مقاله با موضوع همگنی واریانس‌ها و روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

49


جدول 4-4. همگنی واریانس‌های متغیرهای افسردگی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش
و کنترل در مرحله پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………
51
جدول 4-5. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرههای پس آزمون افسردگی و کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………
52
جدول 4-6. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا درمتن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون افسردگی گروههای آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
جدول 4-7. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا درمتن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون کیفیت زندگی گروه‌های آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………..
53
جدول 4-8. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمرههای پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در هر یک از حیطه‌های کیفیت زندگی با کنترل پیش آزمون………………………………
54
جدول 4-9. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل، در حیطه سلامت جسمی……………………………………………………………………………………………….
54
4-10.نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل، در حیطه سلامت روانشناختی………………………………………………………………………………………………..
55
4-11.نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل، در حیطه روابط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………
55
4-12.نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل، در حیطه محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………
56
جدول 4-15. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین نمرههای پس آزمون افسردگی و کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه آزمایش و کنترل، با کنترل سن………………………………………………………………….
56
جدول 4-16. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا درمتن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون افسردگی گروههای آزمایش و کنترل، با کنترل سن…………………………………………………………………………………………………………….
57
جدول 4-17. نتایج حاصل از تحلیل آنکوا درمتن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پس آزمون کیفیت زندگی گروههای آزمایش و کنترل، با کنترل سن……………………………………………………………………………………………………………