مقاله با موضوع اختلال افسردگی و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

T1
آزمایش
E
T2


T1
کنترل
E
همان طور که در نمودار 3-1 مشاهده می شود، آزمودنی ها به طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گماشته شدند. هر دو گروه، مورد پیش آزمون، پس آزمون قرار گرفتند. آزمودنیهای گروه آزمایش مداخله دریافت نمودند اما گروه کنترل هیچ گونه مداخلهای دریافت نکردند و تنها مورد پیش آزمون، پس آزمون قرار گرفتند.
روش اجرای پژوهش
به منظور انتخاب نمونه، با مراجعه به انجمن دیابت شهر شیراز، از کسانی که تمایل به شرکت در این طرح پژوهشی داشتند دعوت به عمل آمد که در تاریخ مشخص شده، به منظور گرفتن آزمون و انجام مصاحبه، به انجمن دیابت شیراز مراجعه کنند. افراد مراجعه کننده ابتدا پرسشنامه افسردگی بک 13 ماده ای را تکمیل کردنند. سپس افرادی که نمره‌ی آنها بالاتر از یک انحراف معیار از میانگین بود، برای تکمیل کار و دادن تشخیص اختلال افسردگی همراه با دیابت، مصاحبه تشخیصی به عمل آمد. پس از انجام مصاحبه، 35 نفر از بین 70 نفر دارای ملاک‌های تشخیصی افسردگی بودند، که از بین این افراد، 5 نفر به دلیل عدم تمایل به ادامه همکاری از مطالعه خارج شدند. در پایان 30 نفر دارای اختلال افسردگی باقی ماندند و از آنها درخواست شد پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل کنند .سپس این 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفته و مداخله روی گروه آزمایشی اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. در پایان، پس از اعمال مداخله روی گروه آزمایشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. آزمون افسردگی 13 ماده ای بک، پرسشنامه کیفیت زندگی توسط آزمودنی‌های هر دو گروه پاسخ داده شد.
روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه SPSS-16، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی زیر استفاده شد:
آمار توصیفی: فراوانی، درصد فراوانی،میانگین، کمترین، بیشترین و انحراف معیار
آمار استنباطی: جهت آزمودن فرضیه‌های پژوهش و تعیین معنی داری تفاوت‌های مشاهده شده بین میانگین گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته، از روش تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری، استفاده شده است. سطح معنی داری برای آزمون فرضیه ها، 05 /0 در نظر گرفته شد.

مطلب مشابه :  بزهکاری اطفال و نوجوانان و قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

در این فصل به ارائه یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به دست آمده مبادرت می‌ورزیم. پس از تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته ، نتایج به صورت یافته‌های توصیفی و یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش و یافته‌های جانبی ارائه می‌شود. در قسمت یافته‌های توصیفی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمرههای مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی برای افراد نمونه آورده می‌شود.
در قسمت یافته‌های مربوط به فرضیه پژوهش، با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA)، آزمون فرضیه ها و معنی داری آماری تفاوت‌های بین میانگین‌های دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یافته‌های توصیفی
در این قسمت به ارائه میانگین، انحراف معیار، بیش ترین و کمترین نمره‌های آزمودنی ها در افسردگی و کیفیت زندگی، در افراد نمونه می‌پردازیم.
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار، بیش ترین و کمترین نمره افسردگی را در گروه آزمایش و کنترل، در مرحله پیش آزمون، پس آزمون نشان میدهد.
جدول 4-1. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمرههای افسردگی در آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل، در مرحله پیش آزمون، پس آزمون
مرحله