شهرستان رشت و حیات جانوری

دانلود پایان نامه

طالش محله
باغ امیر بکنده
امیر بکنده
چپر دزمان
چپر پرد
چوکام
جفرود بالا
ماخذ : آمارنامه استان گیلان – سال 1390
نقشه 3-1- موقعیت شهر رشت
3-2- ویژگی های طبیعی
3-2-1- زمین شناسی
سلسله جبال البرز، یک مرز هیدرولوژیکی اقلیمی را بین فلات مرکزی گودال خزر تشکیل می دهد. کوههای البرز از چینه های ضخیم سنگهای رسوبی، آذرین بیرونی و دگرگونی تشکیل شده که سن آنها از پر کامبرین تا دوران چهارم متفاوت است، این کوهها در اواخر دوران مزوزوئیک تا اواخر دوران سوم به وجود آمده و گسلها و چین خوردگی های کوهزایی با فاز آلپین موجب شکل گیری نهایی این کوهها شده است . دشتهای ساحلی بین کوهپایه های البرز و دریای خزر از رسوبات دریایی، رودخانه ای و بادی با ضخامتهای متفاوت تشکیل گردیده است، دشتها معمولاً دارای تراسهای کم شیب است که در نتیجه عقب نشینی دریا به وجود آمده است. آنچه که می توان در مورد زمین شناسی استان گیلان به ویژه شهرستان رشت بیان کرد پیدایش آن در دوران چهارم است. ارتفاعات موجود در سطح زمین از 700 هزار سال پیش که تاریخ بیشترین گسترش یخچال در سطح زمین وجود داشته و تقریباً وضع کنونی خود را از آن تاریخ بازیافته است ، این دوران با تکامل و گسترش بسیار زیاد حیات جانوری توأم می باشد.
در طول دوران چهارم قدیم و جدید پسروی آب به صورت مرحله ای انجام می شده است . در ارتباط با مطالعات انجام شده قدیمترین پادگانه های دریایی گیلان و تالش مربوط به اواخر دوران چهارم قدیم یعنی از 80000 تا 30000 سال قبل می باشد. این پادگانه ها مخصوصاً در طرفین مخروط افکنه ای سفید رود از پای دامنه های کوهستانها به سمت شمال تا مدار شهرهای رودسر، لنگرود، لاهیجان، رشت ، فومن و … در سطح وسیعی گسترده شده اند.( اصلاح عربانی ، 1374، ص 91 )
گسلهای مهم منطقه که در لرزه خیزی و افزایش تخریب موثرند بشرح ذیل می باشند.
گسل شمال البرز با روند شمال غرب- جنوب شرق با شیب زیاد به سمت غرب
گسل لاهیجان با روند شمال شرق – جنوب غرب
گسل ماسوله با روند شمالغرب – جنوب شرق
گسل رودبار با روند شرق- غرب با شیب زیاد به سمت شمال
آمار داده های لرزه ای و تاریخی نشان می دهد که این ناحیه از توان لرزه خیزی بالایی برخوردار است و مطابق نقشه خط زمین لرزه ای ایران این ناحیه در منطقه تخریب متوسط تا زیاد قرار دارد. زلزله ویرانگر با شدت 3/7 ریشتر در 31 خرداد 1369 در منطقه و سایر زلزله هایی که در منطقه ثبت شده است.
منطقه مورد مطالعه که در جنوب غربی دریای خزر در شمال ایران قرار گرفته است از نظر زمین شناسی بین بلوک خزر در شمال و پهنه ایران مرکزی در جنوب واقع شده است . ( مولایی ، 1374، ص 7 )
از نظر زمین شناسی محدوده مورد مطالعه در سه بخش زیر تقسیم می شود.
ــ زمین شناسی ناحیه ساحلی: