طبقه بندی انواع مناقصات و طبقه بندی معاملات

دانلود پایان نامه

شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی


2-3 تعریف واژه مناقصه
فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق اسنادمناقصه )که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب راپیشنهادکرده باشد، واگذارمیشود.
2-3-1 طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)به سه دسته تقسیم می شوند: (قانون برگزاری مناقصات ماده 3)
1- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از 120.000.000 ریال باشد.
2-معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معا ملات کوچک تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند(قانون برگزاری مناقصات ماده4)
یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود .
مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده 19 این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید می شود.
2-3-3 روش انجام مناقصه
مناقصه به طریق زیر انجام می شود : (قانون بر گزاری مناقصات ماده 11)
الف- در معادلات کوچک ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسئولیت خود ،معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل 3 فقره استعلام کتبی ،با تامین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بدست آمده مورده تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرار داد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فرا خوان در روزنامه های کثیر الانتشار.