معنی دار بودن و شیمیایی

دانلود پایان نامه

* 16902963/1
** 639022/74
خطا
56
6/2679547
9365/4936
52842103/0
749425/16
ضریب تغییرات (%)
73/17
46/13
77/0
28/5
*: نشان دهنده معنی دار بودن تیمارها در سطح احتمال5 % می باشد.
** : نشان دهنده ی معنی دار بودن تیمارها در سطح احتمال 1% می باشد.می باشد.
تنش نوری فرابنفش می تواند بر فرایندهای ژنتیکی، ساختمان و عمل غشاء، فتوسنتز و تنفس، رشد و نمو، خصوصیات آناتومیکی برگ و رنگیزه های فتوسنتزی اثر گذار باشد (کافی و همکاران، 1388).
به منظور محافظت و سازگار شدن به تنش های محیطی در سایر موجودات خصوصا گیاهان، یک سری مکانیسم و واکنش های شیمیایی ایجاد شده است(Stapleon, 1992). در گیاهان سازوکارهای دفاعی در مقابل این اشعه تکامل یافته است. بسیاری از این سازوکارها باعث تولید متابولیست های ثانویه مانند: کارتنوئیدها، آننتوسیانین ها و فنل ها می شوند که این ترکیبات علاوه بر ویژگی های دفاعی دارای خواص دارویی هستند. با توجه به نقش ترکیبات ثانویه در سلامتی انسانی می توان به طور موثر از اشعه فرابنفش به منظور افزایش این ترکیبات در گیاهان استفاده کرد(نصیبی و منوچهری کلانتری، 1385)
با توجه به تحقیقی که در گیاه رزماری تحت تاثیر اشعه UV-A انجام گرفت بیشترین و کمترین وزن خشک به ترتیب درگیاه شاهد و گیاه پرتو دهی شده به مدت 4 ساعت مشاهده شد. در واقع با افزایش شدت اشعه فرابنفش، تولید وزن خشک برگ کاهش یافت. میزان فنل کل در تابش 4 ساعت نور فرابنفش بیشترین و در گیاه شاهد کمترین مقدار بود.
بررسی هایی که بر روی برخی از پارامترهای ساختاری و فراساختاری گیاه فلفل قلمی تحت شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت اثرات اشعه UV-A و UV-C به ترتیب به مدت 15 روز و 8 روز مورد آزمایش قرار گرفت. با بررسی های انجام گرفته مشخص شد که اشعه UV روی رشد ریشه تاثیر چندانی ندارد ولی باعث کاهش رشد طولی ساقه می شود که این کاهش در مورد تیمار uv-c معنی دار بود.
سطح برگ گیاهان تیمار شده با uv هم نسبت به شاهد کاهش نشان داده اشعه uv روی ضخامت ریشه تاثیر چندانی نداشت، ولی باعث افزایش معنی دار ضخامت ساقه و برگ شد که این افزایش در تیمار UV-C بیشتر بود. اشعه UV باعث تشکیل کریستال هایی در پراکسی زوم سلول های مزوفیل شد که این کریستالها به علت افزایش فعالیت کاتالاز، که یک آنزیم آنتی اکسیدان است، تشکیل می شوند. در این بررسی مشخص شد که گیاه فلفل قلمی در برابر اشعه فرابنفش حساس بوده و از لحاظ ساختاری و فرا ساختاری متحمل تغییراتی می شود. حساسیت این گیاه به اشعه UV-C بیش از UV-A بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد استان گلستان و عملکرد گندم

فصل پنجم
بحث
و نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری کلی
باتوجه به نتایج آزمایش,کالوس های مرزه خوزستانی تحت تاثیر تیمارهای نوری مختلف,از نظر یک سری خصوصیات بیوشیمیایی ارزشمند عصاره,مورد ارزیابی قرار گرفتند.وجود این تیمارهای نوری مختلف,امکان کشت وباززایی کالوس با توجه به هدف از کشت را می دهد.در این تحقیق همه کالوس ها در شرایط اولیه یکسان کشت شدند وتنوع مربوط به اثر محیط می باشد که کالوس ها تحت تاثیر آن قرار گرفتند.