قیمت تمام شده، صورت های مالی

دانلود پایان نامه

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری- سال ۱۳۷۵.در نتایج تحقیق، محقق ضرورت محاسبه قیمت تمام شده تولیدات پرداخته و با تاکید بر اهمیت نقش آن در ارایه گزارش های مورد نیاز مدیریت به منظور برنامه ریزی و کنترل، موفقیت مدیریت را موکول به صحت اطلاعات قیمت تمام شده دانسته است و تایید کننده وجود رابطه بین متغییر انطباق اطلاعات مالی با استاندارد ها تعیین شده با جوامع حرفه ای و خصوصیات قابل استفاده بودن رویه های اعمال شده برای استفاده کنندگان از اطلاعات با سیستم حسابداری قیمت تمام شده در صنعت برق ایران می باشد.
-بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش توزیع صنعت برق؛علی اکــبر نجفی- پایان نامه تحصیلی جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری- دانشگــاه شهید بهشتی- دانشکـــده علوم اداری-سال۱۳۷۴. نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین شناسایی و استقرار مراکز هزینه در شرکت های توزیع برق و برنامه ریزی و کنترل دارد. در این مورد حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی درجهت طبقه بندی و تلخیص اطلاعات مناسب و به تفکیک هر یک از مراکز هزینه، با هدف برقراری کنترل نقش بسزایی دارد و به عنوان تهیه کننده اصلی اطلاعات مربوط، کافی، قابل اطمینان و بموقع یکی از ابزار های اساسی به منظور تحقق امر کنترل است و اطلاعات تهیه شده در این ارتباط از مهمترین و اصلی ترین پارامتر ها در جهت تصمیم گیری و برقراری کنترل به شمار می رود که بررسی محقق تایید کننده این نقش می باشد.
-بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های صنعت برق ایران؛ احمد واشقانی فراهانی- پایان نامه تحصیلی جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم اداری-تیر ماه۱۳۷۴.نتایج تحقیق تاکید بر وجود ارتباط بین اطلاعات مالی که از نیاز های اولیه هر سازمان است و شناسایی، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نظر با گزارشگری مالی و صورت های مالی دارد و همچنین تایید کننده وجود ارتباط اطلاعات مالی با اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان می باشد.
-بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلو وات ساعت برق در شرکت برق منطقه ای تهران؛ الهه سیف الهی بارزجانی- پایان نامه تحصیلی جهت اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی – موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو)اردیبهشت ۱۳۸۲. نتایج این تحقیق نشانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین بهای تمام شده برق تولیدی در سه روش تولید گازی، بخاری و سیکل ترکیبی است.
(خارجی)
-مقایسه هزینه تولید برق درکشور فنلاند تحقیقی توسط ترجان ریستو، کیویستوآیجا، دانشگاه لاپنرنتا دانشکده فناوری انرژی و محیط زیست در سال ۲۰۰۸انجام شد. نتایج این تحقیق که مقایسه بهای تمام شده شش مولد برق که اختلاف معنی داری در بهای تمام شده آنها مشاهده گردید به ترتیب از کمترین تا بیشترین بهای تمام شده شامل: سوخت هسته ای، گاز، ذغال سنگ، خاک ذغال سنگ، چوب و باد مشخص گردید.
-تفسیر هزینه تولید برق توسط آکادمی مهندسی رویال در کشور انگلستان مبنی بر مقایسه ۱۰ مولد بدون در نظر گرفتن انتشار گازco2 درسال ۲۰۰۴انجام شد که اختلاف معنی دار بین بهای تمام شده آنها مشاهده گردید به ترتیب از کمترین بهای تمام شده تا بیشترین بهای تمام شده شامل:سوخت هسته ای، توربین گاز سیکل ترکیبی ،توربین گازسیکل باز، ذغال سنگ، خاک ذغال سنگ، سیکل ترکیبی گاز جامد، بادی کنار ساحل، بادی دور از ساحل، امواج دریایی و زمین گرمایی مشخص گردید.

فصـل سوم
روش اجرای تحقیق
مواد و روش ها

فصل سوم
۳-۱ روش اجرای تحقیق
۳-۲مقدمه
روش تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد . هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی را برای گرد آوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل پیوند دارند پیمود . آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد .
مجموعه فرآیندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می نامند. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیتهایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید. از این رو، تحقیق در بردارنده فرآیندهای جست و جو، بررسی، آزمودن و آزمایش است. این فرآیند ها را باید به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا در آورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران،ص۶).
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرآیند اجرای تحقیق، جامعه آماری، روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات .
۳-۳ روش تحقیق
در این تحقیق ابتدا بر اساس مساله بیان شده اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای مدیریت تولید برق استخراج شد و شاخص های مورد بررسی در شرکتهای فوق
محاسبه و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای excel و spss استفاده و در نهایت به انجام محاسبات آماری اقدام شد.
۳-۴ نوع و ماهیت روش تحقیق
این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی است .مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیر های یک موقعیت صورت می گیرد. مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگیهای سازمان هایی که رویه های مشابهی دارند به کار می رود. هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن(سکاران،ص۱۲۳).
۳-۵ شاخص های آماری توصیفی
۳-۶ شاخص های آماری توصیفی این پژوهش عبارتند از :
میانگین، واریانس، انحراف معیار،
میانگین (Mean) برای محاسبه ی میانگین، داده های یک متغییر را جمع کرده و بر تعداد مشاهدات تقسیم می کنیم. میانگین داده های یک متغییر که از روی داده های نمونه بدست می آید را با نماد نمایش می دهیم(بایزیدی، اولادی و عباسی،۱۳۹۱،ص۴۶).
فرمول میانگین (Mean)
۳-۷ شاخص های آماری پراکندگی این پژوهش عبارتند از :
واریانس و انحراف معیار (Variance and Stanndard Deviaton) به معنای میانگین مربع فاصله ی مقادیری که متغیر از میانگین آن متغیر می باشد که فرمول محاسبه ی آن را با s2 نمایش داده و فرمول آن به شرح زیر است(بایزیدی، اولادی و عباسی ،۱۳۹۱،ص۴۵).
فرمول واریانس =
فرمول انحراف معیار
ازمون t با دو نمونه مستقل برای واریانس های برابر
ازمون t با دو نمونه مستقل برای واریانس های نا برابر
که در آن s2 برابر است با:
فرمول محاسبه تعداد زوج هایی که باید با هم مقایسه شوند
۳-۸ جامعه آماری
جامعه آماری مورد نظر این پژوهش، شرکتهای مدیریت تولید برق که در منطقه استان گیلان مشغول به فعالیت می باشند ازجمله شرکت مدیریت تولید برق گیلان(با مولد سیکل ترکیبی)، شرکت مدیریت تولید برق شهید بهشتی لوشان(با مولد گاز و بخار) و شرکت تولید برق سبز بادی منجیل(با مولد باد)، است.
۳-۹ ابزار گردآوری داده ها
این گام مستلزم جست و جوی و آگاهی در باره آن چیزی است که مشاهده شده است وبا گفت و گوی غیر رسمی با افرادی چند از میان کارشناسان انجام گرفته و این اطلاعات مربوط است به علل آنچه که در حال اتفاق افتادن است. وقتی محقق سطح آگاهی خود را در باره رویدادی که در حال شکل گیری است افزایش داد آن گاه با استفاده از برنامه ریزی توسط افراد ذیربط بر مشکل و عوامل وابسته بدان تمرکز می کند. افزون بر این، محقق با پرداختن به مطالعات کتابخانه ای درخواهد یافت در موقعیت های دیگر چگونه با این مسئله برخورد شده است این اطلاعات بینش بیشتری را در باره عوامل احتمالی که در این موقعیت خاص در مصاحبه های پیشین آشکار نشده بود به دست می دهد. اکنون توده عظیمی ار اطلاعات از راه مصاحبه و بررسی کتابخانه ای پدید آمده است(سکاران،ص۲۴). دراین پژوهش با بررسی صورتهای مالی و گزارشات حسابرسان و مجامع و همچنین بررسی کتابخانه ای سه شرکت مذکور اقدام به جمع آوری داده ها نموده و با طبقه بندی و پردازش و محاسبه اطلاعات جهت تحیل آماری آماده می شوند.
۳-۱۰ آمار های رسمی
بیشتر آمار کسب شده از مرکز آمار و اطلاعات رسمی سازمان توانیر مبنی بر تولید و مصرف برق جمع آوری شده است .
۳-۱۱ مدارک و اسناد غیر رسمی
اطلاعات بکار رفته در این پژوهش از مدارک و مسنتدات رسمی استخراج گردیده و از هیچگونه اطلاعات غیر رسمی استفاده نگردید.
۳-۱۲ مدارک و اسناد رسمی
دراین پژوهش با بررسی صورتهای مالی و گزارشات حسابرسان و مجامع و همچنین بررسی گزارشات مالی طی دوره اقدام به جمع آوری اطلاعات شد.
۳-۱۳روایی(validity):مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند ویژگی و خصوصیتی پژوهش را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد.
۳-۱۴پایایی(reliability): با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است.
آنچه از تعاریف روایی و پایایی نتیجه گیری می شود اینست که روایی و پایایی رابطه مستقیم با ابزار اندازه گیری و همچنین مقیاس اندازه گیری دارد. به طور مثال برای سنجش یاد گیری و یا رضایت مندی که مقیاس سنجش است، که بر حسب تعریف انواع مقیاس های اندازه گیری یا اسمی، ترتیبی، فاصله ای و یا نسبتی هستند و ابزار آن نیز از پرسشنامه استفاده می شود که در پرسشنامه پاسخ دهندگان در تکرار پرسشنامه با توجه شرایط مکانی و زمانی ممکن است پاسخ شان تغییر نمایید. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده نشده است و مقیاس اندازه گیری این پژوهش اعداد، و با ماهیت کمی می باشد،
و استخراج شده از صورت های مالی بوده که جهت سنجیدن روایی و پایایی آزمون اگر n بار آزمون را تکرار نماییم نتایج حاصله تغییر نخواهد نمود .
۳-۱۵ روایی و پایایی مختص آزمون های آماری است که جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه صورت می گیرد از آنجایکه روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسناد است، لذا نیازی به آزمون روایی و پایای ندارد. مقیاس اندازه گیری این پژوهش اعداد است و استخراج شده از صورت های مالی که توسط حسابرسان خبره مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از بررسی توسط بازرسان قانونی شرکت در اختیار مجمع عمومی قرار گرفته است، ساختار مالی صنعت برق نیز از یک نظام هماهنگ، نظم و یکپارچگی درعملکرد، برخوردار است. اما روایی و پایایی چنین پژوهش ها در فرآیند آزمون های آماری از جمله آزمون تصادفی بودن نمونه های مستقل و آزمون کلموکروف – اسمیرنوف و آزمون لون برابری واریانس های جامعه صورت می گیرد خود موید وجود روایی و پایایی این پژوهش می باشد.

مطلب مشابه :  میزان استفاده