مقاله رایگان درمورد شرکت های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

که در آن Ri معرف بازدهی ماهانه شرکت، Rm معرف بازدهی ماهانه بازار، و t معرف ماه های سال است.
پسماندهای رابطه بالا، بازدهی خاص شرکت ها را نسبت به بازار نشان می دهد، اما به احتمال زیاد، توزیع نزدیک به نرمال را نخواهد داشت، داشتن توزیع نزدیک به نرمال از آن جهت حائز اهمیت است که با داشتن ویژگیهای توزیع نرمال می توان بیشترین کاهشهای در بازده سهم را که معرف رخداد سقوط قیمت سهم هستند، را به درستی شناسایی کرد، از این رو کیم و ژانگ (2010) توزیع پسماند رگرسیونی رابطه ی بالا را با استفاده از رابطه زیر به توزیع نرمال نزدیکتر کردند.
Wi,t=LN(1+ei,t)رابطه شماره(3-4)
بنابراین دوره های مشمول سقوط قیمت برای یک سهم در دوره هایی در نظر گرفته می شود که در ان مقدار عددی بازده های خاص((Wi کمتر از 2/3 انحراف معیار منهای میانگین آنها در همان سال باشد، بنابراین اگر در یک سال مورد بررسی مقدار یک یا چند تا از Wi های به دست آمده کمتر از 2/3 انحراف معیار پایین میانگین قرار گیرد، بدان معنی است که در آن سال سقوط قیمت سهام رخ داده است و در آن صورت متغیر معرف سقوط سهام Crash مقدار عددی یک را خواهد گرفت و در غیر اینصورت مقدار صفر را خواهد گرفت.
متغیر تعدیل گر: عدم تقارن اطلاعاتی
برای سنجش‌عدم تقارن ‌اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران، مدلی را که ونکاتش و چیانگ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند به کار برده ایم. از این مدل در تحقیقات متعددی استفاده شده است. در ایران نیز قائمی و وطن پر ست (1384) و احمدپور و رساییان (1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند.
مدل یاد شده به شکل ذیل است:
ABSرابطه (3-5)
که در آن:
:(SPREAD) ABSit دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
:BP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
متغیر کنترل:
اندازه شرکت: که از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت محاسبه می شود.
اهرم مالی: از طریق تقسیم کل بدهی ها به کل داراییها محاسبه می گردد.
3-5 فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی اول: با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده می شود.
فرضیه اصلی دوم: در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده بیشتر است.
فرضیه اصلی سوم: در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده کمتر است.
3-6 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیتهای هزینه و زمان، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است.
3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق