند مدت ، از عناصر حیاتی توسعه صنایع روستایی است. در نواحی روستایی ، این کارگاهها معمولاً با نبود سرمایه مواجه هستند. بنابراین ، یکی از مهمترین کارکردها در برنامه ریزی و ایجاد صنایع روستایی ، تامین سرمایه برای این صنایع به صورت سرمایه ثابت و در گردش می باشد.
اگر قرار است مؤسسات صنعتی کوچک روستایی، نقش مهمی در توسعه روستایی بازی کنند ، می بایست در دراز مدت قادر به حفظ موجودیت خود باشند. منظور از حفظ موجودیت ، توان سودآوری و خودکفایی یکی مؤسسه از نظر سرمایه ، مهارت فنی و تکنولوژی است.
عوامل اصلی در تامین سرمایه مورد نیاز برای صنایع روستایی عبارتند از : مقدار درآمد در نواحی روستایی ، مقدار پس انداز در نواحی روستایی ، و کسب اعتبارات از طریق سیستم های رسمی و غیررسمی برای نواحی روستایی
1-2-7-1- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی
افزایش سرمایه گذاریهای دولت در امکانات زیربنایی نظیر آموزش ، بهداشت ، ارتباطات و راه ، نیرو و غیره ، که از وظایف دولت است و بخش خصوصی در این موارد سرمایه گذاری نمی کند ، بسیار اهمیت دارد. با سرمایه گذاری در این موارد ، هزینه های تولید کاهش ، و یا تولید افزایش می یابد و درآمد جامعه روستایی با افزایش مواجه می گردد.
کشاورزی مهمترین فعالیت در نواحی روستایی است . بنابراین ، گذار از کشاورزی سنتی ، تعیین قیمت مناسب برای محصولات کشاورزی ، تأمین عوامل تولید کشاورزی برای روستاییان ، تضمین در مالکیت آنها ، توجه به آموزش ، تأمین سرمایه و نهاده ها در بخش کشاورزی ، در افزایش درآمد مؤثر است . ایجاد فعالیت های جنبی و تلفیقی در نواحی روستایی نیز به شدت سبب افزایش درآمد می گردد.
1-2-7-2- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی
براساس تئوری های اصل شتاب و دایره بسته فقر ، بین افزایش درآمد و افزایش سرمایه گذاری در مناطق روستایی ارتباط مثبتی وجود دارد. ولی این ارتباط از طریق متغیر دیگری به نام پس انداز صورت می گیرد و سرمایه گذاری روی انسان و عوامل فیزیکی از پس انداز ناشی می شود.
در مناطق روستایی ، پس انداز خانوارها به شکل زمین ، ابزار ساده کشاورزی ، صنایع دستی ، دام کالاهای مصرفی ، فلزات با ارزش و غیره ، ظاهر می شود. (پیسج ، 1983 ، 50 )
به دو علت در کشورهای در حال توسعه ، پس انداز خانوارها در نواحی روستایی ، معمولاً به کالاهای سرمایه ای تولیدی تبدیل نمی شود :
1- عدم گسترش بازارهای مالی که باعث می شود پس اندازهای خانوارها در جهت سرمایه گذاری صنعتی جمع آوری نشود ، که عدم وجود سیستم های اعتباری در نواحی روستایی ، در این زمینه مؤثر است
2- عدم وجود سرمایه گذاریهای تولیدی و صنعتی ، و یا در صورت بودن فرصتهای سرمایه گذاری ، ریسک بالای سرمایه گذاریهای تولیدی و صنعتی به علت ضعف امکانات و عوامل تولیدی و صنعتی در مناطق روستایی
در نواحی روستایی ایران ، ظرفیت کافی برای پس انداز وجود دارد . ولی اولاً بخش عمده پس اندازها در اشکال غیرتولیدی نگهداری می شود ، ثانیاً ، کوشش در جهت استفاده از این پس اندازها برای سرمایه گذاری در صنایع کوچک و سایر فعالیتهای تولیدی صورت نمی گیرد.
آرتورلوئیس می گوید : هیچ ملتی آنقدر فقیر نیست که نتواند 12 درصد از درآمد ملی خود را پس انداز کند ، به شرطی که بخواهد ( زورکاس ، 1979 ، 317 )