قندی

دانلود پایان نامه

و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن بررسی شد.
برای مطالعه فعالیت آنتیاکسیدان از رادیکال آزادABTS و جذب ۷/۰ در طولموج ۷۳۴ نانومتر استفاده شد. رادیکال ABTS دارای جذب در سه طولموج ۶۴۵، ۷۳۴ و ۸۱۵ نانومتر میباشد. هر مادهیی که بتواند این رادیکالهای آزاد را به دام اندازد باعث کاهش جذب در این سه طولموج میشود که اغلب از این خاصیت برای بررسی خواص آنتیاکسیدانی مواد غذایی استفاده میشود. در این مطالعه ابتدا خواص آنتیاکسیدانی پروتئینهای کازئینبتای قندی و غیرقندی و سپس پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آن بررسی شد. تاثیر قندی شدن و همچنین هضم آنزیمی بر روی فعالیت آنتیاکسیدانی این پروتئین با استفاده از تغییرات جذب درمدت زمان ۶ دقیقه و در طول موج ۷۳۴ نانومتر مطالعه و تحلیل شد. در اشکال (۴-۱-۱۳) و (۴-۱-۱۵) به ترتیب خاصیت آنتیاکسیدان کازئینبتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آن با آنزیمهای تریپسین و کیموتریپسین آمده است.

شکل۴-۱-۱۳- مطالعه خاصیت آنتیاکسیدان کازئینبتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم این پروتئین به وسیلهی آنزیم تریپسین. درشکل بالا A، B و C به ترتیب معرف کازئینبتای قندی و غیرقندی هضم نشده، کازئینبتای قندی و غیرقندی هضم شده با تریپسین بعد از ۲ ساعت و کازئینبتای قندی و غیرقندی هضم شده با تریپسن بعد از ۴ ساعت میباشد.

کل۴-۱-۱۴- این شکل بیانگر ظرفیت آنتیاکسیدانی معادل ترلوکس (TEAC) کازئینبتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم ۲ و ۴ ساعتهی آنها با آنزیم تریپسین میباشد. اشکال A،B و C به ترتیب معرف کازئینبتا، کازئین بتای قندی با گلوکز و کازئین بتای قندی با لاکتوز میباشد.

همانطور که درشکل بالا آمده است کازئینهای بتای قندی و غیرقندی با بدام انداختن رادیکال آزاد ABTS باعث کاهش جذب در طولموج ۷۳۴ شدهاند که این کاهش جذب در مورد کازئینهای بتای قندی به مراتب بیشتر از کازئینبتای غیرقندی میباشد. همچنین نمونه های قندی شده با قند گلوکز خاصیت آنتیاکسیدان بیشتری را در مقایسه با نمونههای قندی شده با قند لاکتوز از خود نشان میدهند. مطالعات پیشین که بر روی فعالیت آنتیاکسیدان کازئین های قندی شده انجام شده این آزمون را تایید میکند. همچنین هضم آنزیمی کازئین های قندی و غیرقندی با افزایش خاصیت آنتیاکسیدانی آنها همراه است که این پدیده در اشکال (۴-۱-۱۳) و (۴-۱-۱۵) کاملا مشخص میباشد. علت افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی، رهایی پپتیدهای دارای خاصیت آنتیاکسیدانی از دورن توالی پروتئینی پس از هضم آنزیمی میتواند باشد. پپتیدهایی که در انتهای C خود دارای آمینواسیدهای آروماتیک و آبگریز هستند، خاصیت آنتیاکسیدان بیشتری را از خود نشان میدهند (Salami و همکاران۲۰۱۱) در نتیجه آنزیم کیموتریپسین با برش پروتئین از ناحیهی آمینواسیدهای آروماتیک باعث تولید قطعات پپتیدی با خاصیت آنتیاکسیدانی بالاتری نسبت به پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی با آنزیم تریپسین میشود که در شکل (۴-۱-۱۵) کاملا مشهود است.
در مورد فعالیت آنتیاکسیدان کازئینهایبتای قندی و غیرقندی هضم شده با آنزیم کیموتریپسن نیز نتایج مشابهی بدست آمد که در شکل (۴-۱-۱۵) ملاحظه میکنید.

مطلب مشابه :  اشتغال زنان، زنان باردار، حق استمتاع

شکل۴-۱-۱۵- مطالعه خاصیت آنتیاکسیدان کازئینبتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم این پروتئین به وسیلهی آنزیم کیموتریپسین. در این شکل A، B و C به ترتیب معرف کازئین بتای قندی و غیرقندی هضم نشده، کازئین بتای قندی و غیرقندی هضم شده با تریپسین بعد از ۲ ساعت و کازئین بتای قندی و غیرقندی هضم شده با تریپسن بعد از ۴ ساعت میباشد.

شکل۴-۱-۱۶- این شکل بیانگر ظرفیت آنتیاکسیدانی معادل ترلوکس (TEAC) کازئینبتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم ۲ و ۴ ساعتهی آنها با آنزیم کیموتریپسین میباشد. اشکال A،B و C به ترتیب معرف کازئین بتا، کازئین بتای قندی با گلوکز و کازئین بتای قندی با لاکتوز می باشد.

۴-۱-۷-۳- مطالعه خاصیت مهار آنزیم ACE به وسیلهی کازئینهای بتای قندی و غیرقندی و پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی آنها
مطالعات گذشته خاصیت مهار آنزیم ACE به وسیلهی کازئینها را نشان میدهد. در این مطالعه اثر قندی شدن و هضم آنزیمی پروتئینهای کازئینبتای قندی و غیرقندی بر مهار آنزیم ACE بررسی شد. برای این منظور از عصاره بافت شش خرگوش که حاوی مقدار فراوانی آنزیم ACE میباشد، استفاده شد. برای سنجش فعالیت آنزیم ACE از سوبسترای آنزیم (FAPGG) با غلظت ۱ میلیمولار استفاده شد. غلظت مهارکننده ۱ میلیگرم در میلیلیتر و زمان انکوبه ۲ دقیقه در دمای محیط بود. تغییرات جذب در ۳۴۰ نانومتر با استفاده از دستگاه الایزا ریدر در بازهی زمانی ۰ تا ۳۰ دقیقه و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ثبت گردید. آنزیم ACE با شکستن سوبسترایFAPGG به FAP وGG باعث افزایش جذب در طول موج ۳۴۰ نانومتر می شود. در نتیجه هر مادهای که بتواند این آنزیم را مهار کند از افزایش جذب در این طولموج جلوگیری میکند.
نتایج حاصل از آزمون سنجش فعالیت آنزیم ACE در شکل )۴-۱-۱۷) آمده است.

مطلب مشابه :  مشارکت اقتصادی

شکل۴-۱-۱۷- نتایج آزمون مهار آنزیم ACE به وسیلهی کازئینهای بتای قندی و غیرقندی و پپتیدها