مقاله بهینه سازی و تفاوت ها

دانلود پایان نامه

شکل 1-7 مرحلهA]]] از پیشرفت سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
شکل1-8. مرحله. B. ƖƖƖاز گسترش سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12


شکل 1-9 مکانسیم ناپایداری میکروستلایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
شکل 1-10 تفاوت های پاتولوژی بین تومورهایی که ناپایداری کروموزومی و میکروستلایت…………………………………………………. 19
شکل3- 1انکوباتور ساخت شرکت پارس طب نوین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
شکل 3-2.شیکر انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شکل 3-3. تانک الکتروفوز افقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
شکل 3-4. تانک الکتروفورز (SDS-Page)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
شکل 3-5…. تانک الکتروفورز و دستگاه مولد ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
شکل3-6. سانتریفیوژ اپندورف المان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل 3-7… بن ماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
شکل 3-8… انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 3-9 دستگاه تصویرساز ژل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 3-10 سانتریفوژ یخچال دار. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
شکل 3-11 کیت استخراج پلاسمید فرمنتاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
شکل3-12 کیت استخراج DNAاز ژل فرمنتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
شکل 4-1 شاخص سازگاری کدون. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی…………. 60
شکل4-2 … میزان فراوانی کدون های بهینه. سمت چپ: قبل از بهینه سازی، سمت راست: بعد از بهینه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………… 60
شکل 4-3 . . شاخص محتوای G-C. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
شکل 4-4. ترادف احیه ژنی مورد نظر پس از بهینه سازی کدون های مربوطه جهت بیان در میزبان E.coli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
شکل 4-5. مقایسه نوکلئوتید بصورت نظیر به نظیر در توالی های اولیه و بهینه سازی……………………………………………………………………. 63
شکل 4-6. تائید اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم انزیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
شکل 4-7. نقشه ی ژنی پلاسمید حاوی DNAناحیهV……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
شکل4-8تایید حضور پلاسمید حاوی ناحیهVپروتئینALCAM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
شکل 4-9. هضم دوگانه انزیمی پلاسمید تکثیر یافته pBSK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67