قیمت محصولات کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

5)این صنایع قادرند بستر مناسبی برای پیوند بین بخش کشاورزی و صنعت از طریق پردازش محصولات کشاورزی و همچنین صرف در آمدهای حاصل ازکشاورزی برای خرید کالاهای تولید شده ایجاد نمایند.
6)صنایع کوچک و متوسط مقیاس می توانند به سهولت زمینه آموزشی مناسبی را برای کارآفرینان با ایجاد مهارتهای فنی مدیریتی و بازاریابی ایجاد نمایند.
7 )این صنایع دارای انعطاف و تنوع تولید بوده و به آسانی با تغییر شرایط بازار همگام می شوند.
8)به علت وجود حوزه های تخصصی و هزینه های کم تولیدی ،این صنایع می توانند به عنوان یک تولید کننده محصولات فرعی برای سرمایه گذاریهای بزرگ مقیاس محسوب شود.
اولاف فاس به دلایل زیر نقش صنایع کوچک در ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی را حائز اهمیت دانست:
1)سرمایه گذاریهای کوچک مقیاس دارای اثرات بلند مدت هستند.
2)صنایع کوچک نسبت به بزرگ رقابتی تر هستند،لذا افزایش عملکرد بازار و رقابت در ابعاد بین المللی به رشد مطلوب سرمایه گذاریهای کوچک مقیاس منتهی می شود.
3)سرمایه گذاریهای کوچک مقیاس کارکرد بهتری نسبت به سرمایه گذاریهای بزرگ مقیاس در مناطق روستایی دارند.
4)تغییرات بخشی،درصنایع کوچک مقیاسبه مراتب کمتر ازصنایع بزرگ مقیاس است.(طاهرخانی،1379،3-62)
1-2-11-2- جایگاه صنعتی شدن روستاها در متون توسعه روستایی
ارتباط بین صنعتی شدن و توسعه روستایی در متون کشورهای در حال توسعه دارای دیدگاههای متفاوت است.بطوریکه راجیش چاندار با بیان این دیدگاهها بر نقش صنعتی شدن در فرایند توسعه تاکید داشته و معتقد است دیدگاههای زیر نقش صنعت در توسعه را حساس تر نموده است.
1-2-11-2- 1- دیدگاه تاریخی
صنعتی شدن درکشورهای در حال توسعه بعنوان یک ضرورت تاریخی شناخته شده است.در این خصوص بدلیل فقدان یک مدل قابل اثبات دیگری برای توسعه بطور تاریخی این مدعا که توسعه،صنعتی شدن را ایجاب می کند مورد پذیرش قرار گرفته است.
1-2-11-2- 2- دیدگاه کارایی اقتصادی
بدلیل به حداقل رسیدن قدرت رقابت بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت وکاهش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی در برابر تولیدات صنعتی،شرایط تجارت در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی محدود وگرایش به سمت صنعتی شدن به عنوان یک واقعیت اقتصادی مطرح است.
1-2-11-2- 3- دیدگاه صنعتی شدن از طریق انقلاب سبز
حتی اگر ساخت و تولید کالا در فرایند صنعتی شدن بعنوان یک گزینه مطلوب در جهت توسعه بخش کشاورزی مطرح نباشد،گرایش به سمت فعالیتهای صنعتی می تواند بعنوان مکمل بخش کشاورزی ما یه دلگرمی فرایند توسعه اقتصادی باشد.توسعه بخش صنعت می تواند در ابعاد مختلف،مساعدت قابل توجهی به بخش کشاورزی نموده و از طریق پردازش محصولات کشاورزی منجر به ایجاد درآمد بیشتر می گردد.
درکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل برآورد شده است که پردازش محصولات کشاورزی کشورهای در حال توسعه توانسته است درآمد آنان را تا حداقل 50 درصد افزایش دهد همچنین به دلیل قابلیت های وسیع صنعت،کارایی اشکال تولید و بازاریابی در بخش کشاورزی تقویت گردید و زمینه مناسبی در جهت جذب نیروهای مازاد در بخش کشاورزی ایجاد می شود .(طاهرخوانی، 1379، ص 38)
1-2-11-2- 4- دیدگاه الگوی تقاضا و کشش پذیری کالاها
با افزایش در آمد،هیچ تناسب منطقی در جهت مصرف کالاهای صنعتی و تولیدات کشاورزی وجود ندارد،بطوریکه کشش تقاضا برای محصولات کشاورزی بسیار پایین است،این مسئله پتانسیل توسعه بخش کشاورزی را در بلند مدت کاهش می دهد.بعبارت دیگر کالاهای صنعتی کشش تقاضای بیشتر و پتانسیل مطلوبتری برای توسعه دارند.
همچنین بسیاری از تولیدات کشاورزی با مشکل کاهش مصرف بدلیل تغییر در نوع زندگی و افزایش تولیدات روبرو می باشندکه این نیز گرایش به سمت صنعتی شدن را ایجاب می نماید.
1-2-11-2- 5- دیدگاه اشتغال زایی