تحقیق با موضوع مروری بر ادبیات نظری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :

در فصل دوم نیز آغاز ادبیات مروری بر ادبیات نظری پژوهش انجام گردید. در این راستا کانال های اثرگذاری شوک ها و نوسانات بین کشورها اظهار شدند. در ادامه فصل دوم مروری بر ادبیات تجربی پژوهش انجام گردید که نتایج اکثر مطالعات اظهار می نمود که اکثر بازارهای سهام از بازار سهام امریکا تاثیرپذیر بوده اند . همچنین، اطلاعات مورد بهره گیری در پژوهش، الگو و توضیح کامل داده های مورد بهره گیری در آن در فصل سوم اظهار گردید.

در فصل چهارم فرضیه‏های پژوهش با بهره گیری از یک مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و داده های هفتگی بازار سهام از اکتبر (1997) تا مارس 2010 آزمون گردید.

مدل VECH ( 1,1)قطری برآورد شده با آزمون های تشخیص استاندارد پذیرفته گردید و یک محدودیت روی پارامترهای مدل گارچ چند متغیره با قرار دادن واریانس پسماندهای غیرشرطی به عنوان واریانس شرطی پیش نمونه اعمال شده می باشد . نتایج نشان دادند، اثرات مثبت بازدهی خارجی فقط به صورت یک طرفه و از ایالات متحده به ترکیه و مالزی می باشد، یعنی بازدهی های باوقفه بازار سهام ایالات متحده بر بازدهی بازار سهام ترکیه و مالزی تاثیر دارد اما نه برعکس. همچنین هیچ گونه شواهدی مبنی بر تاثیر بازدهی بازار سهام سایر کشورها بر بازار سهام ایران مشاهده نشده می باشد. براساس اثرات شوک های خودی، بازار سهام ایالات متحده در مقایسه با بازارهای ایران، مالزی و ترکیه از شوکهای خود، بیشتر تاثیرپذیر می باشد. همچنین نتایج هیچ گونه اثر معناداری از اثر نوسانات Abstract:

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع 8<.000191.46329<.000195.4736،

This paper using a multivariate generalized autoregressive Hetros-cedasticity (MGARCH) model has examined nature of interaction between Iran, Malaysia, Turkey and United States stock markets. The results based weekly data spanning from June 1997 to March 2010 indicate that there is significant spillover effect from United States stock market returns to these stock markets except Iran. We also found strong evidence for both own ARCH and GARCH effects among these stock markets, indicating the existence of significant volatility in these stock markets. Given a low degree of common time-varying

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: