فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه

4- ایجاد فضا و حفظ محیط مناسب جهت رشد و شکوفایی ابتکارات ، خلاقیتها و استعدادهای روستاییان
5- بسط سیاستهای عدم تمرکز در فعالیت های صنعتی بین مناطق شهری و روستایی
6- کاهش اختلاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و کمک به توزیع عادلانه تر درآمد در کل کشور
7- افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین افزایش صادرات کالاهای سنتی و صنایع دستی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور
8- تشویق بخش کشاورزی از طریق خرید محصولات آنها به منظور استفاده در صنایع روستایی
9- کاهش فشار نیروی انسانی بر اراضی کشاورزی از طریق جذب جمعیت مازاد بخش کشاورزی در صنایع روستایی
10- ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی روستاها ؛ (یکی از ویژگی های اقتصاد روستایی کشور ، فقدان فعالیتهای صنعتی و راکد بودن فعالیت های خدماتی برخاسته از درون روستا و اتکای بسیار شدید به کشاورزی جهت کسب درآمد است.)
11- ایجاد تحول در نقش روستاها از نظر انواع فعالیتها
ایجاد و گسترش صنایع در مناطق روستایی کشور و طرح آن به عنوان یک جریان تولیدی به صورت وسیع و همه جانبه و به عنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش و همچنین یک جانشین نیرومند برای جذب نیروی کار مازاد بر فعالیتهای بخش کشاورزی در مناطق روستایی ، یکی از هدف های اصلی ایجاد صنعت روستایی کشور می باشد. اینگونه نگرش به نقش توسعه صنعت در روستاها به خاطر تأثیر عمیقی است که این بخش می تواند رد ساخت اجتماعی و اقتصادی روستاها بگذارد.(جهاد کشاورزی، 1370، ص 160)
1-2-5- نواحی صنعتی روستایی
برای ایجاد نواحی صنعتی روستایی ، به دو روش می توان عمل کرد :
1- ایجاد صنایع در تمامی روستاهای ایران
2- ایجاد صنایع در روستاهای ویژه
روش اول ، ایجاد صنایع را برای تمامی روستاها محدود نکرده و در نتیجه ممکن است متقاضیان بیشتری در روستاها جذب این نوع فعالیت های تولیدی گردند. اما مشکل عمده در این روش ، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای،ارائه خدمات بازرگانی ، سازماندهی کارگاهها ، رفع نیازهای آنها به دلیل پراکندگی بسیار زیاد روستاهای ایران می باشد. همچنین در این روش ، تهیه طرح جامع برای تمامی روستاهای دارای صنایع ، امکان پذیر نمی باشد. ولی این روش رشد را برای تمامی روستاها به دنبال دارد.
روش دوم ، رشد صنایع را برای تعداد معدودی از روستاها در بر می گیرد و این صنایع در روستاهای خاص مجتمع می شوند . در این روش ، طرح جامع روستاهای مورد نظر از قبل تهیه می گردد ، هزینه های ایجاد صنایع نظیر آب و برق و … ، کاهش می یابد ، و نیز دادن خدمات ارگانها به این صنایع سهولت می یابد و کنترل های معمول از قبیل قوانین کشورزی و استاندارد صنایع ، و دادن آموزشهای فنی آسان و کم هزینه تر می گردد.
امروزه به تجربه ثابت شده است که روش ایجاد نواحی صنعتی ، یک یاز روشهای مشوق تأسیس گسترش و مدرنیزه کردن صنایع کوچک می باشد.ایجاد و تمرکز صنایع در روستاهایی خاص ، که دارای امکانات لازم برای توسعه صنعتی می باشند ، منافع زیر را در پی دارد :
1-کاهش هزینه های تولید از طریق زنجیره ای کردن واحدهای تولید روستایی
2- تمرکز حساب شده صنایع در کنار یکدیگر ، به نحویکه بتوانند نیازهای ناحیه را برطرف نمایند ؛
3- توسعه و رشد ناحیه جهت کند کردن مهاجرتهای روستایی-شهری
با توجه به تعداد دهستانهای ایران که در سال 1378 برابر 2191 دهستان بوده است ، می توان به همین تعداد ، نواحی صنعتی روستایی در کشور پیش بینی کرد. لذا با استفاده از طرحهای شهرکهای صنعتی و سنجش روستاهای مستعد و تهیه طرحهای مربوط به نواحی صنعتی روستایی ، می توان زمینه های لازم را جهت ایجاد این نواحی صنعتی فراهم ساخت.
تأمین اعتبار و سرمایه مورد نیاز از مسائل اصلی این گونه از طرحها می باشد. لذا جهت دهیهای لازم از طریق سیستم های دولتی به لحاظ ایجاد امکانات و بعضی از معافیتها جهت ایجاد صنایع در این نواحی ، می تواند از ضروریات انجام این گونه از طرحها باشد.
این گونه از طرحها دارای مزایای بسیار است ، ولی سبب مهاجرت از روستاهای اطراف به این مراکز می گردد. لذا توجه به روستاهایی که از امکانات توسعه صنعتی برخوردار نمی باشند ، بسیار ضرورت دارد. ضنایع دستی در سایر روستاها و سایر فعالیت های درآمدزا باید مورد توجه قرار گیرد. یک ناحیه صنعتی فقط در محلهای تعیین شده احداث می شود ، در حالیکه به ایجاد کارگاههای کوچک خانگی و شخصی در بیشتر مناطق روستایی نیاز است . لذا ایجاد نواحی صنعتی روستایی ، تنها بخشی از برنامه جامع توسعه صنایع روستایی است. ( وزارت جهاد سازندگی ، 1370 ، 93)