فایل دانشگاهی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

۳ تا ۶ سالگی

تکانههای نهاد به اندام های تناسلی منتقل میشود، و کودک از تحریک آلتی لذت میبرند. تعارض ادیپی در مورد پسرها و تعارض الکترا در مورد دخترها واقع میشود. بچهها میل جنسی به والد جنس مخالف احساس میکنند. آنها برای اجتناب از تنبیه، از این میل دست میکشند، و در عوض، ویژگیها و ارزشهای والد هم جنس را میپذیرند و در نتیجه فرامن شکل میگیرد.

نهفتگی

۶ تا۱۱ سالگی

غرایز جنسی خفته میماند، و فرامن تحول بیشتری میکند. کودک از بزرگسالان خارج از خانواده و بازی با همسالان هم جنس خود مهارتهای اجتماعی تازهای را فرا میگیرد.

تناسلی

نوجوانی

بلوغ جنسی باعث میشود که تکانههای جنسی مرحلۀ آلتی دوباره ظاهر شوند. اگر تحول در مراحل قبلی خوب پیش رفته باشد، به زندگی زناشویی، روابط جنسی پخته، و به دنیا آوردن فرزندان و پروراندن آنها میانجامد.

۲-۳-۴- تحول روانی-اجتماعی[۵۸]
تحول روانی-اجتماعی یکی دیگر از ابعاد تحول انسان است که تغییرات مربوط به شخصیت، هیجانها و روابط با دیگران را در بر میگیرد (وندر زندن، ۲۰۰۱، ترجمۀ گنجی). از مهمترین نظریهپردازان، نظریۀ تحول روانی-اجتماعی میتوان به اریکسون اشاره کرد. نظریۀ اریکسون در زمینۀ روانی-اجتماعی به دلیل برخورداری نسبی از استحکام و جامعیت نظری مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است. از این رو اریکسون یکی از چهرههای سرشناس نظریۀ روانکاوی است که تحت تأثیر عقاید فروید قرار گرفته است. او، تصویر نوین و گسترش یافتهای از تکالیف کودک، در هریک از مراحل فرویدی ارائه کرده است. علاوه بر این، سه مرحلۀ جدید نیز که مربوط به دوران بزرگسالی میباشد را به نظریۀ خود افزود، به طوری که این نظریه، اکنون تمامی چرخۀ زندگی را در بر میگیرد (بیابانگرد، ۱۳۸۴). اریکسون بعضی مفاهیم عمده و اصلی فروید را از جمله این که انسان دارای غرایز اساسی است، مرحلهای بودن فرایند تحول، توالی مراحل تحول تحت تأثیر رسش زیست شناختی و بالاخره این که شخصیت شامل سه بخش عمدۀ نهاد، خود و فرا خود است را پذیرفته است (همان). در مقابل، نظریۀ اریکسون سه تفاوت عمده با نظریۀ فروید دارد. نخست این که، اریکسون کمتر بر عوامل جنسی تأکید دارد و در مقابل، بیشتر بر عوامل اجتماعی تأکید میکند، در حالی که فروید عوامل تعیین کنندۀ شخصیت را به حلقۀ خانواده محدود ساخت؛ اریکسون در سیر تحول کودکی بر نقش تعیین کنندۀ همسالان، معلمان و نهادهایی چون مدرسه تأکید میورزد (همان). او تأکید فروید بر تجارب سالهای نخستین عمر و اهمیت انگیزشهای ناهشیار را پذیرفت، اما از قصور فروید در توجه به دورۀ بزرگسالی انتقاد کرد (اریکسون، ۱۹۸۲، به نقل از رایس، ۱۹۹۲، ترجمۀ فروغان، ۱۳۸۸). علاوه بر این، اریکسون برخلاف فروید نقش فعالتری برای (خود) در نظر میگیرد، و به تبع آن، انسان را موجودی آگاه و منطقی میبیند. از این رو، اریکسون به تحول انسان خوش بینتر است و بر تواناییها و قابلیتها و ارادۀ انسان نیز تأکید بیشتری میکند. در حالی که فروید اصولاً بر پیامدهای بیمارگونه توجه میکرد و نگرش بدبینانهای دربارۀ سرشت انسان داشت (وندر زندن، ۲۰۰۱، ترجمۀ گنجی، ۱۳۹۰). اریکسون برای فرایند تحول روانی-اجتماعی که تمام گسترۀ حیات را در بر میگیرد، هشت مرحله در نظر گرفته است (برون و لویس[۵۹]، ۲۰۰۳).
او برای هریک از این مراحل یک بحران یا تعارض روانی-اجتماعی که از ترکیب تحول زیستی و خواستههای روانی-اجتماعی پدید آمده، پیش بینی کرده است. حل موفقیتآمیز بحران در هر مرحله فرد را برای مقابله با بحران مرحلۀ بعد آماده میکند و چگونگی حل آنها بر بحرانها و مراحل بعدی تحول اثر میگذارد. در واقع هر بحران به من نیرو میبخشد و به حل بحران مرحلۀ بعد به طور مثبت کمک میکند (تتلا[۶۰]، ۲۰۰۹، محرمی و همکاران، ۱۳۹۰) در جدول زیر به مراحل هیجانی-اجتماعی نظریۀ اریکسون اشاره میگردد.
جدول۲-۳: مراحل روانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها (برک، ترجمۀ سید محمدی، ۱۳۸۴، ص ۲۸)

مرحلۀ هیجانی-اجتماعی دورۀ تحول شرح
اعتماد در برابر بیاعتمادی
(دهانی)
تولد تا ۱ سالگی نوباوگان از رابطۀ گرم و پذیرا حس اعتماد میکنند، یا اطمینان مییابد که دنیا خوب است. بی اعتمادی در صورتی روی میدهد که نوباوگان مجبور باشند برای آسایش مدت زیادی انتظار بکشند و بیرحمانه با آنها برخورد شده باشد.
خودمختاری در برابر شرم و تردید (مقعدی) ۱ تا ۳ سالگی کودکان با به کارگیری مهارتهای جدید ذهنی و حرکتی دوست دارند خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. خودمختاری در صورتی پرورش مییابد که والدین امکان انتخاب آزاد معقول را به کودک بدهند و او را مجبور یا شرمنده نکنند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است