مشارکت اقتصادی

دانلود پایان نامه

هرفرددربازپرداخت وام بانکی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۵
مشکل هزینه اجرای پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۶
سایرمشکلات اقتصادی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

جدول۴-۹ شاخص سنجش معایب اجتماعی پروژه
شماره گویه
گویه
مقیاس
ارزش

۱
تأثیر پروژه بر ترکیب گروه کاری کشاورزان
برهم زدن همکاری قبلی کشاورزان
برهم زدن شیوه تقسیم آب
برهم زدن ترکیب گروهای هم آب
۱
۲
۳

فرآیند پذیرش پروژه: این متغییر بدین منظوربکاررفته که آیا پذیرش واجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشارتوسط کشاورزان روندی تکاملی راطی نموده است یاخیر؟
متغییرمذکورازطریق چهارگویه زیر درسطح ترتیبی موردسنجش قرارگرفته است روایی واعتبارآنها درتحقیقات قبلی ازجمله درتحقیق یورگن ورنر(۴۵)تأیید شده است.

جدول۴-۱۰ شاخصهای سنجش فرآیند پذیرش پروژه
شماره گویه
گویه

ارزش
مقیاس
۱
میزان آشنا یی با مزایای سیستم آبیاری تحت فشار

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۲
میزان علاقه به اجرای آبیاری تحت فشار

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۳
میزان ارزیابی درخصوص مفید بودن یا نبودن اجرای پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۴
میزان رضایت وتصمیم براجرای پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۶-مشارکت عملی: این متغییربااین هدف بکار رفته شده است که آیاکشاورزان درعمل درزندگی روزمره واجتماعی خودفردی مشارکت جو هستندیاخیر؟متغییرمذکورازطریق پنج گویه زیر درسطح ترتیبی واسمی سنجش شده است روایی وپایایی این گویه ها براسا س مقیاس چیپن وتحقیق محمد غفاری صورت گرفته است .
جدول۴-۱۱ شاخصهای سنجش مشارکت عملی کشاورزان در ا مورعمومی
شماره گویه
گویه

ارزش
مقیاس
۱
میزان گوش دادن به بحثهای مربوط به مشکلات عمومی روستا یا کشاورزی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۲
میزان اظهار نظروپیشنهاد درمورد مشکلات عمومی روستا یا کشاورزی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۳
میزان تمایل به تقبل مسؤلیت درکارهای عمومی روستا یا کاردسته جمعی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۴
میزان تمایل به همکاری با دیگران درامورعمومی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۵
عضویت درتعاونیها

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعتحلیل داده، داده های حرارتی، تاثیرپذیری، اکسیداسیون

۷-نوگرایی عملی: این متغییر به این منظور مورد سنجش قرارگرفت که فرض برآن بودکه میزان نوگرایی ذهنی کشاورزان ممکن است درمشارکت اقتصادی آنهابایکدیگرمؤثرباشداین امکان نیز وجودداشت که علی رغم ذهنیت ونوگرایی فکری، فرد به لحاظ عملی تمایلی ولو به هردلیل به نوشدن ونوگرا بودن درعرصه فعالیتهای کشاورزی نداشته باشد برای سنجش چنین گرایشی ازچهارگویه زیربا مقیاس ترتیبی بهره گرفته شدروایی این گویه ها دراین تحقیق ازلحاظ آماری بسیار بالا بوده واعتبا رآنها نیز شکل تعدیل شده ای ازگویه های مورد استفاده درتحقیق محمدعبدا للهی است.

جدول۴-۱۲ شاخصهای سنجش نوگرایی عملی درفعالیتهای کشاورزی
شماره گویه
گویه

ارزش
مقیاس
۱
میزان رعایت تناوب کشت

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۲
میزان عمل نمودن به توصیه مهندسان دراموری چون کودپاشی وآبیاری

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۳
میزان اقدام به موقع درمبارزه با آفات

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۴
میزان عمل نمودن به توصیه مهندسان درمورد
زمان کاشت،داشت وبرداشت

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۸-مبادلات مرزی:این متغییربه این منظور بکارگرفته شدکه مبادلات رسمی وغیررسمی (قاچاق) کالا درمنطقه مرزی که جزئی از ساختار اقتصادی جامعه موردمطالعه محسوب میشودتا چه اندازه درمشارکت کشاورزان در بهره برداری ازپروژه مؤثربوده است وآیا درآمد واشتغال اصلی کشاورزان مربوط به فعالیتهای مرزی است یا کشاورزی .متغییرمذکوردرسطح ترتیبی از طریق هفت گویه زیرموردسنجش قرارگرفت روایی این گویه ها با آلفای۷۰% دراین تحقیق موردقبول واقع شده است واعتبارآنها نیزازطریق کارشناسان امرکسب گردید.

جدول۴-۱۳ شاخصهای سنجش گرایش به مبادلات مرزی
شماره
گویه
گویه

ارزش
مقیاس
۱
میزان تأثیر مبادلات مرزی برمعیشت ومخارج خانوداه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۲
میزان اشتغال به مبادلات مرزی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۳
میزان تأثیرمبادلات مرزی برعدم توجه به فعا لیته
ای کشاورزی

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳
۴
وضعیت درآمد درشغل کشاورزی

پایین متوسط خوب
۳ ۲ ۱
۵
وضعیت درآمد درشغل دامداری

پایین متوسط خوب
۳ ۲ ۱
۶
وضعیت درآمد درمبادلات مرزی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهارزش بازار، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد

پایین متوسط خوب
۳ ۲ ۱
۷
وضعیت درآمد درسایرشغلها

پایین متوسط خوب
۳ ۲ ۱

ب – متغییر وابسته
-مشارکت عملی در پروژه: همچنانکه پیشترگفته شد مسئله اصلی تحقیق عدم مشارکت کشاورزان دربهره برداری ازسیستم آبیاری تحت فشار بودفرض مابراین بودکه این مسئله نه تنها ناشی از متغییرهای مستقل بوده است بلکه با موضوع روند وچگونگی مشارکت عملی کشاورزان درمرحله اجرا ی پروژه نیز مرتبط بوده است با طرح این فرض درصددبودیم به این سؤال پاسخ دهیم که اگرچنانچه کشاورزان ازلحاظ فکری وعملی نوگرا ومشارکت جوبوده اند مشارکت عملی آنها درهنگام اجرای پروژه چگونه بوده واین چگونگی ناشی ازچه عواملی بوده است؟برای پی بردن به این چگونگی ازچهار گویه زیر درسطح ترتیبی بهره گرفتیم روایی این گویه باآلفای بیش از۷۰% دراین تحقیق موردقبول واقع شده است اعتبار آنها ازمقیاس چیپن وتحقیق محمد عبداللهی کسب شده است.
جدول۴-۱۴ شاخصهای سنجش مشارکت عملی دراجرای پروژه
شماره گویه
گویه

ارزش
مقیاس
ضریب
۱
میزان شرکت درجلسات وبحثهای مربوط به پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۱
۲
میزان اظهار نظر وپیشنهاد درموردپروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۲
۳
میزان تمایل به پذیرش مسؤلیت درا مورمربوط به اجرای پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۳
۴
میزان همکاری عملی دراجرای پروژه

کم تاحدودی زیاد
۱ ۲ ۳

۴

فصل پنجم
(تجزیه وتحلیل داده ها)

در این فصل ابتدا به توصیف یا وضعیت موجود جامعه آماری می پردازیم این وضعیت شامل داده هایی میگردد که در مورد متغییرهای مورد سنجش بدست آمده است مرحله دوم فصل به آمار استنباطی یا به عبارتی ارتباط بین متغییرها و تحلیل فرضیه ها می پردازد.

توصیف جامعه :
الف : ویژگی بهره برداران
۱ . سنخیت فکری : همانطور که