مقاله با موضوع همبستگی متقاطع، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

گذشته خود اثرپذیرند. معناداری ضریب  در سطح معنای 10% اثرپذیری نوسانات بازار سهام ایران از نوسانات گذشته بازار سهام مالزی را نشان می دهد که البته میزان این نوسانات(0.002) در مقایسه با اثرپذیری از نوسانات خود بازار(0.95) ناچیز می باشد.

جدول4-7 نتایج حاصل از آزمون پرتمانتیو برای مطالعه همبستگی اجزا اختلال مدل را نشان می‏دهد. براساس نتایج در این جدول فرض صفر همبستگی بین اجزا اختلال مدل رد می گردد.

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پایان نامه، بازار سهام
جدول 4-7) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی