سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

اظهار نارضایتی کرده اند.

“تحلیل استنباطی “

برای سئوال دو پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۱۶ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۲۷، برای گزینه متوسط ۲۹ و همچنین بدن پاسخ ۱بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.

df
T
۷۲
۶۹/۲۵

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، تناسب حجم مطالب ارائه شده با زمان دوره رضایت بخش بوده است.نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۶۹/۲۵) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q2

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۳
۱۲.۲
-۹.۲
zaeef
۲۴
۱۲.۲
۱۱.۸
motavaset
۲۹
۱۲.۲
۱۶.۸
hkob
۱۴
۱۲.۲
۱.۸
hkeylihkob
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۶۰.۷۲ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۶۰.۷۲بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q2
۶۰.۷۲
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۷-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۳ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۳
۴.۰
۴.۱
ضعیف
۲۴
۳۲.۰
۳۷.۰
متوسط
۲۹
۳۸.۷
۷۶.۷
خوب
۱۴
۱۸.۷
۹۵.۹
خیلی خوب
۲
۲.۷
۹۸.۶
بدون پاسخ
۱
۱.۳
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال سوم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت(میانگین مساوی ۳۰/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.

“تحلیل استنباطی “

* از گروه بندی فراگیران در برنامه آموزشی ۱۶درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۴۵ درصد نظرشان نسبت به گروه بندی فراگیران دربرنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و۲۷درصد نمونه آماری ازگروه بندی فراگیران دربرنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.
df
T
۷۲
۷۳/۲۸

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، گروه بندی فراگیران در برنامه آموزشی رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۷۳/۲۸) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q3

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
zaeef
۱۳
۱۲.۲

motavaset
۲۵
۱۲.۲
۱۲.۸
hkob
۲۹
۱۲.۲
۱۶.۸
hkeylihkob
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
bepasohk
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
Total
۷۳

برای سئوال سه پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۳۱ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۱۵، برای گزینه متوسط ۲۹ و بدن پاسخ ۲بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۳۷/۶۲ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۳۷/۶۲ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q3
۶۲.۳۷
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۸-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۴ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۳
۴.۰
۴.۱
ضعیف
۱۴
۱۸.۷
۲۳.۳
متوسط
۳۵
۴۶.۷
۷۱.۲
خوب
۱۵
۲۰.۰
۹۱.۸
خیلی خوب
۴
۵.۳
۹۷.۳
بدون پاسخ
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال چهارم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت (میانگین مساوی ۳۰/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.

“تحلیل استنباطی “

* از میزان تناسب شیوه برگزاری دوره با محتوی آن ۱۶درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۴۵ درصد نظرشات نسبت به برنامه آموزشی متوسط به بالا بوده است و ۲۷ درصد نمونه آماری از برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.

df
T
۷۲
۳۴/۲۶

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیرضایت از زندگی، پایگاه اقتصادی، توزیع فراوانی، مقطع تحصیلی

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از میزان تناسب شیوه برگزاری دوره با محتوی آن رضایت بخش بوده است.نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۳۴/۲۶) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.
q4

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۳
۱۲.۲
-۹.۲
zaeef
۱۴
۱۲.۲
۱.۸
motavaset
۳۵
۱۲.۲
۲۲.۸
hkob
۱۵
۱۲.۲
۲.۸
hkeylihk
ob
۴
۱۲.۲
-۸.۲
bepasohk
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
Total
۷۳

برای سئوال چهار پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۱۹ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۱۷، برای گزینه متوسط ۳۵ و بدن پاسخ ۲ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۶۷/۶۴ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۶۷/۶۴ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q4
۶۴.۶۷
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۹-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۵ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۳
۴.۰
۴.۱
ضعیف
۱۴
۱۸.۷
۲۳.۳
متوسط
۳۵
۴۶.۷
۷۱.۲
خوب
۱۵
۲۰.۰
۹۱.۸
خیلی خوب
۴
۵.۳
۹۷.۳
بدون پاسخ
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال پنجم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت نسبی(میانگین مساوی ۴۸/۲) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل استنباطی “

* از شیوه برگزاری دوره (در منزل و با اینترنت)۱۹درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۵۴درصد نظرشات نسبت به شیوه برگزاری دوره (در منزل و با اینترنت) متوسط به بالا بوده است و ۴۶ درصد نمونه آماری از شیوه برگزاری دوره (در منزل و با اینترنت) اظهار نارضایتی کرده اند.
df
T
۷۲
۳۹/۱۶

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از شیوه برگزاری دوره (در منزل و با اینترنت)رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۳۹/۱۶) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q5

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۱۸
۱۲.۲
۵.۸
zaeef
۲۷
۱۲.۲
۱۴.۸
motavaset
۱۰
۱۲.۲
-۲.۲
hkob
۱۲
۱۲.۲
-.۲
hkeylihkob
۵
۱۲.۲
-۷.۲
bepasohk
۱
۱۲.۲
-۱۱.۲
Total
۷۳

برای سئوال پنج پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۱۷ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۴۷، برای گزینه متوسط ۱۰و برای بدون پاسخ ۱ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۷۴/۳۵ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۷۴/۳۵ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q5
۳۵.۷۴
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۰-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۶ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۶
۸.۰
۸.۲
ضعیف
۱۳
۱۷.۳
۲۶.۰
متوسط
۳۰
۴۰.۰
۶۷.۱
خوب
۱۶
۲۱.۳
۸۹.۰
خیلی خوب
۶
۸.۰
۹۷.۳
بدون پاسخ
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال ششم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت نسبی(میانگین مساوی ۱۲/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل استنباطی “

* از نحوه همکاری اداره آموزش با فراگیران ۲۲درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۵۲درصد نظرشات نسبت به نحوه همکاری اداره آموزش با فراگیران متوسط به بالا بوده است و ۴۵درصد نمونه آماری از نحوه همکاری اداره آموزش با فراگیران اظهار نارضایتی کرده اند.

مطلب مشابه :  توانمند سازها

df
T
۷۲
۳۶/۲۳

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از نحوه همکاری اداره آموزش با فراگیران رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۳۶/۲۳) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q6

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۶
۱۲.۲
-۶.۲
zaeef
۱۳
۱۲.۲

motavaset
۳۰
۱۲.۲
۱۷.۸
hkob
۱۶
۱۲.۲
۳.۸
hkeylihkob
۶
۱۲.۲
-۶.۲
bepasohk
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
Total
۷۳

برای سئوال شش پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۲۲ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۱۹، برای گزینه متوسط ۳۰ و برای بدون پاسخ ۲ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۱۵/۴۲ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۱۵/۴۲ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد ا
نتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.

. q5
۴۲.۱۵
۵
.۰۰۰

“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۱-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سؤال ۷ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۲
۲.۷
۲.۷
ضعیف
۸
۱۰.۷
۱۳.۷
متوسط
۳۳
۴۴.۰
۵۸.۹
خوب
۲۵
۳۳.۳
۹۳.۲
خیلی خوب
۳
۴.۰
۹۷.۳
بدون پاسخ
۲
۲.۷
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال هفتم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت (میانگین مساوی ۳۴/۳) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل استنباطی “

* از نظارت ناظرین بر دوره ها ۳۷ درصد جامعه مورد مطالعه رضایت کامل داشته اند.۸۱ درصد نظرشان نسبت به نظارت ناظرین بانک بر دوره ها متوسط به بالا بوده است و ۱۳درصد نمونه آماری از برنامه آموزشی اظهار نارضایتی کرده اند.

df
T
۷۲
۶۶/۳۰

* به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان ۹۵% ادعا نمود که از نظر فراگیران، از نظارت ناظرین بر دوره ها رضایت بخش بوده است. نتایج فوق را با استفاده از ملاک آزمون (T) و مقایسه آن با عدد جدول نیز می‌توان به دست آورد. از آنجایی که ملاک آزمون (t) محاسبه شده (۶۶/۳۰) بزرگتر از t جدول (۶۷/۱) با سطح معنی‌داری ۰۵/۰ و درجه آزادی ۷۲ می‌باشد، بنابراین با ۹۵% اطمینان فرض رد و فرض تأیید می‌شود.

q7

Observed N
Expected N
Residual
hkeylizaeef
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
zaeef
۸
۱۲.۲
-۴.۲
motavaset
۳۳
۱۲.۲
۲۰.۸
hkob
۲۵
۱۲.۲
۱۲.۸
hkeylihkob
۳
۱۲.۲
-۹.۲
bepasohk
۲
۱۲.۲
-۱۰.۲
Total
۷۳

برای سئوال هفت پرسشنامه از مجموع ۷۳ نفر پاسخ دهنده فراوانی مشاهده شده برای گزینه مطلوب(خوب و خیلی خوب)۳۳ ، برای نامطلوب(ضعیف و خیلی ضعیف) ۱۰، برای گزینه متوسط ۳۳و برای بدون پاسخ ۲ بوده است که فراوانی مورد انتظار حدود ۱۲ است.
مقدار خی دو محاسبه شده برای این سئوال ۵۳/۷۴ با درجه آزادی ۵ و سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است. بنابراین چون خی دو محاسبه شده یعنی ۵۳/۷۴ بزرگتر از خی دو جدول یعنی ۰۷/۱۱ در سطح معنی داری ۰۵/۰می باشد. فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید می شود و می توان نتیجه گرفت بین فراوانی مورد مشاهده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد و فراگیران نسبت به برنامه آموزشی متفاوت بوده است.
q1
۷۴. ۵۳
۵
.۰۰۰
“تحلیل توصیفی “
جدول (۱۲-۴) جدول مربوط به آمار توصیفی سوال ۸ پرسشنامه

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی ضعیف
۲۵
۳۳.۳
۳۴.۲
ضعیف
۲۵
۳۳.۳
۶۸.۵
متوسط
۱۱
۱۴.۷
۸۳.۶
خوب
۸
۱۰.۷
۹۴.۵
خیلی خوب
۳
۴.۰
۹۸.۶
بدون پاسخ
۱
۱.۳
۱۰۰.۰
کل
۷۳
۹۷.۳
۳۴.۲

یافته جدول و نمودارهای مربوط به سؤال هشتم پرسشنامه بیانگر مطلوبیت نسبی(میانگین مساوی ۲۱/۲) برنامه آموزشی به شرح زیر بوده است.
“تحلیل