طبقه بندی اطلاعات و اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه

فصل دوم
روش شناسی تحقیق
2-1- روش تحقیق و مراحل آن
2-1-1- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی-تحلیلی است.در این پژوهش از تکنیک مشاهده و مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است .
2-1-1-1- مراحل تحقیق
2-1-1-1-1- مرحله گردآوری اطلاعات
در مرحله جمع آوری اطلاعات از دو دسته اطلاعات کتابخانه ای یا اسنادی و اطلاعات میدانی استفاده شده است.بدین ترتیب که اطلاعات مربوط به چهارچوب مفهومی ، مبانی نظری ، پیشینه تحقیق و ویژگیهای جغرافیایی عرصه پژوهش از طریق روش اسنادی و تعیین مکانیابی مناسب و یا نامناسب صنایع روستایی شهرستان رشت از طریق روش میدانی بدست آمده است.
در اطلاعات میدانی از طریق مشاهده در محدوده و نظرسنجی از کارشناسان توسعه و روستائیان و مدیران از طریق توزیع پرسشنامه استفاده شده است
2-1-1-1-2-مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده
در مرحله اول به منظور تسهیل در امر استفاده از آنها در پایان نامه در قالب جداول ، نمودار و نقشه سازماندهی شده است.
2-1-2- مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این مرحله پس از جمع آوری اطلاعات و سازماندهی و طبقه بندی آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است همچنین در این پژوهش به منظور ترسیم جداول از نرم افزار Excell و برای ترسیم نقشه از نرم افزار GIS استفاده شده است.
2-2- متغییرهای تحقیق
متغییر های تحقیق شامل متغییر وابسته و مستقل است که متغییر مستقل شامل صنایع روستایی و متغییر وابسته اثرات زیست محیطی است .
2-3- محدوده تحقیق
شهرستان رشت ،تقریبا درمرکز جلگه گیلان ،بین 37 درجه و30ثانیه تا37 درجه و27 دقیقه و 20 ثانیه عرض شمالی و طول جغرافیایی 49 درجه و27 دقیقه و42ثانیه تا49 درجه و55 دقیقه و18 ثانیه شرقی قرار گرفته است.این شهرستان با مساحت 1256کیلومتر مربع از شمال به دریای خزر،از شرق به آستانه اشرفیه ،لاهیجان وسیاهکل،از جنوب به رودبار واز غرب به انزلی،صومعه سرا وشفت محدود است.این شهرستان از6 شهر ،6 بخش و18 دهستان و294 روستا تشکیل شده است.شهرهای آن عبارتند از: رشت، سنگر،کوچصفهان،لشت نشاء، خشکبیجار وخمام وبخشها ودهستانهای آن به ترتیب عبارتند از:بخش خشکبیجار(دهستانهای حاجی بکنده ونوشر خشکبیجار)،بخش خمام(دهستانهای چوکام،چاپارخانه وکته سر خمام)، بخش سنگر (دهستانهای اسلام آباد،سراوان وسنگر)،بخش کوچصفهان (دهستانهای بلسبنه،کنار سر ولولمان)،بخش لشت نشا(دهستانهای جیرهنده، لشت نشا ،علی آباد ،زیباکنار وگفشه لشت نشا) وبخش مرکزی(دهستانهای پسیخان ،پیربازار،حومه ولاکان)(اصلاح عربانی،1387،479) .
نقشه 2-1- محدوده مورد تحقیق
2-4- مقطع زمانی تحقیق
در تحقیق حاضر از لحاظ زمانی از آمارها و اطلاعات سالهای 1385 تا 1392 استفاده شده است .
2-5- روش شناسی تحقیق
روش عبارت از مجموعه شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار می رود . روش خط مشی معقول و منظم برای دستیابی به هدفی معین است که در آن بر تحقیقات کمی تاکید می شود و هدف اینگونه تحقیقات، تعمیم بخشی، پیش بینی، کشف علت ها و همبستگی ها است و به منظور حل مساله از طریق آزمایش و کنترل بیشتر و استدلال قیاسیانجام می گیرداینروشبر نظریه ، فرضیه سازی و آزمون آنها با مشاهداتتکرارپذیرو نهایتاًترکیب نتایج درسیستمیازقوانینتاکیددارند.( ازکیا و دربان آستانه، 1382 ، ص 107 )