مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

رضایت شغلی نقشی دارد یا نه هم بررسی شد. نتایج نشان داد که تعارض کار-خانواده تأثیر منفی بر روی رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد و همچنین نتایج نشان داد تفاوت جنسیتی هیچ نقشی در تأثیر تعارض کار-خانواده بر رضایت شغلی ندارد.
یافتههای دیگر مثل احمد (2008) و نتمایر، ماکسم و پولیگ (2005)، ونسل، بریق و شولر (1981) نیز از این نتایج حمایت میکنند.
-کونمی و دیگران (2010) در پژوهشی که در را راستای بررسی تأثیر تعهدسازمانی بر رضایت شغلی کارمندان یک سازمان داشتند و با بررسی گروه های مختلف کاری، تأثیر تعهدسازمانی را بر رضایت شغلی و افزایش روحیه گروهی بالا ارزیابی نمودند.
در تحقیق سلپ و یولمازترک (2012) که به بررسی ارتباط بین صداقت سازمانی، تعهد سازمانی چندبعدی و حمایت سازمانی در سازمانهای آموزشی پرداختند به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای مذکور ارتباط همبستگی وجود دارد.
در پژوهشی تجربی که توسط کنتن و سدولاه (2012) به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگیکاری و اشتیاق شغلی پرداخته شد، نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و اشتیاق شغلی وجود دارد.
خلاصه فصل
این فصل به دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافت. مبانی نظری شامل سه بخش عمدهی تعهد سازمانی، تعاریف، انواع و نظریه ها؛ کیفیت زندگی کاری، نظریهها و تعاریف آن و تعارض کار-خانواده بوده است.
پژوهشهای داخلی نیرویی (1382)، سلام پور (1387)، قنبریبناب (1387)، فراهانی و همکاران (1388)، سلطان حسینی و همکاران (1388)، حاتمی و همکاران (1390)، فخرپور و همکاران (1390)، فرجاد و همکاران (1392) کمال زاده و همکاران (1392) نشان میدهند که بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ و همچنین پژوهشهای خارجی جان سورد (2002) و چانگ لی (2006) نیز ارتباط مثبت دو مولفهی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری را نشان داده اند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد خدمات بیمه ای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پژوهش نعیمی و همکاران (1390) نشان میدهد که بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
تاکنون پژوهشهای زیادی در رابطه با کیفیت زندگی کاری، تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور به صورت جداگانه و یا دو به دو انجام شده است. ولی با توجه به بررسیهای انجام گرفته توسط پژوهشگر تاکنون هیچ محققی، همه مؤلفه های ذکرشده را یک جا مورد بررسی قرار نداده است. با در نظرگرفتن نقش این عوامل در تعهد سازمانی، انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسد.
فصل سوم:
مواد و روش پژوهش

مواد و روش پژوهش
مقدمه
در فصل حاضر، پژوهشگر روش تحقیق، جامعه آماری موردنظر، روش اجرای پژوهش، ابزارهای جمعآوری اطلاعات و روایی و پایایی آنها و همچنین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیان نموده است.
روش پژوهش
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از آنجا که در این پژوهش محقق بدون اینکه قصدتغییر در هیچ یک از متغیرها را داشته باشد، ارتباط بین متغیرها را با هم بررسی می کند؛ بنابراین تحقیق در موقعیت طبیعی و بدور از هرگونه دستکاری میدانی و آزمایشگاهی انجام خواهد شد (دلاور،1380).
جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا
در این مطالعه، جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان شرکت گازسوزان شهرک صنعتی نجف آباد که در سال 1392 در این شرکت مشغول به کار بودهاند. این شرکت دارای 5 واحد صنعتی و تعداد کل کارکنان حدود 1200 نفر بود.
اندازه نمونه و روش نمونهگیری:
حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی مورگان 291 نفر بود که با احتمال افت آزمودنی 300 نفر در نظرگرفته شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
روش اجرا:
در این پژوهش با هماهنگی دانشگاه و شرکت گازسوزان و انتخاب نمونه تحقیق پرسشنامههای موردنظر برای گروه نمونه اجرا شد و اجرا به صورت فردی بود.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991)
این پرسشنامه که مشتمل بر 24 سوال و مولفه های تعهد عاطفی (سوال های 1 تا 8)، تعهد مستمر (سوال های 9 تا 16) و تعهد هنجاری (سوال های 17 تا 24) است. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و مقیاس اندازه گیری سوالات پرسشنامه، مقیاس لیکرت بوده که شامل گزینه های بسیار مخالفم، کمی مخالفم، نظری ندارم، کمی موافق ونسبتأ موافقم و بسیار موافقم میباشد و روش امتیاز گذاری به ترتیب از 1 تا 7 است. سوالات معکوس نیز به این ترتیب میباشد: 24،21،19،18،17،16،15،10،9،8،6،5،4
روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن بودن گویه ها توسط صاحب نظران و اساتید تأیید شد.
جدول 3-1 مقدار پایایی پرسشنامه تعهدسازمانی
پژوهشگر
سال تحقیق
روش
اعتبار
آلن و مایر
1991
آلفای کرونباخ
86%
ابراهیمی
1378
آلفای کرونباخ
81%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ