مقاله اقدامات پیشگیرانه و ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه

مابکل بوون واروفوو،1999)
گیادو اسوارت،2002))ALCAM شکل1- 1 نمای شماتیک از ساختار پروتئین


این پروتئین در تعامل سلول- سلول از نوع هموفیلیک و هتروفیلیک نقش دارد.در نوع هموفیلیک واکنش می دهد.(اولریچ CD6) و در تعامل هتروفیلیک با ALCAM-ALCAM با خودش (
وایدله و همکاران،2010؛ اریک اندرسون و همکاران،2011؛کاترینا فانالی و همکاران ،2014) این پروتئین هم چنین در مهاجرت سلولی نقش ایفا می کند.(جودی کینگک و همکاران ،2004 )
به طول110 امینواسیدV2 به طول 93 امینو اسید و هم چنین V1شامل دو قسمت V ناحیه
می باشد هم چنین یک ناحیه کوچک به طول 4 امینو اسید این دو ناحیه را به هم متصل می کند..
را برای هر دونوع تعامل هموفیلیک و Vمطالعات تهیه نقشه عملکردی دومین ها حضور دومین
هتروفیلیک ضروری دانست.(مایکل بوون و همکاران،1996)
چندین روش مبتنی بر روش های ژنومیک و پروتئومیکس این پروتئین را به عنوان یک هدف مرتبط با سرطان معرفی کرده اند.این پروتئین هم چنین توسط چندین گروه به عنوان انتی ژن سطحی سلول های بنیادی سرطان کولورکتال شناسایی شده است.(اولریچ وایدله وهمکاران ،2010 ) انتی ژن ها مارکر های سطح سلولی اند و می توانند برای شناسایی گروه های سلولی که تشکیل دهنده یک ارگان هستند مورد استفاده قرار گیرند.این مارکرها را می توان جهت پیش بینی پاسخ به درمان ،مرتب سازی سلول های بنیادی سرطان، درمان سرطان و مرتب سازی رده های سلولی مورد استفاده قرار داد.(الوین لیو و همکاران، 2004)
این پروتئین نقش مهمی در تهاجم و پیشرفت تومو در سرطان کولورکتال دارد(جیایی وانگ و همکاران،2011)
در بافت توموری انسان(مرته تونه ویجر و همکاران،2010)ALCAM شکل1- 2 رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمیایی
درطول شکل گیری ضایعات توده ، سلول های سرطانی باید به یکدیگر متصل شوند بنابراین از مولکول های چسبنده برای اینکه با هم بمانند استفاده می کنند.تومور می تواند از طریق افزایش حجم خود به ساختارهای مجاور به طور مستقیم هجوم برده و یا اینکه می توانند سایت های دور متاستاز شوند.متاستاز هنگامی رخ می دهد سلول ها از تومور اولیه جدا شده و محیط خودشان را ترک کرده ، به رگ های خونی یا لمفاتیک حمله کرده و به مکان های دور مهاجرت کنند.با توجه در چسبندگی سلول ها می توان نقش مهمی را برای این پروتئین در ایجاد ALCAM به اهمیت
متاستاز در سرطان کولورکتال قائل بود(سالمون اوفوری و جودی کینگ،2008)
1-2سرطان
امروزه سرطان یکی از مشکلات و معضلات مهم و اساسی بهداشت و درمان در سراسر دنیا به شمار می رود و در کشور ما نیز اهمیت این بیماری رو به افزایش می باشد؛ به طوری که این بیماری سومین عامل میرایی و دومین گروه بزرگ از بیماری های مزمن غیر قابل انتقال را در ایران به خود اختصاص داده است.(علی حسین زاده و همکار1391)
سرطان ها گروهی از بیماری ها هستند که به صورت رشد بی رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلول ها ایجاد می شوند و حدود 200 نوع مختلف دارند. از نظر بالینی، سرطان به گروه بزرگی از بیماری ها اطلاق می شود که از نظر سن شروع، سرعت رشد، وضعیت تمایز، قابلیت شناسایی با اقدامات تشخیصی، راه های گسترش، قابلیت متاستاز، پاسخ به درمان و پیش آگهی با یکدیگر متفاوت هستند.
1-3سرطان کولورکتال(روده بزرگ)
کولون و رکتوم، قسمت هایی از دستگاه گوارش بوده و لوله عضلانی طویلی بنام روده بزرگ را تشکیل می دهند. 150-120سانتی متر ابتدای روده بزرگ، کولون و 15 سانتی متر انتهایی روده بزرگ رکتوم نام دارد..
(www.medicinenet.com) شکل1-3 اناتومی کولون و رکتوم
به سرطان ناحیه کولون سرطان کولون و به سرطان راست روده ( قسمت انتهایی روده بزرگ که به مقعد ختم می شود) سرطان رکتال گفته می شود. به سرطان هر یک از این اعضا، سرطان کولورکتال نیز گفته می شود. (:فریبا کاظمی اسکندانی1388).سرطان کولورکتال یکی ازشایع ترین سرطان های بدخیم در سرتاسر جهان بوده که میزان ابتلابه ان حدود 6/0 می باشد.(مایکل تاچزیو همکاران2012)این سرطان در جوامع غربی شیوع بیشتری دارد و به طور کلی در اروپا ،امریکا و ژاپن میزان شیوع ان در مقایسه با اسیا و افریقا بیشتر می باشد.(نایجل هال2011)با توجه به اطلاعاتی که از پروژه گلوبوکان به دست امده است سرطان کولورکتال با 2/1 میلیون مورد جدید در هر سال نزدیک به ⅓ از رایج ترین نوع تومورها را تشکیل می دهند که منجر به مرگ 600 هزار نفر در سال می گردد.(فرلای و همکاران 2010) تنها در امریکا سالیانه 1500000 مورد جدید مبتلا به این سرطان شناسایی می شوند.(تروور جی لوین و همکاران2010)سرطان کولورکتال هم چنین به عنوان شایع ترین بدخیمی در انگلستان می باشد که سالیانه35000 نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.(تام جی ار2004)
بر اساس آخرین آمار ثبت سرطان کشور در ایران سرطان روده بزرگ و راست روده (سرطان کولورکتال) رتبه سوم در میان سرطان های زنان و رتبه پنجم در میان سرطان های مردان را به خود اختصاص داده است .مطابق آخرین گزارش منتشر شده ، میزان بروز سالانه این سرطان در سال 1387معادل6185مورد بوده است که بر اساس پیش بینی سازمان جهانی بهداشت به 8921مورد جدید ( نزدیک به5/1برابروضعیت فعلی ) و 6415 مورد مرگ در سال 2030خواهد رسید.( رشید رمضانی دریاسری و همکاران،1390)
جدول 1-1 میزان بروز و مرگ ومیر سرطان کولورکتال در ایران و کشور های همسایه ایران در هر صد هزار نفر(وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی1390)
1-3-1 انواع مختلف سرطان کولورکتال
این بیماری به سه شکل مشاهده می شود :
الف-نوع موردی (اسپورادیک) : شایع ترین نوع ابتلاست.در این نوع بیماری بدون زمینه ارثی و یا فامیلی و معمولا بعد از سن 50سالگی بروز می کند.( واژه اسپورادیک زمانی به کار میرود که بیماری در افرادی دیده شود که سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری را ندارند)
ب-نوع ارثی و ژنتیکی : حدود 15-10 درصد موارد این بیماری را تشکیل می دهد. از آنجا که میزان ابتلا در بستگان درجه اول فرد مبتلا زیاد است، خوشبختانه با آموزش افراد خانواده و انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز بیماری در سایر افراد خانواده فرد مبتلا می توان جلوگیری کرد.