مقاله رایگان درمورد اندازه گیری محافظه کاری و ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه

مفهوم کلیدی این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می‌باشد. اهرم، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می‌باشد. منظور از کل دارایی‌ها می‌تواند، ارزش دفتری دارایی‌ها و یا ارزش بازار باشد که به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نسبت اهرمی معیاری برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه می‌باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است. به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی گفته می‌شود. (کنعانی، 1384، 31).
2-17 پیشینه تحقیق
2-17-1 پژوهش‌های داخلی
غلامرضا سلیمانی و راضیه حمزی (1390) اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران.
این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می‌شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل‌های اولسون و جوتنر جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون‌های چندگانه خطی و آزمون‌های t و F تحلیل شده‌اند.
پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی بوده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش از نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش سه فرضیه در نظر گرفته شده است:
هموارسازی سود، اطلاعات نامطمئن در شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.
هموارسازی سود، بازده سهام را افزایش می‌دهد.
هموارسازی سود، هزینه سهامداران را کاهش می‌دهد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت‌ها منجر می‌شود و با کنترل نوسان حاصل از سودهای غیرمنتظره و سایر ویژگی‌های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5 روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت‌ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می‌دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی‌گذارد.
کرمی و قربان زاده، 1392، تأثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعاتی.
پژوهش حاضر، تطابق قوی هزینه‌ها با درآمدها را به عنوان عاملی در پیش بینی دقیق‌تر استفاده کنندگان و کاهش در عدم اطمینان آن‌ها نسبت به اطلاعات حسابداری معرفی کرده است و پژوهش حاضر به این مسئله می‌پردازد که آیا اصل تطابق می‌تواند، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، همبستگی بین درآمدها و هزینه‌ها به عنوان معیاری برای اصل تطابق در نظر گرفته شده است و عدم اطمینان اطلاعاتی با معیارهای نوسان بازده هر سهم و خطای پیش بینی سود هر سهم اندازه گیری می‌شود. بر طبق مبانی نظری فرض بر این است که تطابق قوی، عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. به همین منظور، با مطالعه دقیق ادبیات، دو فرضیه طراحی شده که به شرح زیر:
شرکت‌هایی که دارای رابطه تطابق قوی بین درآمدها و هزینه‌ها هستند، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به طور متوسط نوسانات کمتری در بازده سهام آن‌ها صورت می‌گیرد.
شرکت‌هایی که دارای رابطه تطابق قوی بین درآمدها و هزینه‌ها هستند، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به طور متوسط اشتباهات کمتری در پیش بینی سود هر سهم آن‌ها صورت می‌گیرد.
نمونه آماری شامل 78 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله، 1386 تا 1390 انتخاب شده است و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، هر چه تطابق بین درآمدها و هزینه‌ها بیشتر باشد، نوسان بازده و خطای پیش بینی سود هر سهم کمتر خواهد بود. بنابراین، دو فرضیه این پژوهش تایید می‌شوند. تطابق قوی بین درآمدها و هزینه‌ها، منجر به کاهش در عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری شده و همچنین موجب اصلاح و بهبود در پیش بینی و تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می‌شود.
فولاد، یعقوب نژاد و تالانه 1391 محافظه کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم.
پژوهش حاضر نقش محافظه کاری در کاهش خطر سقوط قیمت سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره زمانی 1389-1384 بررسی می‌کند. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار cscore و برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیارcrash کیم و ژانگ (2010) استفاده شد.
برای بررسی نقش محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام، دو فرضیه پژوهشی به صورت زیر تدوین شده‌اند:
با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، محافظه کاری سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت‌ها در آینده می‌شود.
در شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، اثر محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت‌ها در آینده بیشتر است.
جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد مطالعه در این پژوهش از سال 1384 تا 1389، به مدت شش سال است. شرکت‌های موجود در جامعه‌ی آماری پس از اعمال معیارهای زیر به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده‌اند:
پایان سال مالی آن‌ها اسفند باشد.
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت مثبت باشد.
قیمت سهام در انتهای سال مالی بیش از هزار ریال باشد.
هر شرکت دارای حداقل 26 بازده هفتگی در هر سال مالی باشد.