شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۵

گام (۱) : مدلسازی ؛ در این گام مساله و هدف مورد نظر به صورت سلسله مراتبی از عناصر که با یکدیگر در ارتباط می باشند درمی آید که این عناصر تصمیم شامل” شاخصهای تصمیم گیری”و” گزینه های تصمیم “می باشند .
گام (۲) : قضاوت ترجیحی ؛ مقایسه هایی بین گزینه های مختلف تصمیم بر اساس هر شاخص صورت گرفته و با انجام مقایسات زوجی اهمیت یک شاخص تصمیم نسبت به دیگری به دست می آید .
گام (۳) : محاسبات وزنهای نسبی ؛ وزن و اهمیت ” عناصر تصمیم ” نسبت به هم از طریق مجموعه ای از محاسبات عددی تعیین می شود .
گام (۴) : ادغام وزنهای نسبی ؛ این گام به معنی رتبه بندی گزینه های تصمیم صورت می پذیرد(مهرگان ، ۱۳۸۷ ،ص۱۶۵).
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر سه اصل زیر است :
اصل ترسیم در خت سلسله مراتبی
اصل تدوین و تعیین اولویت ها
اصل سازگاری منطقی قضاوت ها
۲-۶-۷-۱- اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی :
از آنجا که درک و حل یک مساله در حالت کلی برای انسان بسیار دشوار است ، رسم آن به صورت نمودار و یا پیاده سازی ذهنیت ما نسبت به آن مساله بر روی کاغذ کمک شایانی به ما می کند . همین طور با تجزیه و تفکیک یک مساله کلی به چند مساله جزیی و برقراری ارتباط منطقی بین اجزای آن کار برای ما ساده تر خواهد شد . لازم به ذکر است که باید ارتباط هر عنصر با عنصر دیگر به دقت مورد برررسی قرار گیرد . با این کار درخت سلسله مراتبی تصمیم به وجود می آید و در درک و شناخت مساله کمک قابل توجهی به ما می کند . در درخت سلسله مراتبی تصمیم در سطح اول،”هدف” قرار می گیرد . در سطح میانی،”معیارها” بیان می شوند . در صورت وجود “معیارهای فرعی” آن ها را در سطح سوم ذکر می کنیم . در آخرین سطح،” گزینه ها” قرار می گیرد نمودار (۲-۱۲) یک مدل فرضی از یک مساله AHP است .
هدف اصلی
معیار سوم
معیار چهارم
معیار دوم
معیار اول
نمودار(۲-۱۲) : درخت تصمیم مدل AHP
۲-۶-۷-۲- تعیین اولویت ها
همانطور که قبلا بیان کردیم به دلیل دشوار بودن درک یک مساله به صورت کلی برای انسان باید آنها را به مسایل کوچکتر تفکیک نمود . با توجه به معیارهای موجود و انجام مقایسات زوجی بین آنها برتری یک گزینه نسبت به گزینه دیگر مشخص می شود . با وارد نمودن این نتایج به مدل های مختلف تصمیم گیری نتایج خوبی به دست خواهد آمد .
۲-۶-۷-۳- سازگاری منطقی قضاوت ها :
ذهن انسان می تواند به نحوی بین اجزا،رابطه برقرار کند که بین آن ها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد . سازگاری در دو مفهوم به کار می رود :
ایده ها و اشیاء مشابه ، باتوجه به ارتباطشان ، در یک گروه قرار می گیرند . برای نمونه یک انگور و یک مهره ، از نظر معیار گردی ، در یک گروه قرار می گیرند ؛ ولی اگر معیار مورد نظر طعم باشد ، بین این دو ارتباطی وجود ندارد.
میزان ارتباط بین ایده های مختلف ، با توجه به معیار خاص آنهاست . این ارتباطات ، تأثیر نسبی اجزای هر سطح را به اجزای سطوح بالاتر نشان می دهد(مؤمنی، ۱۳۸۷ ،ص۴۲).
۲-۶-۷-۴- الگوریتم AHP :
پس از آن که معیارها وگزینه ها مشخص گردید ، در مرحله اول درخت تصمیم را رسم می نماییم ، در مرحله دوم داده ها را جمع آوری می کنیم . یعنی بین معیارها مقایسات زوجی انجام می دهیم و بین گزینه های هر معیارکه توسط مدل کانو دسته بندی شده بود نیز مقایسات زوجی انجام می دهیم. سپس از الگوریتم زیر پیروی می کنیم :
الف) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی (به روش ساعتی ) : از تقسیم هر یک از عناصر ماتریس بر مجموع عناصر ستون مربوطه به دست می آید .
برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی ، از مقیاس ۱ تا ۹ استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر ، در رابطه با آن خصوصیت ، مشخص شود . جدول(۲-۴) مقیاس را برای انجام مقایسات زوجی نشان می دهد.
جدول (۲-۴) : مقیاس AHP

جدول مقیاس AHP
شرح تعریف درجه اهمیت
دوعنصر،اهمیت یکسانی داشته باشند ترجیح یکسان ۱
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.