مقاله با موضوع آزادی، Probآماره

دانلود پایان نامه

Prob

آماره کایدو

درجه آزادی

وقفه

<.0001

43.73

4

2

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی