مقاله با موضوع قیمت بازار، نرم افزار

دانلود پایان نامه

44

12

منبع: براساس داده‏های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و مالزی با بهره گیری از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع حداکثر درست نمایی، برآورد پارامترها