معادله، مطالعه

دانلود پایان نامه

پس معادله(11-2) را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

(13-2)

در حد فرکانس‌های پایین یا طول‌موج‌های بلند، که در آن‌ها طبیعت اتمی جامد مهم نیست و در حقیقت بلور را می‌توان به‌صورت یک جسم کشسان پیوسته مطالعه نمود، این عبارت دقیق می باشد. اما در نظریه دبای برای تمام فرکانس‌های بهنجار از معادله (13-2) بهره گیری می‌گردد. تعداد کل فرکانس‌های بهنجار 3N می باشد، و لذا دبای یک فرکانس ماکسیمم  را به نحوی ارائه نمود که انتگرال  از صفر تا  برابر 3N گردد. پس:

(14-2)

که اگر از معادله (13-2) برای  بهره گیری گردد، چنین نتیجه می‌گردد:

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع پایان نامه، بازار سهام
(15-2)