شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

E

فراوانی مشاهده شده = O
فراوانی مورد انتظار= E
( ۳-۲)

۳-۶ اعتبار پرسشنامه
برای تأمین پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به صورت آزمایشی روی ۳۳ نفر اجرا گردید و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ )وطن خواه، گوهری، عبدی، ۱۳۸۹؛ C. Morrow, C. McElroy, P. Scheibe,2011; Jinhui Wu, Zhang, G. Schroeder, 2011; Jayaram, L. Ahire, Dreyfus, 2010; Mar Fuentes-Fuentes, A. Albacete-S?ez, Javier Lloréns-Montes, 2004; Mellat Parast, G.Adams, C.Jones, 2011) و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تأیید قرار گرفت (۹۷/۰ = ? ).

۳-۷ مشخصات پرسشنامه
پرسشنامه سؤالات بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم یافته و شامل ۳۰ سؤال می باشد که هر سؤال دارای پنج گزینه می باشد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها حضوراً به پاسخ دهندگان تحویل شده است راهنمایی لازم به آنهایی که مشکلی در برداشت از سؤال داشته اند معمول گردیده است. همچنین به پاسخ دهندگان این اطمینان داده شده است که پاسخها به صورت محرمانه نگهداری شده و اشاره شده که ذکر نام و نام خانوادگی لازم نیست.

۳-۸ فرآیند پژوهش
در این پژوهش پس از طراحی سوالات پرسشنامه، به منظور آزمون پایایی آنها، تعداد ۳۳ عدد از آنها توسط پاسخ دهندگان در شهرک صنعتی فاز ۲ پر شد. اطلاعات بدست آمده از این پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری و با کمک آزمون آماری آلفای کرونباخ (Jayaram, L. Ahire, Dreyfus, 2010; Mar Fuentes-Fuentes, A. Albacete-S?ez, Javier Lloréns-Montes, 2004; Mellat Parast, G.Adams, C.Jones, 2011, C. Morrow, C. McElroy, P. Scheibe,2011; Jinhui Wu, Zhang, G. Schroeder, 2011) مورد آزمون قرار گرفت (۹۷/۰=?). آلفای کرونباخ بدست آمده نشان دهنده پایایی بالا در سوالات مطرح شده می باشد. جامعه آماری مورد بررسی که شامل تمام کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی فاز۱، ۲، ۳ و ناحیه صنعتی کریم آباد بود، تقریباً ۸۶۰۰ نفر را شامل می شد. به منظور بدست آوردن جامعه آماری به شرکت شهرک های صنعتی مراجعه شد. پس از بدست آوردن جامعه آماری، با استفاده از نمونه گیری کوکران (نتر، واسر من، ویتمور، ۱۳۸۵، ۵۷۹)، حجم مورد نیاز، برآورد شد که برابر با ۲۴۰ نفر شد. ۲۵۰ عدد پرسشنامه در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه توزیع شد که پرسشنامه ها با نسبت پاسخگویی ۹۷% پر شدند. علت نسبت پاسخگویی بالا که بدست آمده است حضور فیزیکی پژوهشگر در محل مورد پژوهش بوده است. پس از جمع آوری داده ها با مطالعه کتابهای آمار و با استفاده از نرم افزارهای آماری، اطلاعات بدست آمده تجزیه و تحلیل گردید. به این ترتیب که ابتدا فراوانی هر سوال محاسبه و درصد گیری انجام گرفت سپس فرضیه های مطرح شده با استفاده از جدول توافقی و خی دو تجزیه و تحلیل شد.

سوالات این پژوهش به دو دسته تقسیم بندی می شوند. یک دسته مسائل درون سازمان را مورد بررسی قرار می دهد، دسته دیگر مسائل برون سازمانی را مورد پرسش قرار می دهد. برخی از سوالات مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود از جمله سوالهای شماره ۵و۶و۱۰و۱۱و۱۸و۱۹و۲۰و۲۳و۲۷و۲۸. علت انتخاب این سوالات در پرسشنامه این است که محیط خارجی سازمان اثر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان می گذارد و با توجه به اینکه سوالات مطرح شده مسائل روز می باشد قابلیت بررسی را دارا می باشد. سوالات بعدی به کنکاش در مسائل درون سازمان می پردازد که با توجه به مطالعه تحقیقات انجام شده و همچنین دیدگاه پژوهشگر، مطرح شده است.

فرضیه ۱ این پژوهش بیان می کند که بین تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنی داری وجود دارد. در عصر اطلاعات و ارتباطات، ویژگیهای خاصی بر جهان حاکم است که از جمله مهمترین آنها سرعت تغییرات است. سرعت تغییرات تکنولوژی مورد استفاده در صنایع مختلف نیز در این مقوله جای می گیرد. در نتیجه با توجه به تحولات سریع، این مسئله مطرح می شود که آیا تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت موثر است؟

فرضیه ۲ این تحقیق اشاره می کند که بین نگرش مدیران به برنامه های بهبود کیفیت و عدم توسعه این برنامه ها رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، انگیزه، حمایت، و تعهد مدیران در اجرای برنامه بهبود کیفیت بسیار مهم می باشد )تورانی، طبیبی، شهبازی، ۱۳۸۷؛ حمیدی، طبیبی، ۱۳۸۳؛ دنیوی، ????؛Jayaram, L. Ahire, Dreyfus, 2010). به منظور حمایت مدیران از این برنامه ها، نگرش آنان در این زمینه بسیار مهم می باشد. نگرش منفی مدیران به برنامه های بهبود کیفیت که حامیان اصلی این برنامه ها محسوب می شوند، می تواند از موانع اجرای آنها به شمار رود. در صورتی که نگرش مثبت مدیران به برنامه های بهبود کیفیت، به پایه ریزی فرهنگ کیفیت در سازمان منجر می شود. زیرا مدیران بنیانگذاران اولیه فرهنگ در سازمان می باشند. در نتیجه این عامل از این حیث قابلیت بررسی را دارا می باشد.
فرضیه ۳ در این تحقیق بررسی می کند که بین سطح تخصص مدیران و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد. مدیران و مسئولین کنترل کیفیت از جمله افراد کلیدی در اجرای موثر برنامه های بهبود کیفیت می باشند. لذا سطح تخصص آنان در این زمینه نیز می تواند از فاکتورهای مهم باشد و به این ترتیب قابلیت بررسی را دارد.
فرضیه ۴ این پژوهش اشاره می کند بین محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنادار وجود دارد. بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ مطالعه ای در صنعت ترکیه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که موانع بودجه ای، عملکرد شرکتهای کوچک را به شدت
تحت تاثیر قرار می دهد (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006). همچنین مطالعات دیگر نیز محدودیتهای اقتصادی را از موانع مهم در اجرای برنامه های بهبود کیفیت قلمداد نموده اند (دنیوی، ????). در نتیجه با توجه به شرایط ویژه صنایع کوچک، این مسئله مطرح می شود که آیا محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت موثر است؟
فرضیه ۵ اشاره می کند که بین نگرش کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت و عدم توسعه این برنامه ها رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به اینکه مجریان اصلی برنامه های بهبود کیفیت کارکنان می باشند و در صورتی که انگیزه کافی در آنان وجود نداشته باشد می تواند از موانع اجرایی این برنامه ها محسوب شود. همچنین اگر کارکنان، آگاهی و آشنایی کافی با برنامه های بهبود کیفیت را نداشته باشند نیز می تواند بر اجرای این برنامه ها موثر باشد. مشارکت کارکنان در اجرای برنامه های سازمانی به طور اعم و همچنین در اجرای برنامه های بهبود کیفیت به طور اخص یکی از مسائل مطرح در مدیریت امروز سازمانها می باشد. در نتیجه این سوال مطرح می شود که آیا بین نگرش کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت و عدم توسعه این برنامه ها رابطه معنی دار وجود دارد یا نه؟
در نظر گرفتن این عوامل توام با ویژگیهای خاص صنایع کوچک از اهداف فرضیات مطرح شده می باشد. به طور کلی در این تحقیق، عوامل درون سازمانی در عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت، مورد بررسی قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

فصل چهارم
توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
در این مطالعه برای توصیف داده ها و بیان وضعیت آنها از آمارهایی نظیر فراوانی و درصدگیری استفاده و در تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از توزیع خی دو بهره گرفته شده است که طی آن متغیرهای مستقل پژوهش تحت عنوان سؤالات شماره دار با متغیر وابسته ( عدم توسعه و اجرای برنامه های بهبود کیفیت ) مورد بررسی قرار گرفته و معنادار بودن یا معنی دار نبودن آنها بررسی می شود.

۴-۱-۱ بررسی سؤال اول:
ماشین آلات و تجهیزات تا چه حد در توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر می باشند؟

V1

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۳
۱.۲
۱.۲
۱.۲

کم
۶
۲.۵
۲.۵
۳.۷

متوسط
۱۵
۶.۲
۶.۲
۹.۹

زیاد
۷۵
۳۱.۰
۳۱.۰
۴۰.۹

خیلی زیاد
۱۴۳
۵۹.۱
۵۹.۱
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت

طبق جدول فوق مشاهده می شود بیشترین پاسخها در سطح خیلی زیاد ۱۴۳ مورد با درصد فراوانی ۱/۵۹ و کمترین آن با فراوانی ۳ و درصد فراوانی ۲/۱ درصد در سطح خیلی کم می باشد و ۶ نفر به پارامتر کم با درصد فراوانی۵/۲ پاسخ داده اند و ۱۵ نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی ۲/۶ را انتخاب کرده اند
و از تعداد کل، ۷۵ نفر به پارامتر زیاد با در صد فراوانی ۳۱ پاسخ داده اند. در مجموع ۱/۹۰% از پاسخ دهندگان ابراز می دارند که ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت تأثیر دارد که درصد بالایی می باشد و ۷/۳% از پاسخ دهندگان معتقدند که ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر نمی باشند ولی بصورت کلی مشاهده می شود که ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر می باشند.

نمودار ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت

مطلب مشابه :  جهان خارج، سلامت خانواده، محل سکونت، استان تهران

۴-۱-۲ بررسی سؤال دوم:
برنامه ریزی تکنولوژی تا چه حد در برنامه کسب و کار شرکت مؤثر می باشد؟

V2

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۴
۱.۷
۱.۷
۱.۷

کم
۳
۱.۲
۱.۲
۲.۹

متوسط
۲۰
۸.۳
۸.۳
۱۱.۲

زیاد
۹۴
۳۸.۸
۳۸.۸
۵۰.۰

خیلی زیاد
۱۲۱
۵۰.۰
۵۰.۰
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۲ فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار

مطابق با جدول فوق بیشترین پاسخها در سطح خیلی زیاد ۱۲۱ مورد با درصد فراوانی ۵۰ و کمترین آن با فراوانی ۳ و درصد فراوانی ۲/۱ درصد در سطح کم می باشد و از کل پاسخ دهندگان ۴ نفر به مورد خیلی کم با درصد فراوانی ۷/۱ پاسخ داده اند و ۲۰ نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی ۳/۸ انتخاب کرده اند و ۹۴ نفر نیز به پارامتر زیاد با درصد ۸/۳۸ پاسخ داده اند. در مجموع ۸/۸۸% از پاسخ دهندگان ابراز می دارند که برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار شرکت مؤثر می باشد در حالیکه ۹/۲% از پاسخ دهندگان عقیده دارند که برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار مؤثر نمی باشد. برنامه ریزی یکی از اصول مدیریت می باشد که به منظور اجرای سیستمهای بهبود کیفیت باید مد نظر قرار بگیرد. برنامه ریزی تکنولوژی بخش کوچکی از برنامه ریزی کل شرکت می باشد. آشنایی کامل پرسنل و مدیران صنایع کوچک از عواملی است که منجر به برنامه ریزی صحیح چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی می شود.

نمودار ۴-۲ فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار

۴-۱-۳ بررسی سؤال سوم:
فقدان برنامه کسب و کار واحد تولیدی تا چه حد در اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر است؟
V3

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
کم
۶
۲.۵
۲.۵
۲.۵

خیلی کم
۹
۳.۷
۳.۷
۶.۲

متوسط
۳۳
۱۳.۶
۱۳.۶
۱۹.۸

خیلی زیاد
۸۸
۳۶.۴
۳۶.۴
۵۶.۲

زیاد
۱۰۶
۴۳.۸
۴۳.۸
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت
در میان پاسخ دهندگان به این سوال که تعداد کل آنها ۲۴۲ نفر می باشد، ۸۸ نفر با درصد فراوانی ۴/۳۶ درصد به گزینه خیلی زیاد و ۱۰۶ نفر گزینه زیاد با درصد فراوانی ۸/۴۳ درصد و ۳۳ نفر گزینه متوسط با درصد فراوانی ۶/۱۳ درصد را انتخاب کرده اند و تعداد ۹ نفر با درصد فراوانی ۷/۳ درصد پارامتر خیلی کم را انتخاب کرده اند. کمترین فراوانی برابر ۶ بوده با درصد فراوانی ۵/۲ درصد که متعلق به پارامتر کم می باشد. در مجموع ۲/۸۰% از پاسخ دهندگان ابراز می دارند که فقدان برنامه کسب و کار واحد تولیدی در اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر می باشد و ۲/۶% از پاسخ دهندگان معتقدند که فقدان برنامه کسب و کار واحد تولیدی در اجرا و توسعه برنامه های بهبود کیفیت مؤثر نمی باشد.

نمودار ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت

۴-۱-۴ بررسی سؤال چهارم:
نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمان شما تا چه حد است؟

V4

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی کم
۵
۲.۱
۲.۱
۲.۱

کم
۲۱
۸.۷
۸.۷
۱۰.۷

متوسط
۵۲
۲۱.۵
۲۱.۵
۳۲.۲

زیاد
۸۱
۳۳.۵
۳۳.۵
۶۵.۷

خیلی زیاد
۸۳
۳۴.۳
۳۴.۳
۱۰۰.۰

Total
۲۴۲
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

جدول ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری

در جدول فوق بیشترین پاسخها در سطح خیلی زیاد ۸۳ مورد با درصد فراوانی ۳/۳۴ و کمترین آن با فراوانی ۵ و درصد فراوانی ۱/۲ درصد در سطح خیلی کم می باشد و ۲۱ نفر به پارامتر کم با درصد فراوانی۷/۸ پاسخ داده اند و ۵۲ نفر پارامتر متوسط را با درصد فراوانی ۵/۲۱ را انتخاب کرده اند و از تعداد کل پاسخ دهندگان، ۸۱ نفر به پارامتر زیاد با درصد فراوانی ۵/۳۳ پاسخ داده اند. در مجموع ۸/۶۷% از پاسخ دهندگان معتقدند که سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمانشان تأثیر دارد و ۸/۱۰% از پاسخ دهندگان ابراز داشته اند که سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری سازمانشان تأثیر نداشته است. پاسخ به این سوال نشان دهنده سطح اعتقاد پاسخ دهندگان، به