مقاله رایگان درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه

بعد از اعمال این معیارها، نمونه ای متشکل از 219 شرکت به دست آمد. با توجه به آن که تعداد شرکت‌ها در همه‌ی سال‌های مورد بررسی یکسان نبوده است، نمونه نهایی، مشتمل بر 744 مشاهده (سال- شرکت) برای آزمون فرضیه اول و 538 مشاهده (سال – شرکت) برای آزمون فرضیه دوم است.
نتایج آزمون فرضیه اول دلالت بر آن دارد که معیار محافظه کاری می‌تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهم در آینده شود. اما رابطه قوی‌تر بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهم برای شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا در آزمون فرضیه دوم ب هدست نیامد. نتایج این پژوهش در فرضیه اول با پژوهش‌های خارجی و داخلی سازگار و در فرضیه دوم با پژوهش کیم و ژانگ (2010) ناسازگار است.


فتاحی 1389 بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
این تحقیق به شیوه ای تقریباً مشابه به بررسی نقش محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهم پرداخته است. این پژوهش تنها شامل بررسی فرضیه اصلی اثر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام است و در آن تنها از متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده‌اند. در پژوهش یادشده نمونه نهایی شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره چهار ساله 1385-1382 استفاده شده است. در این پژوهش نیز مانند مطالعه قبل برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار Crash استفاده شده که اندازه گیری آن متکی بر بازده های ماهانه برای هر شرکت بوده و برای اندازه گیری متغیر مستقل محافظه کاری نیز از معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود رابطه ای منفی معنادار میان محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت در آینده است.
کریمی و همکاران 1390 هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی.
در این تحقیق آمده است که تغییرپذیری پیش بینی مدیران، از دیدگاه سرمایه گذاران دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود، کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره آتی در مقایسه با دوره جاری است. سؤال این است که آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده واحد تجاری را کاهش می‌دهد؟ اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان دو معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می‌شوند. عدم اطمینان اطلاعاتی با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش بینی سود هر سهم اندازه گیری می‌شود. فرضیه این است که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. از رگرسیون دادههای پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جامعه‌ی آماری شرکت‌های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 88-84 می‌باشد.
سؤال اساسی پژوهش این است “آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری را کاهش می‌دهد؟” بنابراین، با توجه به سؤال پژوهش، فرضیه های پژوهش به صورت زیر خواهند بود:
فرضیه اول: بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی کل و عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شرکت‌های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388-1384 است که دارای معیارهای زیر هستند:
قبل از سال 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
معاملات آن‌ها در طول سال‌های 1384 تا 1388 دچار وقفه بیشتر از سه ماه نشده باشد.
پایان سال مالی، پایان اسفندماه هر سال بوده و در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
با توجه به شرایط یادشده، تعداد 140 شرکت، جامعه‌ی آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند که کلیه شرکت‌ها بررسی شدند. به عبارت دیگر، نمونه‌ی پژوهش همان جامعه ای است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باقی مانده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری دارند.
مرادی و همکاران (1390) نمونه ای شامل 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره هشت ساله 1387-1380 بررسی کرده است که نتایج آن حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهام است. آن‌ها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهم در مطالعه کیم و ژانگ (2010) استفاده کرده‌اند که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت‌ها بوده است. تنها متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان همچنین برای اندازه گیری سهام محافظه کاری از معیارهای باسو (1997) و معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شده است.
قائمی و علوی (1391) رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد.
در این تحقیق بیان داشتند که موجودی نقد دارایی مهمی برای شرکت‌ها است. میزان نگهداری وجه نقد کافی و یا مازاد با توجه به تصمیمات مدیریت و به منظور مواجه نشدن با مخاطرات عدم تقارن اطلاعاتی است. افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها به طور شفاف که از طریق صورت‌های مالی اساسی منتشر می‌شود، عامل مهمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان است. عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می‌شود. از این رو شرکت‌ها به منظور جلوگیری از افزایش هزینه های خود به اجبار وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند. در این مقاله تأثیر شفافیت اطلاعاتی را که به وسیله شفافیت سود حسابداری محاسبه شده بر میزان نگاهداشت وجه نقد طی سال‌های 1383 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.
جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدوده زمانی نیز یک دوره 7 ساله از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1388 است. نمونه آماری شامل آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که دارای شرایط زیر باشند:
تا پایان اسفند 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
در یک سال بیش از سه ماه توقف معاملاتی نداشته‌اند.
داده های مورد نیاز آن‌ها در دسترس باشد.
جزء بانک‌ها، شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند.
یافته‌ها نشان می‌دهد، بین شفافیت اطلاعات و میزان نگهداری وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بالاتری هستند، وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند.
فروغی و میرزایی 1391 تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
پژوهش حاضر، به بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می‌پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه‌ی اصلی و سه فرضیه‌ی فرعی تدوین شده: