شرکت در انتخابات

دانلود پایان نامه

تکنولوژیکی بر گرایش به مشارکت
ضریب تعیین (R2) : در این مطالعه ضریب تعیین برابر ۰.۱۰۵ گزارش شده است. این یافته بدان معناست که تنها ۱۰.۵ درصد از تغییرات در متغیر مشارکت حاصل تغییر در متغیر تجربه تکنولوژیکی است و تاثیر هفت متغیر دیگر ( اعتماد به تکنولوژی، اعتماد به دولت، قابلیت تطبیق، دیدگاه اجتماعی، گرایش به استفاده ، سودمندی و پیچیدگی ) بر متغیر مشارکت در مجموع ۸۹.۵ درصد خواهد بود. با توجه به نتایج حاصله میتوان معادله رگرسیون این فرضیه را بصورت زیر نوشت :

تفسیر این معادله به این صورت است که با افزایش هر واحد متغیر مستقل ( تجربه تکنولوژیکی ) ، نمره متغیر وابسته ( مشارکت ) به اندازه چند واحد ضریب رگرسیون ( b ) تغییر میکند. پس می توان گفت تجربه تکنولوژیکی یک عامل ترغیب کننده برای مشارکت در انتخابات آنلاین است اما در مقایسه با سایر متغیرها از تاثیر نسبتا کمتری برخوردار است.
با محاسبه میزان همبستگی گویه های تشکیل دهنده متغیر تجربه تکنولوژیکی با میزان گرایش برای شرکت در انتخابات، مشاهده شد که گویه های ” ایمیل یک راه ارتباطی مهم برای من است ” و ” پیام رسان یک راه ارتباطی مهم برای من است ” عاملی با تاثیر مثبت و در طرف مقابل ، گویه های ” از اینترنت برای خرید کالا استفاده میکنم ” و ” از اینترنت برای بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک استفاده میکنم ” عاملهایی بدون تاثیر در رغبت افراد برای مشارکت در انتخابات هستند.
بنابراین بنظر میرسد ایجاد رغبت در افراد برای شرکت در انتخابات الکترونیک ، مستلزم این است که دولت تلاشهایی در این زمینه صورت دهد و استفاده های تجاری از اینترنت و بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک را مورد توجه و تبلیغ قرار داده و دغدغه های مردم را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد؛ اما از طرف دیگر، میتوان روی متغیرهایی مانند سودمندی که نقش بسزایی در گرایش افراد ایفا میکنند سرمایه گذاری بیشتری کرد. بعنوان مثال ، با تبلیغ مزایای استفاده از تکنولوژی و اینترنت در مقایسه با روشهای سنتی میتوان ضعف متغیر تجربه تکنولوژیکی را پوشش داد و مردم را به استفاده از تکنولوژی و اینترنت ترغیب کرد یا حتی میتوان با پیاده سازی الکترونیک خدمات دولتی ، افراد را به آشنایی و استفاده از این ابزارها اجبار کرد.
۵.۴.۳. فرضیه سوم
” رای گیری اینترنتی باعث جذب افراد جدید و همچنین ترغیب افرادی که قبلا به روش سنتی در انتخابات شرکت میکردند به استفاده از روش جدید خواهد شد . “
برای تحلیل این فرضیه از روشهای تحلیل جدول دوبعدی۳۷ و تحلیل واریانس یکطرفه۳۸ استفاده شده است. در این آزمونها ، متغیر گرایش به مشارکت را بصورت ترتیبی۳۹ کد بندی کرده و ارتباطش با متغیر سال آخرین مشارکت در انتخابات را مشخص کرده ایم. برای کدبندی متغیر گرایش به مشارکت، فاصله بین حدالکثر نمره این متغیر ( ۱۳۵ ) و حداقل نمره ( ۵۵ ) را به پنج قسمت با فواصل ۱۶ نمره ای تقسیم بندی کردیم و به این پنج قسمت به ترتیب عناوین خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد را اختصاص دادیم.در این آزمونها، مواردی که عناوین متوسط ، زیاد و خیلی زیاد در آنها معنادار میشوند را در نظر گرفته و برای رد یا تایید فرضیه تصمیم گیری میکنیم.
از بین ۳۴۴ نفری که به این سوال پاسخ داده بودند، ۱۸۸ نفر افرادی بودند که طی یکسال گذشته حداقل در یک انتخابات شرکت کرده بودند. همچنین ۶۸ نفر گزینه ” ۱ تا ۳ سال گذشته “، ۷۲ نفر گزینه ” بیشتر از ۳ سال ” و ۱۶ نفر هم گزینه ” تاکنون در انتخابات شرکت نکرده ام ” را برگزیده بودند.
باتوجه به نتایجی که بیان شد، ۸۷% از افرادی که تاکنون در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند نمره متوسط به بالا دریافت کردند ضمن اینکه ۶۹% از پاسخ دهندگانی که طی سه سال گذشته در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند و ۸۶% از افرادی که بین یک تا سه سال گذشته در انتخابات شرکت کرده بودند ابراز تمایل کردند که در صورت فراهم شدن امکان انتخابات آنلاین، از آن برای شرکت در رای گیری استفاده خواهند کرد. در نهایت، ۷۸% شرکت کنندگانی که طی یکسال گذشته مشارکت انتخاباتی داشتند نیز برای استفاده از ابزار اینترنت برای شرکت در رای گیری نظر بالای متوسط ارائه کرده بودند.
از طرفی ، با رجوع به نتایج تحلیل واریانس انجام شده، مشاهده میشود که ارتباط بین دو متغیر مطرح در این فرضیه با مقدار F= 4.499 در سطح ۹۵% (S=0.004 ) معنادار شده است ؛ پس اکنون میتوان نتیجه لازم را از ترکیب دو روش تحلیل اتخاذ کرد.
اگر شرکت در انتخابات را گرایش ۱۰۰% و عدم شرکت در انتخابات را گرایش ۰% در نظر بگیریم می بینیم که با به میدان آمدن تکنولوژی ، ۱۰۰% به ۷۸ % تقلیل یافته است و این در حالی است که گرایش ۰% به گرایش ۸۷% ارتقا پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم ۲۲% باقیمانده از آن ۱۰۰% همچنان به شیوه سنتی در انتخابات شرکت خواهند کرد، پس پیاده سازی انتخابات اینترنتی یک پیروزی ۸۷ درصدی در ترغیب افراد جدید برای مشارکت در انتخابات خواهد بود.
در ادامه و برای مشخص شدن عوامل موثر بر ترغیب افرادی که تا کنون در انتخابات شرکت نکرده بودند ، پاسخ این گروه به سوالات مطرح شده را با کمک نرم افزار SPSS از سایر پاسخ ها جدا کرده و گروه انتخابی را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار دادیم که طی آن مشخص شد سودمندی انتخابات الکترونیک در درجه اول گرایش این افراد برای مشارکت قرار دارد و پس از آن متغیر های قابلیت تطبیق و گرایش به استفاده از تکنولوژی تاثی
ری مثبت بر رغبت این افراد برای مشارکت داشته اند؛ نتیجه بدست آمده میتواند به این معنی باشد که اکثر افرادی که در انتخابات شرکت نمیکنند دلایل غیر سیاسی دارند و در صورت مهیا شدن شرایط در انتخابات مشارکت خواهند کرد .
۵.۴.۴. فرضیه چهارم
” کسانی که به تکنولوژی های جدید اعتماد دارند و آن را مفید می دانند تمایل بیشتری به استفاده از انتخابات الکترونیک بجای روش های سنتی انتخابات دارند .”
برای تحلیل این فرضیه نیز همانند فرضیه سوم از تحلیل رگرسیون خطی بهره برده شده است تا بتوانیم تغییرات متغیر مشارکت را بر اساس تغییرات متغیر ” اعتماد به تکنولوژی ” پیش بینی کرده و معادله رگرسیون آن را ارائه دهیم و با ارائه همچین معادله ای میزان ارتباط این دو متغیر برهم را به اثبات برسانیم. برای انجام این تحلیل ، از ترکیب چهار گویه ( سوال ) ۲۶ تا ۲۹ ، متغیر” اعتماد به تکنولوژی ” را ایجاد کرده و رابطه آن با متغیر مشارکت را با کمک نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون مورد مطالعه قرار دهیم.

مطلب مشابه :  قیمت تمام شده

جدول ‏۵۷ : جدول ANOVA فرضیه چهارم

جدول ‏۵۸ : جدول Coeficiency فرضیه چهارم
همانطور که از جداول بالا قابل برداشت است، این رابطه با قدرت تمام (F= 320.504) در سطح ۹۹% (S= 0.000) معنادار شده است و ضرایب آن هم قابل مشاهده است.
مطابق نتایج بدست آمده میتوان با اطمینان ادعا کرد که اعتماد به تکنولوژی عاملی بسیار تاثیر گذار در رغبت افراد برای استفاده از اینترنت برای شرکت در رای گیری می باشد که این نتیجه همان چیزی است که انتظارش را داشتیم چرا که در مطالعات پیشین در کشورهای مختلف دنیا هم به همین نتیجه دست یافته بودند.
حال نوبت به ارائه معادله رگرسیون برای این فرضیه میرسد که میتوان آنرا بصورت زیر نوشت :

با مقایسه معادله پیش رو و معادله ای که برای فرضیه دوم نوشته بودیم موارد زیر بدست می آیند :