مقاله تشخیص بیماری و تغییر رنگ

دانلود پایان نامه

ج-فامیلیال (خانوادگی): حدود 25 درصد از مبتلایان در این گروه قرار دارند. این سرطان در بستگان و افراد فامیل درجه اول، دوم و سوم مشاهده می شود. (محمدرضا زالی، 1384ۀکتایون زیادی و همکاران،1391)
1-3-2 علائم شایع در سرطان کولورکتال
علائم سرطان کولورکتال بستگی به ناحیه ابتلای روده دارد. براین اساس علائم سرطان رکتوم (انتهای کولون) با علائم سرطان کولون راست (ابتدای کولون) کاملاً متفاوت است. سرطان درقسمت چپ کولون علائم پرسر و صداتری نسبت به قسمت راست دارد. بطور کلی علائمی که در این سرطان ایجاد می شود ، مختص این بیماری نیست و ممکن است در سایر بیماری های کولون نیز مشاهده شود تغییر در اجابت مزاج مثل بروز اسهال یا یبوست ، کاهش قطر مدفوع، احساس تخلیه ناکامل روده ، خون ریزی از مقعد، کاهش وزن غیر عادی ،تغییر رنگ مدفوع و درد شکم البته به صورت ممتد و یا متفاوت در قسمت چپ یا راست شکم از مهمترین علائم این بیماری به شمار می ایند.(محمدرضا زالی،1384ۀ میتچل اس.کاپل ،2005)
1-3-3 تعیین مرحله بیماری
تشخیص مرحله بیماری یکی از مهم ترین مواردی است که در چگونگی درمان و وضعیت بالینی تاثیر دارد. تعیین مرحله ی بیماری، کوششی دقیق جهت اطلاع از توسعه و پیشرفت سرطان و این که سرطان به چه قسمت هایی از بدن بیمار پیشرفت کرده است، می باشد. هم چنین به پزشک کمک می کند تا برنامه ی درمانی را طراحی نماید.
این بیماری دارای پنج مرحله می باشد :
الف-مرحله صفر : درمرحله صفر سلول های بدخیم به تعداد محدود و فقط در لایه مخاطی جدار روده تشکیل شده است . ممکن است به صورت پولیپ کوچک و یا زایدهای برجسته و یا خراش سطحی دیده شود.بهترین زمان تشخیص بیماری ، این مرحله است. زیرا با برداشتن آن می توان به ریشه کن کردن سرطان از بدن امیدوار شد.. اقداماتی که برای پیشگیری و غربالگری سرطان کولون انجام می گیرد به منظور شناسایی بیماری در همین مرحله است.
www.cancer.gov شکل1-4 مرحله صفر سرطان کولورکتال
ب-مرحلهƖ : در این شرایط تومور از لایه مخاطی فراتر رفته به لایه های میانی جدار کولون نفوذ کرده است. شناسایی تومور در این مرحله نیز بسیار مطلوب است، زیرا خوشبختانه تومور هنوز در مراحل اولیه قرار دارد.
www.cancer.gov شکل1- 5 مرحلهƖ از پیشرفت سرطان کولورکتال
پ-مرحلهƖƖ: در این مرحله تومور تمام جدار روده را فرا گرفته است و دو حالت دارد :
ƖƖ : تنها جداره های روده درگیر است. A
: کمی به خارج از روده نیز گسترش یافته است.ƖƖB
www.cancer.gov شکل1-6 مرحلهƖƖ از پیشرفت سرطان کولورکتال
ت-مرحله ƖƖƖ: در این حالت تومور علاوه بر عبور از جدار روده، به غدد لنفاوی اطراف هم انتشار یافته است، این مرحله 3حالت دارد :
: سه عدد از غدد لنفاوی درگیرشده است.ƖƖƖA
www.cancer.gov گسترش سرطان کولورکتال ƖƖƖA شکل1- 7 مرحله
ƖƖƖ : به بافت اطراف جدار روده گسترش یافته است.B
www.cancer.gov ƖƖƖاز گسترش سرطان کولورکتال Bشکل1-8 مرحله
ƖƖƖ : بیش از 4 عدد از غدد لنفاوی را گرفتار ساخته است و به بافت های اطراف نیز گسترشC
یافته و حتی ممکن است پرده صفاق را نیز دگیر کرده باشد.
: در این مرحله تنها روده بزرگ درگیر نیست ، بلکه جدار داخلی شکم و ارگان IVث-مرحله
های دیگر از جمله کبد نیز مورد تهاجم قرار می گیرند.(کارولین کاپتون و فردریک گرینه،2004 ؛محمدرضا زالی،1384 ۀمهشید باقری و ،فرشته کمانی1385)
1-3-4 تشخیص سرطان کولورکتال
تشخیص سرطان کولورکتال می تواند بسیار ساده باشد.گاهی با بروز کوچکترین علائمی که ذکر شد و به کارگیری روش های تشخیصی می توان به نتیجه رسید. گاهی اوقات تشخیص ساده نیست و از پیچیدگی هایی برخوردار است،.همان طور که ذکر شد علائم بیماری از طیف گسترده ایی برخوردار است و نوع علائم نیز می تواند برای تشخیص و تعیین مرحله بیماری مهم باشد،به عنوان مثال اگر تنها بیماری با علائم انسداد روده مراجعه کند می تواند نشان دهنده این مطلب باشد که تومور به داخل جدار روده نیز نفوذ کرده است.
راه های تشخیصی برای سرطان کولورکتال عبارتند از :