مقاله رایگان درمورد شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

در این پژوهش، بررسی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام و همچنین تاثیر متغیر عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر بر روابط میان عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.
3-7 روش جمع آوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانهای است. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1391 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی به صورت ماهانه و سالانه از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.
3-8 تابع آماره
3-8-1 آمار توصیفی داده ها
آمار توصیفی آن بخش از آمار است که به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد بی آنکه به هر گونه نتیجه گیری درکنار آن اطلاعات آماری مبادرت ورزد.
میانگین: یک شاخص مرکزی بوده و نشان دهنده این است اگر دادهها روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین نقطه تعادل توزیع قرار می گیرد.
مد: از این شاخص برای نمایش دادههایی استفاده می شود که نسبت به سایر مقادیر تکرار بیشتری دارند.
چارکها: اگر جامعه به چهار قسمت تقسیم شود، چارکها اول تا سوم مشخص می شود. چارک دوم را میانه می گویند که در مقایسه به مد اطلاعات بیشتری را در زمینه اندازه تمایل به مرکز هر توزیع ارائه می دهد. به طور کلی از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیعهایی که شکل آنها غیر متقارن است، استفاده می شود. این توزیها شامل مقادیر انتهایی، یعنی مقادیری در حد بسیار بالا یا بسیار پایین هستند
چولگی: چولگی توزیعها در مقایسه با توزیع متقارن معین می شود. چوله به راست وقتی است که مد جامعه آماری پایین تر از میانه و افتادگی توزیع بالاتر از آن واقع شود.و نشان دهنده این است دادهها در انتهای دنباله راست مقیاس قرار گرفته اند. اگر مد جامعه بزرگتر از میانه باشد و افتادگی جامعه سمت چپ آن واقع شود جامعه دارای چوله به چپ خواهد بود و نشان دهنده این است دادهها انتهای در دنباله چپ مقیاس قرار گرفته اند
ضریب چولگی: از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی بدست می آید. اگر منفی باشد بیانگر چوله به چپ بودن توزیع مقادیر آنها است واگر مثبت باشد بیانگر چوله به راست بودن توزیع مقادیر آنها است.
ضریب کشیدگی: از تقسیم مقادیر کشیدگی بر خطای کشیدگی برست می آید. در سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول: آن دسته از توزیعها که نسبت به توزیع نرمال از پراکندگی بیشتری برخوردار هستند. یعنی منحنی توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاهتر است. این دسته از توزیعها دارای ضریب کشیدگی منفی خواهند بود. گروه دوم: توزیعهایی هستند که از توزیه نرمال بلندتر هستند. ضریب کشیدگی این دسته توزیعها مثبت خواهد بود. گروه سوم: توزیع هایی هستند که کشیدگی آنها با کشیدگی توزیع نرمال کاملاٌ مساوی است.
3-8-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا نرمال بودن متغیرها را به وسیله آزمون K-S مورد بررسی قرار می دهیم.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنندH0:
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند H1:
نحوه داوری: چنانچه سطح معنی داری (Sig) بزرگ تر از 05/0 باشد نشان دهنده آن است که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. به سخن دیگر فرض H1 رد و فرض H0 پذیرفته می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. در صورتی که مقدار sig محاسبه شده از 05/0 کوچکتر باشد فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود، یعنی داد ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.
3-8-3 آزمون دوربین واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظرقرار می گیرد، استقلال خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
رابطه (3-6)
: میزان خطا در سال t
: میزان خطا درسال t-1
اگر همبستگی بین خطاها را با نشان داده شود در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
(3-7)
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0و 4+ قرار دارد زیرا:
●اگر باشد، آنگاه 2=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی)