دانلود تحقیق در مورد کارشناسی ارشد، ظاهر و باطن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

رعایت احکام دین کرده‌اند؛ و بیشتر پیران خود اسوه و مثال پرهیزگاری و فضیلت بوده‌اند.[1] حکایات فراوان در زهد و ورع ایشان در زیست­نامه­هاشان، نمایان­گر این سخن می باشد.

3. گونه‌های ولایت

عارفان و عرفان­نویسان، ولایت را در وهله­ی نخست به ولایت ذاتی و عرضی تقسیم کرده‌اند. چنان‌که بر اهل پژوهش پنهان نیست ولایت، در تقسیمی که از بخش نخست یعنی ذاتی می باشد به عامه و خاصه و خاصه نیز به مطلقه و مقیده تقسیم شده می باشد.

«ولایت بالذات» که به مصداق آیه­ی: «اوست کارساز ستوده»[2] ویژه­ی ذات حق می باشد و ولایت بالعرض که ولایت دیگران می باشد برگرفته از ولایت بالذات می‌باشد. ولایت نخست یعنی ولایت خداوند و حق و سرپرستی او از بندگان، خود به دو قسم، بخش­پذیر می باشد: ولایت عامه که به مصداق آیه­ی: «او براى نیکوکاران کارسازى مى‏کند.»[3] در میان همه مؤمنان همسان می باشد و ولایت خاصه که مخصوص واصلان از از انجام سفر نخست یعنی از خلق به حق و طلیعه سفر دوم یعنی از حق به حق آغاز می‌گردد.

اما ولایت خاصه به خاتم انبیاء و اولیاء اختصاص دارد آغاز آن نهایت قاب قوسین می باشد دارنده این مرتبه پس از سیر در اسماء ظاهر و باطن و گذر از پرده های نوری اسماء به مرتبه مظهریت تجلی ذاتی بار یافته و از هرگونه شرک و تلوین رهیده می باشد.[4] اگر ولایت خاصه اشتداد پیدا کند صفتی از اوصاف الهی می باشد: « اوست کارساز ستوده»[5] و در صورتی که در کمال شدت آشکار گردد نبوت مطلقه تحقق می‌یابد و دارای آْن خاتم پیامبران می باشد.[6]ولایت خاصه ویژه اصحاب قلوب و اهل الله می باشد که فانی در حق و باقی به حق و دارای قرب فرائض­اند و آیه­ی شریفه: «به آن که دوستان خدا، نه بیمى بر آنان می باشد و نه آنان اندوهگین شوند.»[7] به آن اشارت دارد.[8]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع پایان نامه، بازار سهام


مبانی قر آنی کرامات اولیاء91