دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در …

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه وتحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که به طرق مختلف جمعآوری شدهاند، خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی وهم از جنبه تجربی پالایش میشوند وتکنیکهای گوناگون آماری نقش بهسزایی در استنتاج وتعمیم نتایج به عهده دارند.
در این بخش از آمار، به توصیف وضعیت دادههای متغیرهای پژوهش پرداخته میشود. توصیف شامل توصیف شاخصهای مرکزی مانند میانگین،مد و شاخصهای پراکندگی مثل انحراف معیار، ماکزیمم و مینیمم، چولگی و کشیدگی میباشد.
۴-۲ آمار توصیفی
آمار توصیفی آن بخش از آمار است که به جمعآوری، خلاصهکردن، نمایش و پردازش اطلاعات میپردازد بی آنکه به هرگونه نتیجهگیری درکنار آن اطلاعات آماری مبادرت ورزد.
دسته اول شاخصهای مرکزی مربوط به تعداد دادهها، میانگین، مد و میانه است. دسته دوم شاخصهای پراکندگی نظیر واریانس، چولگی، کشیدگی، ماکزیمم، مینیمم است که بیانگر پراکنش دادهها حول محور میانگین است .
چولگی: چولگی توزیعها در مقایسه با توزیع متقارن مشخص میشود. چوله به راست وقتی است که مد جامعه آماری پایینتر از میانه و افتادگی توزیع بالاتر از آن واقع شود، و نشاندهنده این است که دادهها درانتهای دنباله راست مقیاس قرار گرفتهاند. اگر مد جامعه بزرگتر از میانه باشد و افتادگی جامعه سمت چپ آن واقع شود. جامعه دارای چوله به چپ خواهد بود ونشاندهنده این است دادهها انتهای در دنباله چپ مقیاس قرار گرفتهاند.
ضریب چولگی: ازتقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی بدست میآید. اگر منفی باشد بیانگر چوله به چپ بودن توزیع مقادیر آنها است واگر مثبت باشد بیانگر چوله به راست بودن توزیع مقادیر آنها است.
ضریب کشیدگی: از تقسیم مقادیر کشیدگی بر خطای کشیدگی بدست میآید و به سه گروه تقسیم میشود:
گروه اول: آن دسته از توزیعها که نسبت به توزیع نرمال از پراگندکی بیشتری برخوردار هستند، یعنی منحنی توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاهتر است. این دسته از توزیعها دارای ضریب کشیدگی منفی خواهند بود.
گروه دوم: توزیعهایی هستند که از توزیع نرمال بلندتر هستند. ضریب کشیدگی این دسته توزیعها مثبت خواهد بود.
گروه سوم: توزیعهایی هستند که کشیدگی آنها با کشیدگی توزیع نرمال کاملاً مساوی است.
قبل از اینکه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است. این خلاصه حاوی شاخصهایی برای توصیف متغیرهای پژوهش است. این شاخصها شامل،شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع است.
جدول (۴-۱) توصیف شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش

متغیرهاشاخصها به موقع بودن قابلیت اتکا عدم تقارن اطلاعاتی مدیرت سود محافظه کاری
غیر شرطی
محافظه کاری شرطی اندازه شرکت کیفیت اقلام تعهدی
تعداد ۳۴۹ ۳۴۹ ۳۴۹ ۳۴۹
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است