صنایع کوچک و متوسط و جنبه های اقتصادی

دانلود پایان نامه

روستا
روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی)همگن بوده ،اکثریت ساکنان واقعی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی،دامداری،باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند،درعرف به عنوان ده آبادی،دهکده یا قریه نامیده می شود(پاپلی یزدی وابراهیمی 1381،ص23).
روستایی
روستایی یا روستاییان به افراد ساکن در محیط روستا اطلاق می شود که معیشت اکثر ساکنان آن از دادوستد متقابل بین عوامل تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل می شود و دارای نقش اصلی کشاورزی،دامداری ،دامپروری،باغداری و صنایع و خدمات وابسته است( حسینی ابری ،1380،ص11).
توسعه:
توسعه در مفهوم کلی خود به معنای ارتقای سطح مادی و معنوی جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است.با توجه به این مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه های اقتصادی، اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی است که تغییرات کمی وکیفی را شامل می شود و در عین حال ازنظر داخلی و خارجی از مفاهیم نسبی به شمار می شود(ازیکا،1384،ص50) .
توسعه پایدار :
توسعه پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه وجهت دادن به تحولات تکنولوژی و نهادی است،به ترتیبی که نیازهای انسان و نسلهای کنونی و آینده بشریت به صورت مستمر و پایدار تامین شود. در توسعه پایدار کشاورزی،شیلات وآبزی پروری منابع خاک و آب و منابع ژنتیکی گیاهی و حیوانی حفظ شده و محیط زیست تخریب نمی شود و از نظر فنی متناسب ،از نظر اقتصادی قابل قبول و پابرجا و از نظر اجتماعی قابل پذیرش است(آسایش،13844،ص 47).
توسعه روستایی:1
توسعه روستایی بخش مهمی از فرایند توسعه ملی به ویژه درکشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد.اگر قرار است توسعه انجام گیرد و مستمر باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز شود.مسائل فقر گسترده،نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده تماما ریشه در رکود و سیر قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد.شاید معتبرترین تصمیم درمورد فقرا این باشد که آنان به طور نامتناسبی در نواحی روستایی جای دارند و به طور عمده به کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن مشغول اند.هر نوع سیاستی که برای کاهش فقر و ایجاد توسعه طرح ریزی شود باید لزوما تا حدی درجهت توسعه روستایی به طور اعم و بخش کشاورزی به طور اخص باشد(ازکیا،1384،ص47).
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی:2
این صنایع به صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و دامپروری تقسیم می شود.در واقع محصول هر یک از بخشهای کشاورزی و دامپروری به عنوان مواد اولیه در این صنعت به کار برده میشود. صنایع مربوط به قند وشکر ،روغن کشی،کمپوت سازی،نساجی و صنایع چوب جزء این گروه از صنایع روستایی است،همچنین با رشد هر کدام از این صنایع ،صنایع روستایی دیگری جهت تکمیل محصول نهایی به بازار بوجود خواهد آمد،مانند صنایع نگهداری،صنایع انبارداری و صنایع بسته بندی(صاحبی،1374، ص39 ).
صنایع کوچک روستایی:3
صنایع کوچک را نمی توان به دقت تعریف کرد.مرز بین صنایع کوچک و صنایع سبک و سنگین به درستی مشخص نیست.کارگاهی که کشورهای در حال توسعه،بزرگ محسوب می شود در یک کشور پیشرفته ،واحدی کوچک بشمار می رود.در برخی ازکشورها شمار کارگران شاغل و در برخی دیگر میزان سرمایه یا ترکیبی از ضوابط مختلف مانند شمارکارگر ،میزان سرمایه،میزان فروش سالانه،دارایی ثابت و غیره ملاک تشخیص صنعت کوچک است که با گذشت زمان،این معیارها می توان دچار تغییر شود.این صنایع باید تامین کننده نیازهای کشاورزی،دامی ودامپروری و مکمل و پشتیبان این نیازها با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه باشد.صنایع کوچک تامین کننده نیازهای کشاورزی و مکمل و زمینه ساز خودکفایی در روستاها است (ابوالحسنی،1370،66).
صنعتی کردن روستا1
صنعت به ذات خود اصولی است که می تواند با انجام یک سلسله اعمال بر روی مواد خام،آن مواد را با ارزش و قابل استفاده سازد.اگر چه فعالیتهای صنعتی در مقایسه با دیگر فعالیتها سطح کوچکی را اشغال می کنند،باید بدانیم که احتیاج میلیاردها انسان را از لحاظ خوراک،پوشاک،مسکن و دیگر لوازم ضروری زندگی بر طرف می سازد.به صنعتی کردن روستا از دو دیدگاه می توان نگریست:
1) ایجاد و استقرار صنعت درمناطق روستایی
2) صنعتی کردن روستا
در صنعتی کردن روستا،همواره تاکید بر صنایع کوچک و متوسط بوده است،زیرا این صنایع توانایی برقراری عدالت اجتماعی،ارتقای فرهنگ و تعالی انسان را دارد(پاپلی یزدی،ابراهیمی،1381،صص222-226).
صنایع روستایی2
صنایع روستایی به دلیل داشتن شرایط ویژه نظیر پراکنده بودن در سطح کشور ،پایین بودن سطح سواد کارکنان ،کوچک و روستایی بودن و غیره ،خصوصیات ویژه ای راداراست که برخی عبارتنداز :
1- در این عرصه باید هماهنگی لازم را بین صنایع روستایی ایجاد شود.