فایل پایان نامه قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

شود تا به نحوی از کوک حمایت شود و نیز بر معضلات اجتماعی فعلی ناشی از کودکان بی سرپرست افزوده نشود.
1-1-3. مفهوم جنین
واژه ی جنین دارای مفاهیم متفاوتی در علم پزشکی و حقوق و برداشت عرف از جنین نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد .
1-1-3-1. مفهوم عرفی جنین

از دیدگاه علمای لغت و عرف عام جامعه، جنین عبارت از موجودی است که از لقاح یا ترکیب سلول های جنسی زن و مرد تشکیل یافته و در حال طی مراحل رشد خود در داخل رحم می باشد.(معین،137،ص1247) گاهی در صورت توقف حیات و رشد این موجود نیز، به آن جنین اطلاق شده است. لفظ “حمل” نیز گاهی به مفهوم جنین بکار رفته است.
در برخی از قوانین ایران، همانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، واژه ی جنین به مفهوم عرفی و لغوی آن بکار رفته است. قانون مدنی در مواد 851 ، 852 ، 875 ، 878 ، 957 ، 993 از این مفهوم استفاده کرده است. منظور قانون مجازات اسلامی از جنین در ماده 716 الی ماده 721 ، جنین به مفهوم عرفی آن است که زمان انعقاد نطفه و به عبارت بهتر از زمان تحقق لقاح تا زمان وضع حمل را شامل می شود. ممکن است بند یک ماده 716 قانون مجازات اسلامی موجب این توهم شود که واژه ی نطفه در بند مذکور به مفهوم لغوی و عرفی نطفه بر می گردد و به نطفه، جنین اطلاق نمی شود. اما با توجه به سوابق فقهی ماده 716 و بکاربردن واژه جنین درصدر ماده مذکور، این توهم مردود است و منظور بند یک ماده یاد شده از نطفه، نطفه ی استقرار یافته و به عبارت دقیق تر نطفه ای است که بعد از لقاح با تخمک، در رحم مستقر شده است که به آن نیز جنین اطلاق می شود. (فیض الهی ،1379،ص31)
1-1-3-2. مفهوم پزشکی جنین
با توجه به مطالب پیشین، برای تشکیل یک جنین تحقق لقاح بین اسپرم و تخمک ضرورت دارد. بعد از نفوذ اسپرم به داخل تخمک و بارور شدن آن که از طریق ادغام مواد ژنتیکی دو سلول جنسی صورت می گیرد، موجودی به وجود می آیدکه آن را زیگوت یا زایگوت می نامند. بنابراین به سلول حاصل از لقاح تخمک و اسپرم قبل از شروع تقسیم سلولی آن، زیگوت می گویند.تشکیل زایگوت با مشاهده دو پیش هسته در داخل تخمک تشخیص داده می شود و 18-12 ساعت پس از لقاح، باروری تخمک را می توان مشاهده و در نتیجه تشکیل زایگوت را تشخیص داد. پس از حدود 24 ساعت از زمان باروری، اولین تقسیم سلولی در زایگوت آغاز می شود.از زمان تقسیم اولیه سلولهای زایگوت تا هشت هفته بعد از آن، زایگوت را رویان یا امبریو می نامند و به عبارت دیگر”رویان” واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه ی رشد جنین بکار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، جنین را شامل می شود.( صفار،1383،ص238)
بنابراین ملاحظه می شودکه زایگوت که حاصل لقاح گامت های نر و ماده می باشد، یک موجود تک سلولی است و عمرآن در حدود 24 ساعت می باشد و بعد از 24 ساعت از زمان تشکیل زایگوت، تقسیم سلولی آن آغاز می شود و از زمان شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، موجود موسوم به جنین را رویان می نامند. رویان درمرحله 16 سلولی به تشکیل یک کره تو پرکوچکی درمی آیدکه مورولا نام دارد. از هفته نهم باروری تا زمان وضع حمل، به این موجود از نظر پزشکی، جنین اطلاق می شود. بنابراین جنین از نظر طبی واژه ای است که برای توصیف جنین درحال رشد در داخل رحم ازهفته ی نهم حاملگی تا پایان آن اطلاق می شود.( همان ،ص 239 )
1-1-3-3. مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین
مفهوم جنین از دیدگاه عرف و علم طب در بالا مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شدکه از نظر عرفی و همچنین از دیدگاه برخی از قوانین موضوعه ایران همانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی جنین عبارت از تخمک لقاح یافته و بارور شده می باشد که از زمان باروری و استقرار در رحم تا وضع حمل ادامه دارد. اما از نظر علمی بعد از تحقیق لقاح بین گامت های نر و ماده، زایگوت تشکیل می شودکه از زمان تقسیم سلولی اولیه آن تا هشت هفته بعد از آن زایگوت را رویان می نامند اگرچه به غلط رویانهای 8-2 سلولی ر ا نیز گاهی جنین نامیده اند.
حال این سوال مطرح می شود که منظور از اهدای جنین در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه ی اجرایی آن چیست؟ آیا مفهوم عرفی جنین مورد نظر این قانون است همچنان که قانون مدنی و برخی قوانین دیگر این مفهوم را به کار برده اند یا مفهوم علمی و پزشکی جنین مورد نظر بوده است؟
در پنج ماده ی قانون نحوه ی اهدای جنین به این سوال پاسخ داده نشده است و قانون مذکور در خصوص ارائه تعریف و مفهوم جنین ساکت است و یکی از نقص های این قانون نیز همین مساله است که بر خلاف قوانین موضوعه بسیاری از کشورها از ارائه مفهوم جنین عاجز مانده است. اما آیین نامه ی اجرایی این قانون در بند ب ماده ی یک این نقص را تا حدودی برطرف نموده و جنین را چنین تعریف نموده است«جنین نطفۀ حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی وشرعی است که از مرحله ناباروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد».

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-3-4. مفهوم جنین از نگاه قانون
از مقرره ی فوق چنین استنباط می شود که جنین مورد نظر قانون وآیین نامه جدید باید دارای شرایطی باشدکه عبارتنداز:

1) این جنین از طریق لقاح خارج از رحم و به عبارت دیگر با استفاده از تکنیک های باروری کمکی یا آزمایشگاهی بوجود می آید. بنابراین جنین های حاصل از لقاح داخل رحمی از شمول این قانون خارج هستند و اهدای آنها نیز مجاز نخواهد بود. با وجود این توهم استفاده از جنین های داخل رحمی نیز با توجه به قیاس اولویت ممکن است متبادر به ذهن شود. اما با توجه به متن صریح قانون و فلسفۀ وضع آن و پرخطر و پر هزینه بودن استحصال جنین های داخل رحمی به نظر می رسدکه جنین های داخل رحمی از شمول قانون خارج هستند.
2)سلول های جنسی بوجودآورنده ی این جنین باید متعلق به زوج های قانونی و شرعی باشد و به عبارت دقیق تر بین مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک که جنین مورد نظر محصول سلول های جنسی آنهاست رابطه زناشویی قانونی وجود داشته باشد و استفاده از جنین های حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه یا غیر همسر از نظر این قانون ممنوع است.
3) طول عمر این جنین حداکثر پنج روز از مرحله باروری است و در این مدت جنین را از نظر علمی زایگوت و در مواردی می توان مورولا نامید. زیرا پس از تحقق لقاح بین اسپرم و تخمک زایگوت بوجود می آید که یک جنین تک سلولی است. سلول مذکور بلافاصله شروع به تکثیر و تقسیم میتوزی می کند و تبدیل به دو سلول می شود. هریک از سلول های جدید نیز شروع به رشد نموده و تبدیل به دو سلول می شوند و هر بار تعداد سلول ها دو برابر می شود ودر حدود مرحله 16 سلولی جنین حاصل به شکل توپ تو پرکوچکی بنام مورولا در می آید و تقریبا در روز پنجم جنین در مرحله مورولا به درون رحم می رسد.( همان،ص240) همین سیر و تکثیر سلولی در لقاح آزمایشگاهی نیز در طول این مدت انجام می شود.
4) از نظر قانون و آیین نامه اهدای جنین، جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
باتوجه به خصوصیات مذکور در فوق و ازجمله پیش بینی جنین منجمد شده و با عنایت به اینکه انجماد جنین نیز در مراحل اولیه تکثیر سلولی امکان پذیراست و از طرف دیگر آیین نامه نیز به صراحت بیان نموده که جنین اهدایی از مرحله ی باروری حداکثر پنج روزه خواهد بود. فلذا جنین به مفهوم علمی و طبی آن که از هفته نهم باروری به بعد را شامل می شود نمی تواند مورد نظر قانون باشد. از نظر علمی جنین مورد نظر قانون با مفهوم زایگوت و رویان انطباق دارد. اما با توجه به اینکه معنای عرفی و لغوی جنین از مرحله ی باروری تا وضع حمل تمام مدت را در بر می گیرد، فلذا قانون نحوۀ اهدای جنین نیز همانند قوانین دیگرکشورمان مفهوم عرفی جنین را مدنظر قرارداه است. با این تفاوت که لقاح جنین مورد نظر قانون جدید به صورت خارج از رحم و در محیط آزمایشگاه صورت می گیرد.(آخوندی، بهجتی،عارفی،1385،9)در حقوق انگلیس نیز مطابق ماده یک قانون باروری انسان وجنین شناسی 1990 این کشور جنین عبارت از جنین زنده انسان بعد از تحقق لقاح است و به عبارت دیگر جنین شامل یک تخمک لقاح یافته درجریان باروری است.
1-1-4. مفهوم باروری مصنوعی
باروری مصنوعی در مقابل باروری طبیعی قرار می گیرد. لقاح طبیعی زمانی اتفاق می افتد که زن، یک یا تعداد بیشتری تخمک سالم و بالغ را آزاد ساخته و این تخمک ها با اسپرم سالم و بالغ مرد ترکیب شوند. در این ارتباط برای انجام لقاح، اسپرم و تخمک باید از مسیر مجاری تناسلی زن، بدون توقف حرکت نموده و تحت تاثیر هورمون ها و ترشحات محیطی حمایت کننده بارور شوند.( همان ، 18 )در باروری مصنوعی اسپرم مرد و تخمک زن در خارج از بدن، در محیط آزمایشگاه با هم ترکیب می شوند. اگر لقاح انجام گیرد، جنین حاصل را به رحم زن منتقل می کنند. باروری مصنوعی که در این نوشته مد نظر می باشد، یا باروری با دخالت شخص ثالث می باشد و یا باروری توسط اسپرم و تخمک زوجین که در محیط آزمایشگاه تلقیح می شوند. باروری شخص ثالث یا از طریق اهدای تخمک یا اهدای اسپرم و یا اهدای جنین متصور است که موضوع مورد برسی در این تحقیق می باشد.
استفاده از تخمک اهدایی برای زنی توصیه می شود که دارای رحم است، اما تخمدان ها و تخمک های مناسبی تولید نمی کند. این نقص ممکن است ناشی از عدم وجود تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان یا سن بالای زن باشد.( سردره،1386،18 ) همچنین استفاده از تخمک های اهدایی به زنی توصیه می شود که، به دلیل ابتلا به بیماری های ژنتیکی، انتقال بیماری به کودک محتمل است. در این روش با استفاده از تکنیک باروری آزمایشگاهی، تخمک ها از تخمدان های زن دیگر برداشت می شوند و در آزمایشگاه جنین شناسی و در مجاورت اسپرم همسر گیرنده، یا تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک، بارور می شوند و نهایتاً جنین های حاصل در رحم زن گیرنده منتقل می شوند.
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که، مرد فاقد اسپرم بوده یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین، سابقه ی شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است. شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید، هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا ارثی داشته باشد یا ناقل ناهنجاری های کروموزومی باشد.
( وطن خواه ،1386،20 )
یکی از روش های استفاده از اسپرم جایگزین، انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن است. روش دیگر، استفاده از اسپرم اهدایی در لقاح خارج رحمی از طریق IVF است. در این روش پس از ارزیابی کامل سلامت اهدا کننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود. متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهداکننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس)، اسپرم از حالت انجماد خارج و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود. ( غفاری ، 1382، 2،ص8 )
استفاده از جنین اهدایی، در لقاح خارج رحمی برای زمانی است که، زوج نابارور توأماً با داشتن مشکلاتی از قبیل نداشتن تخمک یا تخمک سالم و همچنین نداشتن اسپرم یا اسپرم سالم، امکان داشتن مشارکت در تشکیل جنین بیولوژیک خود را نداشته باشند یا با عدم امکان تشکیل جنین یا جنین سالم، تنها راه حل درمانی آن ها، استفاده از جنین اهدایی زوج ثالث باشد.
در این اقدام درمانی، جنین حاصل از اسپرم و تخمک یک زوج قانونی پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن منتقل می شود. فرزند حاصل از لحاظ ژنتیک هیچ گونه ارتباطی با زوج دریافت کننده ی جنین ندارد. اگرچه به لحاظ این که جنین در رحم زوجی پرورش می یابد که به دنبال داشتن فرزندانی از آن خود هستند و به لحاظ این که دریافت کننده ی جنین از ابتدای حاملگی تا زایمان و حتی در زمان شیرخوارگی و پس از آن با فرزند همراه است، از نظر بسیاری شرعاً و عرفاً موقعیت یک ماد