مقاله با موضوع <.000151.1383<.000171.43124،

دانلود پایان نامه

<.0001

51.13

8

3

<.0001

71.43

12

4

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه ارشد : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)